Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2020-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Tychy
ul. Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
powiat: Tychy
tel. (032) 7763333, faks (032) 7763344
poczta@umtychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zadanie nr 1: ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r." Zadanie nr 2: ,,Konserwacja w roku 2021 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A."
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego z podziałem na 2 zadania: 1. Zadanie nr 1: ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r." 2. Zadanie nr 2: ,,Konserwacja w roku 2021 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A." ZADANIE NR 1 ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r." Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w ilościach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w tym punkty świetlne będące na gwarancji w okresie trwania umowy, dla których konserwacja oświetlenia ulicznego jest ograniczona wyłącznie do dostawy i wymiany źródła światła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do siwz. Wspólny Słownik Zamówień: 50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego ZADANIE NR 2 ,,Konserwacja w roku 2021 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A." Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy, zakupionego w 2017 r. od firmy Tauron Dystrybucja S.A., w ilościach punktów świetlnych na sieci kablowej wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 a do siwz. Wspólny Słownik Zamówień: 50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

Część nr: 1 Nazwa: ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego z podziałem na 2 zadania: 1. Zadanie nr 1: ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r." 2. Zadanie nr 2: ,,Konserwacja w roku 2021 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A." ZADANIE NR 1 ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r." Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w ilościach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w tym punkty świetlne będące na gwarancji w okresie trwania umowy, dla których konserwacja oświetlenia ulicznego jest ograniczona wyłącznie do dostawy i wymiany źródła światła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do siwz. Wspólny Słownik Zamówień: 50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Czas reakcji i usunięcie awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie musi zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Część nr: 2 Nazwa: ,,Konserwacja w roku 2021 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego z podziałem na 2 zadania: 1. Zadanie nr 1: ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r." 2. Zadanie nr 2: ,,Konserwacja w roku 2021 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A." ZADANIE NR 2 ,,Konserwacja w roku 2021 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A." Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy, zakupionego w 2017 r. od firmy Tauron Dystrybucja S.A., w ilościach punktów świetlnych na sieci kablowej wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 a do siwz. Wspólny Słownik Zamówień: 50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Czas reakcji i usunięcie awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie musi zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 613070-N-2020, RZP.271.41.2020.JM

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
bip.umtychy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy - Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy (parter)

