Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
468z dziś
2700z ostatnich 7 dni
12608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
ul. Plonów 22i
41-214 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
tel. 32 291 79 22, faks -
sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich przy ulicy Ciasnej 13 w Sosnowcu, działka nr 2445, obręb 011 Sosnowiec
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w zakresie których jest rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich przy ulicy Ciasnej 13 w Sosnowcu, działka nr 2445/4 obręb 011 Sosnowiec. Opis przedmiotu zamówienia: Budynek mieszkalny: obiektem przeznaczonym do rozbiórki jest budynek mieszkalny piętrowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Obiekt został wykonany na rzucie prostokąta w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany budynku o różnych grubościach wykonane z cegły pełnej otynkowane tynkiem cem. - wap. obustronnie. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej z krokwi z pełnym deskowanie pokrytych papą z wierzchu. Stropy w obiekcie również wykonane w konstrukcji drewnianej z belek z pełnym deskowaniem. W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne po dwa na każdym piętrze oraz poddasze użytkowe. Schody w obiekcie wykonane w konstrukcji betonowej z parteru na piętro i drewnianej z piętra na strych. Do budynku prowadzą dwa wejścia jedno na ścianie północno-zachodniej, drugie na ścianie południowo-wschodniej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana oraz plastikowa. Obiekt wyposażony w instalację zimnej wody, kanalizację oraz sieć elektryczną. Dane budynku : Długość: 12,56 m Szerokość: 10,20 m Wysokość: 9,40 m Pow. zabudowy: 123,98 m2, kubatura: 1026,55 m3 Komórki lokatorskie: obiekt parterowy, wykonany na rzucie wielokąta w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściana północno-wschodnia częściowo jest wspólna z budynkiem garaży, dlatego całą tę ścianę należy pozostawić jako ogrodzenie działki. Ściany budynku o grubościach 12cm i 25cm wykonane z cegły pełnej częściowo otynkowane tynkiem cem. - wap. obustronnie. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej z belkami z pełnym deskowanie pokrytych papą z wierzchu. W budynku znajdują się 4 pomieszczenia gospodarcze. Do każdego pomieszczenia gospodarczego prowadzą osobne drzwi. Stolarka drzwiowa drewniana. Dane komórek: Długość: 9,70 m Szerokość: 2,93 m Wysokość: 2,83 m Pow. zabudowy: 27,71 m2 , kubatura: 105,02 m3 Zakres robót obejmuje rozbiórkę obiektów do poziomu -0,30m poniżej poziomu otaczającego terenu oraz uporządkowanie terenu.i Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego postępowania oraz projekt umowy: 1. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych, Ul. Ciasna 13 2. Decyzja- Pozwolenie na rozbiórkę 3. Rzuty oraz przekroje budynku mieszkalnego i komórek lokatorskich 4. Orientacja

CPV: 45111300-1,45110000-1,45111000-8

Dokument nr: 615215-N-2020, ZP126/2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie.
www.mzuk.sosnowiec.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, poprzez kuriera, posłańca, operatora pocztowego w sekretariacie, piętro I, pokój 20 - nie później niż do dnia 7 grudnia 2020 roku do godz. 12:45.
Adres:
Miejski Zakład Usług Komunalnych, ulica Plonów 22i, 41-214 Sosnowiec

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-07, godz.: 12:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej (delikt) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie rozbiórki obiektów kubaturowych: minimum jedną robotę rozbiórkę, o wartości nie mniejszej niż: 70 000,00 złotych brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz przedstawieniem na żądanie Zamawiającego dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym, dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego została wykonywana.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zadania co najmniej jedną osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Osoba ta będzie pełniła funkcje Kierownika budowy. Wymagany staż pracy na stanowisko Kierownika budowy min 2 lata.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1/Wykonawca powinien wykazać, że wskazana w oświadczeniu ,,Potencjał kadrowy" osoba posiada właściwe uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1/Wykonawca powinien wykazać, że dowody określające czy wykazane w oświadczeniu ,,Doświadczenie Wykonawcy" roboty budowlane (rozbiórkowe) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: opłaconą polisę lub inny niż polisa dokument (obejmujący ubezpieczeniem OC (delikt) termin realizacji robót) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 złotych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji robót 21,00
Gwarancja na wykonane roboty wyburzeniowe 19,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.