Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i przedmiotów nietrwałych do sieci MAN, LAN i ASKUO

Przedmiot:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i przedmiotów nietrwałych do sieci MAN, LAN i ASKUO

Data zamieszczenia: 2020-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Opolski w Opolu
Plac Mikołaja Kopernika 11A
45-040 Opole
powiat: Opole
tel.+48 77 452 7095, faks: +48 77 452 7092
slawomir.buczek@uni.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty
II. Szczegółowa nazwa i opis przedmiotu zamówienia :
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Dokument nr: 1/CI/2020/89

Składanie ofert:
1. Ofertę zawierającą, wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 3, opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 oraz projekt umowy - załącznik nr 2, należy dostarczyć w języku polskim,
w formie (do wyboru):
o pisemnej w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Opolskiego, w pok. nr 204 przy Ul. Oleskiej 48, 45-052 Opole,
o faksem pod numer: +48 77 452-7092,
o mailem na adres: slawomir.buczek@uni.opole.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: 27.11.2020 r. do godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Sposób i termin zapłaty: 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT, którą Wykonawca zobowiązany jest wystawić w terminie 7 dni licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Warunki gwarancji: min. 36 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.
4. Informacja w sprawie zamówienia: Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.
5. Okres związania ofertą : 30 dni od terminu składania ofert.
V. Kryteria oceny ofert:
1. Najniższa cena -100% .
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.
VI Inne informacje odnoszące się do przedmiotu zamówienia i zapytania ofertowego.
1. Sposób obliczania ceny:
a) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenie między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będzie w PLN. Cena oferty jest ceną ryczałtową ( cena musi zawierać obowiązujący podatek VAT i nie być zmieniona do zakończenia realizacji dostawy zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.64.16.93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów.
b) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
c) Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest równy 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
d) Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym.
e) Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie podanej na formularzu ofertowym.
j) ,,Wykonawca powinien podać cenę ofertową w walucie polskiej (PLN), do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza również możliwość określenia ceny ofertowej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie EURO. W przypadku złożenia oferty w walucie EURO, zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego kursu z dnia otwarcia ofert wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski".
2. W związku z tym, iż zamówienie realizowane jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych i Pracy Komisji Przetargowej, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny w szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie otrzymania dofinansowania lub nie uzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający informuje, że gdy wykonawca odpowie na zaproszenie zamawiającego to będzie związany ofertą (w rozumieniu przepisów k.c.) przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Po upływie tego okresu wykonawcy mogą wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu, jednakże w przypadku wyrażenia takiej zgody wynagrodzenie wykonawcy pozostaje bez zmian
VII. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
o Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3 (w przypadku wersji elektronicznej - skan),
o Wypełniony projekt umowy w wersji elektronicznej - załącznik nr 2,
o Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 (w przypadku wersji elektronicznej - skan).

Kontakt:
6. Osobą upoważniona do kontaktu z wykonawcami jest: Sławomir Buczek,
tel. +48 77 452 7095, fax +48 77 452 7092, e-mail: slawomir.buczek@uni.opole.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.