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-02, godz.: 11:15,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przed-miotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; o ZADANIE NR 1 Wymagane jest wykonanie/wykonywanie maksymalnie 3 usług (każda z usług winna być przedmiotem jednej umowy) polegających na utrzymywaniu w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego w ilości co najmniej 7 000 punktów świetlnych, w tym co najmniej jednej usługi o wartości min. 250 000,00 zł brutto (będącej przedmiotem jednej umowy) polegającej na utrzymywaniu w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego w ilości co najmniej 5 000 punktów świetlnych w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy. o ZADANIE NR 2 Wymagane jest wykonanie/wykonywanie maksymalnie 3 usług (każda z usług winna być przedmiotem jednej umowy) polegających na utrzymywaniu w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego w ilości co najmniej 3 500 punktów świetlnych, w tym co najmniej jednej usługi o wartości min. 100 000,00 zł brutto (będącej przedmiotem jednej umowy) polegającej na utrzymywaniu w należytym stanie technicznym co najmniej 2 500 punktów świetlnych w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowania może posłużyć się tą samą usługą. 2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; o ZADANIE NR 1 Wymagane jest dysponowanie następującym sprzętem: 1. podnośnik montażowy na podwoziu samochodowym - 3 sztuki, 2. wóz pomiarowy z możliwością lokalizacji uszkodzeń kabla - 1 sztuka. o ZADANIE NR 2 Wymagane jest dysponowanie następującym sprzętem: 1. podnośnik montażowy na podwoziu samochodowym - 2 sztuki, 2. wóz pomiarowy z możliwością lokalizacji uszkodzeń kabla - 1 sztuka. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowania może posłużyć się tym samym sprzętem. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. o ZADANIE NR 1 Wymagane jest skierowanie do realizacji zamówienia: 1. minimum 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności elektrycznej, 2. minimum 6 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne ,,E" uprawniające do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 3. minimum 3 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne ,,D" uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru na sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie większym niż 1 kV, 4. minimum 4 osób posiadających uprawnienia PPN ,,E" do prac pod napięciem, 5. minimum 2 osób posiadających uprawnienia PPN ,,D" do prac pod napięciem, 6. minimum 3 osób uprawnionych do obsługi podnośników montażowych na podwoziu samochodowym. o ZADANIE NR 2 Wymagane jest skierowanie do realizacji zamówienia: 1. minimum 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności elektrycznej, 2. minimum 6 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne ,,E" uprawniające do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 3. minimum 3 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne ,,D" uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru na sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie większym niż 1 kV, 4. minimum 3 osób posiadających uprawnienia PPN ,,E" do prac pod napięciem, 5. minimum 2 osób posiadających uprawnienia PPN ,,D" do prac pod napięciem, 6. minimum 3 osób uprawnionych do obsługi podnośników montażowych na podwoziu samochodowym. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu może posłużyć się tą samą osobą/osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 1.1 W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zdolności technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie. 1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z wykonawców. 2. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 2.1 Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie III. 1.3 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 2a do SIWZ). 2.3 Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP -tj. na podstawie dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp. 2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przed-miotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; o ZADANIE NR 1 Wymagane jest wykonanie/wykonywanie maksymalnie 3 usług (każda z usług winna być przedmiotem jednej umowy) polegających na utrzymywaniu w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego w ilości co najmniej 7 000 punktów świetlnych, w tym co najmniej jednej usługi o wartości min. 250 000,00 zł brutto (będącej przedmiotem jednej umowy) polegającej na utrzymywaniu w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego w ilości co najmniej 5 000 punktów świetlnych w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy. o ZADANIE NR 2 Wymagane jest wykonanie/wykonywanie maksymalnie 3 usług (każda z usług winna być przedmiotem jednej umowy) polegających na utrzymywaniu w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego w ilości co najmniej 3 500 punktów świetlnych, w tym co najmniej jednej usługi o wartości min. 100 000,00 zł brutto (będącej przedmiotem jednej umowy) polegającej na utrzymywaniu w należytym stanie technicznym co najmniej 2 500 punktów świetlnych w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowania może posłużyć się tą samą usługą. 2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; o ZADANIE NR 1 Wymagane jest dysponowanie następującym sprzętem: 1. podnośnik montażowy na podwoziu samochodowym - 3 sztuki, 2. wóz pomiarowy z możliwością lokalizacji uszkodzeń kabla - 1 sztuka. o ZADANIE NR 2 Wymagane jest dysponowanie następującym sprzętem: 1. podnośnik montażowy na podwoziu samochodowym - 2 sztuki, 2. wóz pomiarowy z możliwością lokalizacji uszkodzeń kabla - 1 sztuka. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowania może posłużyć się tym samym sprzętem. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. o ZADANIE NR 1 Wymagane jest skierowanie do realizacji zamówienia: 1. minimum 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności elektrycznej, 2. minimum 6 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne ,,E" uprawniające do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 3. minimum 3 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne ,,D" uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru na sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie większym niż 1 kV, 4. minimum 4 osób posiadających uprawnienia PPN ,,E" do prac pod napięciem, 5. minimum 2 osób posiadających uprawnienia PPN ,,D" do prac pod napięciem, 6. minimum 3 osób uprawnionych do obsługi podnośników montażowych na podwoziu samochodowym. o ZADANIE NR 2 Wymagane jest skierowanie do realizacji zamówienia: 1. minimum 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności elektrycznej, 2. minimum 6 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne ,,E" uprawniające do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 3. minimum 3 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne ,,D" uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru na sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie większym niż 1 kV, 4. minimum 3 osób posiadających uprawnienia PPN ,,E" do prac pod napięciem, 5. minimum 2 osób posiadających uprawnienia PPN ,,D" do prac pod napięciem, 6. minimum 3 osób uprawnionych do obsługi podnośników montażowych na podwoziu samochodowym. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu może posłużyć się tą samą osobą/osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty 1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2 oświadczenia wymienione w pkt 6.4.2; 7.1 -7.4 SIWZ (załącznik nr 2 i 2a do SIWZ); 1.3 dowód wpłaty wadium; 1.4 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.1 Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.1 stosuje się.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Czas reakcji i usunięcie awarii 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Informacja na temat wadium
1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: o Zadanie nr 1 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100 PLN) o Zadanie nr 2 nie dotyczy 2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: Rachunek: 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. 4 Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, b) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został załączony do oferty.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.