Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
468z dziś
2700z ostatnich 7 dni
12608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRO DESIGN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Niegocińska 1
11-500 Wilkasy
powiat: giżycki
507183832
klekotka.patrycja@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18608
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Wilkasy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,PRO Design Sp. z o. o. rozwój poprzez innowacje w design domów modułowych"

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach projektu ,,PRO Design Sp. z o. o. rozwój poprzez innowacje w design domów modułowych", Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.01.03.00. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), RPWM.01.03.02. Firmy w początkowej fazie rozwoju.
W zakres robót budowlanych wchodzi:
o Wymiana poszycia dachu hali 566 m 2.
o Stolarka drzwiowa 27 szt.
o Kostka na placu 200 m 2
o Obróbki blacharskie z orynnowaniem 153m
o Lampy oświetleniowe 40 punktów
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich pozycji wymienionych w pkt 1 znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania. Szczegółowe zasady realizacji robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy.
Okres gwarancji
min. 36

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2020-785-18608, RPWM.01.03.02-28-0017/18(2)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-12-09

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 09.12.2020 do godz. 23:59. Ofertę sporządzoną wg. zasad przedstawionych w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć do wyznaczonego powyżej terminu, w formie pisemnej na adres: Ul. Niegocińska 1, 11-500 Wilkasy lub w formie skanów na adres e-mail bartosz.babraj@gmail.com lub bezpośrednio na stronie bazakonkurencyjności.gov.pl. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oraz oznaczonej tytułem i numerem niniejszego postępowania na kopercie.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2020-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
giżycki
Gmina
Ryn
Miejscowość
Ryn

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.03.02-28-0017/18 - PRO Design Sp. z o. o. rozwój poprzez innowacje w design domów modułowych
Warunki zmiany umowy
Zmiana warunków umowy zgodnie z § 10 istotnych postanowień umownych stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia powyższego warunku, wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2020-11-24
Data ostatniej zmiany
2020-11-24

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. W ramach kryterium ,,Cena" przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:
P= (CN / COB x 75%) x 100
Szczegółowy opis obliczenia punktów znajduje się w załączniku 'zapytanie ofertowe'
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
"Czas reakcji serwisu gwarancyjnego"
Szczegółowy opis obliczenia punktów znajduje się w załączniku 'zapytanie ofertowe'
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
,,Okres gwarancji"
Szczegółowy opis obliczenia punktów znajduje się w załączniku 'zapytanie ofertowe'
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
,,Zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych"
Szczegółowy opis obliczenia punktów znajduje się w załączniku 'zapytanie ofertowe'

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Patrycja Klekotka
tel.: 507183832
e-mail: klekotka.patrycja@gmail.com

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.