Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2020-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej
ul. Klasztorna 1
47-420 Kuźnia Raciborska
powiat: raciborski
tel. 032 419 11 17
sekretariat@mowkuzniaraciborska.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kuźnia Raciborska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawy energii elektrycznej w 2021 r.
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w 2021 r. dla Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy:
Energii elektrycznej o szacunkowej ilości 60 MWh wg Załącznika Nr I
Usługi dystrybucji nie są objęte przedmiotem zamówienia i świadczone będą na podstawie
odrębnej umowy z TAURON Dystrybucja GZĘ S.A.. W związku z powyższym Wykonawca
powinien mieć podpisaną umowę dystrybucyjną
Z uwagi na charakter zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej
objętej przedmiotem zamówienia. Określona powyżej ilość jest ilością szacunkową
(prognozowaną). Prognozowane zużycie energii elektrycznej stanowi element pomocniczy,
służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego
zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach.
Pozostałe wymagania zostały opisane we wzorze umowy Załącznik nr 3.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.12.2020r. o godz. 11:30 w Sekretariacie.

Składanie ofert:
. Oferty należy składać w Sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Kuźni Raciborskiej.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 01.12.2020 r. o godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia - od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wymagania:
IV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca ma obowiązek określić cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie
w Formularzu Oferty - Załącznik nr 2 wartości netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto.
2. W celu sporządzenia oferty należy przyjąć obecnie obowiązującą stawkę podatku VAT.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą prowadzone
również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (grosze), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb gdzie
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.
6. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała waloryzacji
w całym okresie realizacji umowy.
7. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Ponieważ przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy
jakościowe, zamawiający oceni oferty zgodnie z jedynym kryterium
cena = 100%.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za
wykonanie zamówienia, i którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym Zaproszeniu.
3. W toku badania ofert zamawiający poprawi w ofercie wykonawcy: oczywiste omyłki
pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek; inne omyłki rachunkowe polegające na niezgodność oferty
z niniejszym Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
- Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 2.
- Ofertę składa się w formie pisemnej.
- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
- Opakowanie oferty
1) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie),
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem
terminu składania ofert,
2) opakowanie musi zostać opatrzone słowem OFERTA i nazwą przedmiotu zamówienia,
słowami NIE OTWIERAĆ PRZED ............. oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z
adresem i nr telefonu.
IX. Pozostałe informacje:
Postępowanie jest prowadzone w trybie regulaminowym, zgodnie z regulaminem
wewnętrznym MOW w Kuźni Raciborskiej przewidzianym dla zamówień o wartości poniżej
30 000 euro.

Kontakt:
VIII. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Kamila Janosz tel. 32 419 11 17

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.