Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd instalacji gazowej w budynkach

Przedmiot:

Przegląd instalacji gazowej w budynkach

Data zamieszczenia: 2020-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie
Ogrodowa 4
48-300 Nysa
powiat: nyski
+48 (77) 431 51 72
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd instalacji gazowej w budynkach Zarządu Zlewni w Nysie
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt:
,,Przegląd instalacji gazowej w budynkach Zarządu Zlewni w Nysie.

Dokument nr: WR.ROZ.2811.606.2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.12.2020 r. do godz. 16:00

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty
30.11.2020 12:00
Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zeskanowanie w formacie PDF dokumenty o których mowa w pkt 11 niniejszego zapytania należy przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej -- pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl do dnia 30.11.2020 r. godz. 12:00
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, Za pośrednictwem Platformy Zakupowej -- zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem
www.przetargi.wody.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.12.2020 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: Najniższa cena
5. Zakres zamówienia -- Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zadania obejmuje następujące usługi wykonania corocznych, obowiązkowych przeglądów instalacji gazowych (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), w następującym zakresie:
1. przeprowadzanie corocznych obowiązkowych kontroli instalacji gazowych i odbiorników gazu pod względem szczelności i stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. sporządzanie i przekazanie Zamawiającemu protokołów kontroli instalacji gazowych i odbiorników gazu pod względem szczelności i stanu technicznego.
3. W zakresie czynności kontrolnych przewiduje się sprawdzenie instalacji gazowej wraz ze wszystkimi urządzeniami i odbiornikami obejmujący wykonanie następujących czynności:
- przegląd pomieszczeń, w których usytuowana jest instalacja gazowa,
- sprawdzenie przejść przewodów gazowych przez zewnętrzne ściany budynków,
- przegląd dostępu do zaworów oraz kurków gazowych,
- sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych i spawanych oraz kurków gazowych,
- sprawdzenie stężenia gazu w pomieszczeniach, w których występuje instalacja gazowa,
- sprawdzenie stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń i stanu gazomierza,
- sprawdzenie stanu zabezpieczenia instalacji gazowej przed korozją,
- sprawdzenie stanu aparatów i odbiorników gazowych, prawidłowości działania i przebiegu procesu spalania gazu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
6.1. Posiadanie stosownych uprawnień, wymaganych przez producentów urządzeń do wykonywania usług serwisowych i naprawczych

6.2. Posiadanie uprawnień do dozoru i eksploatacji urządzeń i sieci gazowych z kontrolą szczelności
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli wymagana).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację całości przedmiotu
zamówienia.
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT naliczonego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert (dotyczy płatników podatku VAT). Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski).
- Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi zał. Nr 2 do zapytania ofertowego)
2. Przedstawienie wszystkich wymaganych uprawnień wymienionych w pkt 6 zapytania ofertowego
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zeskanowanie w formacie PDF dokumenty o których mowa w pkt 11 niniejszego zapytania należy przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej -- pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl do dnia 30.11.2020 r. godz. 12:00
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, Za pośrednictwem Platformy Zakupowej -- zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem
www.przetargi.wody.gov.pl

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki wymienione w pkt 11. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były podpisane, np. Formularz ofertowy" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Oferty, dokumentów oraz oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować -- załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie, do upływu terminy składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak dla innych Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie
Wykonawca może także przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Uwagi:
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
-- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
-- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Przegląd instalacji gazowej w budynkach Zarządu Zlewni w Nysie, nr postępowania WR.ROZ.2811.606.2020,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO -- po wyborze oferty najkorzystniejszej -- w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
-- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -- Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
-- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
-- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**. >
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Anna Dyndor tel. do kontaktu +48 (77) 431 51 72
Wiktor Filip tel. do kontaktu 603 804 210

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.