Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Adaptacja budynku

Data zamieszczenia: 2020-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
tel. 774 169 950, faks 774 169 952
bzp@brzeg.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja budynku na utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego
Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja budynku na utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja w Brzegu przy Ul. B. Chrobrego 13 , działka nr 607. Zakres robót budowlanych: rodzaj robót : - roboty budowlane, sanitarne, elektryczne: - wszelkich niezbędnych robót demontażowych i rozbiórkowych, - wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych, - przebudowy sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, - wykonania instalacji wod-kan, c.u.w. i c.o., - wykonania instalacji sieci elektrycznej użytkowej ( wtykowej i oświetleniowej) oraz sieci dedykowanej - komputerowej , - wykonania zabezpieczeń p-poż, - wykonania wentylacji mechanicznej, - robót posadzkowych, tynkarskich i malarskich, - robót wykończeniowych, - wywozu i utylizacji odpadów budowlanych, - mapy powykonawczej, wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem wszystkich ww. robót budowlanych. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja techniczna składająca się z projektów wykonawczych branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentów pomocniczych, którymi są przedmiary robót budowlanych dla poszczególnych branż

CPV: 45000000-7,45453000-7,45432100-5,44112310-4,45410000-4,45421000-4,45442100-8,45330000-9,45311000-0,45311200-2,45233222-1

Dokument nr: 614617-N-2020, OR.IV.271.1.10.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
www.bip.brzeg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta w Brzegu, Ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg (Biuro Podawcze - parter budynek A)

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-11, godz.: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-03-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Przedstawienie: - dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 PLN, - w celu bieżącego finansowania robót posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 200.000, PLN,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 6.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: wykażą i udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), że zrealizowali co najmniej dwie odrębne roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wskazanie dwóch odrębnych robót polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub zmianie sposobu użytkowania budynku w zakresie robót budowlanych, instalacji wod-kan, c.o. elektrycznych i wentylacji na kwotę nie mniejszą niż 180.000,00 zł każda. 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: - kierownik budowy o specjalności konstrukcyjno -budowlanej. - kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, - kierownik robót instalacyjnych posiadający uprawnienia o specjalności sanitarnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych. Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień budowlanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wg zasady spełnia/nie spełnia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,- - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 6.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: wykażą i udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), że zrealizowali co najmniej dwie odrębne roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wskazanie dwóch odrębnych robót polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub zmianie sposobu użytkowania budynku w zakresie robót budowlanych, instalacji wod-kan, c.o. elektrycznych i wentylacji na kwotę nie mniejszą niż 180.000,00 zł każda. 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: - kierownik budowy o specjalności konstrukcyjno -budowlanej. - kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, - kierownik robót instalacyjnych posiadający uprawnienia o specjalności sanitarnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych. Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień budowlanych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 3) oświadczenie dotyczące spełniania przesłanek określonych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp skutkujących wykluczeniem z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 4) wykaz pracowników- załącznik nr 7 do SIWZ, 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, (jeżeli dotyczy), 6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 7) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 8) wadium (np. oryginał gwarancji, poręczenia) lub kopia potwierdzenia wpłaty wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kierownika budowy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.