Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
11280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2020-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŁUBNIANY
ul. Opolska 104
46-024 Łubniany
powiat: opolski
tel: 077/ 42-70-533 fax: 077/42-15-024, tel. 77 4270 547
ug@lubniany.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Łubniany
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia o wartości do 30 000 euro netto
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - zwanej dalej ustawą), Wójt Gminy Łubniany zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi pod nazwą:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w ramach inwestycji
pn. ,,Przebudowa drogi Ul. Kasztanowej z sięgaczami w Kępie"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym pełnieniem obowiązków inspektora
nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi Ul. Kasztanowej z sięgaczami
w Kępie".
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Zapoznanie się z umową o wykonanie zadania inwestycyjnego, z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również z terenem budowy,
jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
2. Nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą zadania inwestycyjnego, w tym przestrzeganie zawartych w niej terminów,
3. Dokonanie aprobaty Programu Zapewnienia Jakości przedłożonego przez Wykonawcę zadania
inwestycyjnego,
4. Reprezentowanie Zamawiającego, a także ścisłą współpracę z przedstawicielami Zamawiającego,
w zakresie realizacji zadania na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji
z projektami, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
5. Wizytowanie terenu budowy; liczba pobytów Inspektora Nadzoru wynikać będzie
z uzasadnionych potrzeb, nie mniej niż 4 wizyty w tygodniu.
6. Koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie ustaleń wynikających
w trakcie realizacji inwestycji,
7. Sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
8. Zatwierdzanie wniosków materiałowych Wykonawcy i sprawdzanie ich zgodności
z wymaganiami STWiOR wraz z przedłożeniem do akceptacji Zamawiającemu,
9. Kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu
i stosowania w budownictwie,
10. Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy na realizację zadania inwestycyjnego,
11. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów,
12. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót,
13. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub decyzją o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej,
14. Informowanie Zamawiającego o konieczności zmiany, w tym wprowadzenia rozwiązań zamiennych
lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w tych
sprawach,
15. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
16. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego,
kontrolowanie rozliczeń budowy,
17. Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu,
18. Sprawdzanie protokołów odbioru w zakresie rzeczowym,
19. Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych,
20. Dokonywanie odbioru zakończonych części realizowanego zadania inwestycyjnego,
w tym odbiorów robót budowlanych,
21. W zakresie odbioru częściowego i końcowego inwestycji:
22. dokonanie odbioru od Wykonawcy zadania inwestycyjnego atestów materiałowych,
23. powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru,
24. uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego,
25. zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru,
26. Wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym
prowadzeniem inwestycji,
27. Wykonawca jest zobowiązany do: stawiania się na każde telefoniczne lub pisemne wezwanie
Zamawiającego, także w okresie gwarancji i rękojmi jaką Wykonawca robót udzieli Zamawiającemu,
w tym udział w przeglądach gwarancyjnych.
3) Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane
w odpowiedniej branży w zakresie obejmującym zadanie inwestycyjne, tj.:
a) drogowej (do kierowania i nadzorowania robotami).
b) sanitarnej (do kierowania i nadzorowania robotami),
Szczegółowe informacje określające zakres zadania inwestycyjnego, którego ma dotyczyć prowadzony
nadzór inwestorski znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego:
https://bip.lubniany.pl/5718/1089/przebudowa-drogi-ul-kasztanowej-z-siegaczami-w-kepie.html
4) Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu, Zamawiający zawrze umowę
z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.
5) Płatności za wykonanie nadzoru nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
faktury.

CPV: 71520000-9, 71247000-1

Dokument nr: RI.271.76.2020.MP

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera
lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Łubniany, Ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
do dnia 27.11.2020 r. do godz. 11:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w ramach
inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi Ul. Kasztanowej z sięgaczami w Kępie"
(nr sprawy RI.271.76.2020.MP)

