Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwis linii napowietrznych i kablowych SN, nn. i oświetlenia zewnętrznego

Przedmiot:

Serwis linii napowietrznych i kablowych SN, nn. i oświetlenia zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2020-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
tel. +48 /032/ 7160586
k.tytko@pgg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymagany
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Serwis linii napowietrznych i kablowych SN, nn. i oświetlenia zewnętrznego
dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RÓW.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Maszyny/urządzenia objęte świadczeniem usług serwisowych są własnością Polskiej Grupy
Górniczej S.A

Dokument nr: 502000808/01

Otwarcie ofert: XVII. Otwarcie ofert.
1) Otwarcie ofert następuje poprzez opublikowanie informacji z ofert.
2) W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje o przeprowadzeniu aukcji ,,JAPOŃSKIEJ" zamiast
publikacji informacji z ofert wykonawcy otrzymają zaproszenia do aukcji. Przekazanie zaproszeń
do aukcji japońskiej powinno nastąpić w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający
zastrzega sobie prawo przesunięcia wyżej wymienionego terminu z przyczyn technicznych.
3) Informacje o rozpoczęciu aukcji oferenci otrzymują drogą mailową na adresy wskazane w ofercie
a aukcja przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
4) Rozpoczęcie aukcji ,,JAPOŃSKIEJ" powinno nastąpić w dniu, w którym upływa termin składania
ofert.
5) W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany z zastosowaniem aukcji
,,JAPOŃSKIEJ" publikacja informacji z ofert nastąpi dopiero po przeprowadzonej aukcji.
6) Informacja z niejawnego otwarcia ofert zostanie opublikowana w Profilu nabywcy i zawierać będzie
informacje dotyczące nazw oraz adresów Wykonawców, a także informacje dotyczące cen, terminów
wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7) Po zakończeniu aukcji Zamawiający opublikuje w Profilu nabywcy nazwę wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w toku aukcji bez podawania uzyskanej ceny.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego w terminie do dnia 08.12.2020 do godz 9;00
2) Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
3) System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty po upływie
terminu składania ofert.
4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty.
6) Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
a) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z
zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,
b) zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych
prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej
c) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.

Wymagania:
IV. Okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji:
1. Umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Serwisowych złożonych w okresie obowiązywania
umowy określonym w załączniku do SIWZ : "Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do
umowy".
2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe przez 24 godziny na dobę, we wszystkie
dni tygodnia (również w dni świąteczne i wolne od pracy) w okresie obowiązywania umowy,
zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego uregulowaniami wewnętrznymi, przez pracowników
o odpowiednich do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych z obowiązkami
wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
3. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić działania od momentu otrzymania zgłoszenia
(telefonicznego Wezwania Serwisowego) w terminach podanych w istotnych postanowieniach, które
zostaną wprowadzone do umowy.
4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji zostały określone w załączniku
do SIWZ : "Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy".
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia .
2) nie zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) nie znajdowania się w stanie:
o likwidacji gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził
likwidację majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyj ne,
o upadłości za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia
na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.
VI. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą (w terminie składania ofert poprzez platformę
EFO) od każdego z Wykonawców:
A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia :
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złożonego na druku EFO, a w przypadku
konsorcjum oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz solidarnej odpowiedzialności za
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych
do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
X. Wadium.
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.
1. Oferta najkorzystniejsza może zostać wybrana w oparciu o kryterium oceny ofert w sposób opisany
w SIWZ. Celem uzyskania ostatecznej ceny po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający
przewiduje możliwość przeprowadzenia uzgodnień prowadzących do obniżenia cen z Wykonawcą,
który złożył najkorzystniejszą ofertę. Zaproponowanie w toku uzgodnień mniej korzystnych
dla Zamawiającego warunków i cen jednostkowych zostanie potraktowane jako zmiana oferty.
Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej / elektronicznej / faksowej.
2. Kryterium oceny ofert będzie : wartość oceniana liczona jako bilans oferowanych cen
jednostkowych tj. ryczałtowej stawki roboczogodziny serwisowej i istotnych dla Zamawiającego
części zamiennych w ujęciu ilościowym.
3. Do wyłonienia najkorzystniejszej oferty zamawiający zastosuje : aukcję elektroniczną, licytację,
negocjacje :
Wz = WR + WP + Wcz
gdzie:
Wz - wartość oceniana,
Wr- wartość stawki roboczogodziny serwisowej przemnożonej przez ilość,
WP - wartość stawki za przegląd,
WCz _ wartość sumaryczna istotnych dla Zamawiającego części zamiennych w ujęciu ilościowym.
minimalna wartość oceniana (Wzmin)
Punktowa wartość oceniana W2pk, =-----------------------------------------------x 100
badana wartość oceniana (Wzbad)
Ofertą najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą wartością ocenianą Wz.
W przypadku oceny punktowej najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością ocenianą
Wzpkt.
4. Do aukcji elektronicznej / licytacji ustnej / negocjacji Zamawiający nie zaprosi Wykonawców,
których oferta będzie podlegała odrzuceniu. Zamawiający poinformuje uczestników postępowania
(w formie przewidzianej w SIWZ) o tym fakcie, wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz
uzasadnienie faktyczne.
5. Zamawiający dokona wyliczenia cen jednostkowych wszystkich pozycji cennikowych netto
przyjętych do rozliczania umowy z uwzględnieniem upustu uzyskanego w toku aukcji elektronicznej
wg matematycznych zasad zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dodatkowych uzgodnień z wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę;
7. Wartość umowy netto będzie równa wartości szacunkowej powiększonej o podatek VAT.
XIII. Aukcja elektroniczna
1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
w formie aukcji ,,JAPOŃSKIEJ" lub ,,ANGIELSKIEJ".
2. O rodzaju aukcji (japońska, czy angielska) Wykonawcy zostaną poinformowani na etapie zaproszenia
do udziału w aukcji.
3. Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej,
z Artykułu 13 ust. 1 i 2 KODO (HE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce
RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO
w kategorii kontrahent - treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest na stronie internetowej PGG
S.A.
XV. Termin związania ofertą:
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
XVIII. Sposób komunikowania się z Wykonawcami.
1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego
b) uzupełnianie dokumentów
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego
c) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów,
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.