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia realizacji całego zadania
inwestycyjnego objętego nadzorem, ich odbioru końcowego, a także w okresie rękojmi
i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego, w tym udział
w przeglądach gwarancyjnych.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: do dnia 30 czerwca 2021 r.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.Zdolności techniczne i zawodowe
1) Wykonawca wykaże się że, dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego
zamówienia, posiadającymi przewidziane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie ( zgodnie z art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, Dz. U. 2019 poz.
1186) tj.:
a) Inspektor nadzoru branży drogowej powinien posiadać uprawnienia do nadzoru robót drogowych
bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru
lub kierownika budowy robót drogowych.
b) Inspektor nadzoru branży sanitarnej powinien posiadać uprawnienia do nadzoru nad robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku
inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót sanitarnych.
Uwaga! Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko wymienione
powyżej, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.
Potwierdzenie dysponowania ww. osobami należy wykazać w dołączonym do zapytania
ofertowego ,,wykazie osób" stanowiącym załącznik nr 3.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych
dla wymaganych specjalności wraz z załączonym aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają
powyższe warunki.
Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach.
V. POWIĄZANIA
W celu uniknięcia konfliktu zamówienia publicznego, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się ww. wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
4. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe,
5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji
oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji
firmy oferenta
6) zawierać wymagane załączniki.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert osobno w każdej specjalności.
6. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trybie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być
sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.
7. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą
w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;
8. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane
przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy;
9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów,
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność kopii z oryginałem.
12. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie w taki sposób, aby widoczna była także treść
wykreślona lub poprawiona oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
13. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie odesłana
bez rozpatrzenia.
14. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
15. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ
1. Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto
(z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje).
2. Cena musi obejmować całość zamówienia.
3. Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją.
VIII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
do wykluczenia - stanowiący załącznik nr 2
3. Wykaz osób - stanowiący załącznik nr 3
4. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia (kopie uprawnień budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie aktualnych dokumentów potwierdzających
przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące osób, które sprawują
funkcje przy realizacji przedmiotu umowy, dla których ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadanie
uprawnień dotyczące wszystkich niezbędnych dla realizacji zadania Specjalistów)
5. Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik.
W przypadku, kiedy osoba składająca w imieniu Wykonawcy ofertę, nie jest osobą uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy i złożenia oferty w postępowaniu na podstawie aktualnego odpisu
z właściwego rejestru (np. prowadzonego przez sąd rejestru handlowego, rejestru spółdzielni lub
rejestru przedsiębiorstw państwowych albo odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej), wraz z ofertą powinno zostać złożone stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby/ób
wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Wymagane dokumenty powinny być aktualne na dzień składania ofert. Oferta bez wszystkich wymaganych
dokumentów nie będzie rozpatrywana.
2. Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści
zapytania cenowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści zapytania cenowego
na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl.
5. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu
składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku zamknięcia postępowania bez dokonania
wyboru Wykonawcy lub zawarcia umowy.
XI. OCENA OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
2) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - cena - 100%
najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert
Liczba pkt =
100
cena badanej oferty
Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego
wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru.
XII. WYNIK POSTEPOWANIA
O wyniku postepowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowną informacje
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
XIII.UZUPELNIENIE DOKUMENTÓW
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów
i oświadczeń albo zawierają błędy, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie warunków
udziału w postepowaniu.
XIV. WYJASNIENIA TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT, OMYŁKI PISARSKIE I RACHUNKOWE
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz pełnomocnictw.
2. Jeżeli cena ofert wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi Wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdy cena
oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, a w tym
złożenie dowodów, dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XV. WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy:
a) Nie złożyli żądanych dokumentów i oświadczeń (mimo wezwania)
b) Nie wykazali spełnienia warunków udziału w postepowaniu
c) Złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postepowania
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XVI. ODRZUCENIE OFERT
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
a) Jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego
b) Jest nie kompletna, nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, oświadczeń oraz załączników
c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
d) Została złożona przez Wykonawcę
wykluczonego w postepowaniu
e) Zawiera błędy w obliczeniu ceny
f) Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłek
XVIII. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu umowy
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania
na każdym etapie, bez wyboru ofert.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w przypadku, gdy:
1) Wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia,
2) Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
3) Postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia powodującą sytuację
w której niemożliwym jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej
unieważnieniu,
4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uwagi:
XIX.RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łubniany z siedzibą
w Urzędzie Gminy w Łubnianach przy ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane
z kompleksowym pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
dla zadania inwestycyjnego prowadzonym w trybie zapytania cenowego
3) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO

Kontakt:
XVII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,
46-024 Łubniany, pokój nr 2 lub pod nr tel. 77 4270 547 - Łukasz Kochanek

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.