Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
468z dziś
2700z ostatnich 7 dni
12608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój
powiat: nowotarski
tel. 18 2692000, fax. 18 2677700, tel. 18 26 80 474
urzad@rabka.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Rabka-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie/ogłoszenie

Burmistrz Rabki-Zdroju
zaprasza do składania ofert
na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na
wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejącym przejściu dla pieszych zlokalizowanym w ciągu DK 28 w km 71+740 w miejscowości Rabka-Zdrój".
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy linii energetycznych,
budowa oświetlenia przejścia dla pieszych.

Szczegółowe warunki określające przedmiot zamówienia:
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia uwzględniają dokumenty załączone do zaproszenia.
Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z obiektem.
Wykonawca udzieli 36 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji.

Dokument nr: IRG.271.301.2020

Specyfikacja:
Szczegółowe informacje można uzyskać:
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, pokój nr 14, mgr inż. Paweł Rapacz, tel. 18 26 80 474, e-mail: prapacz@prabka.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert - wyznacza się na 09.12.2020 r., do godz. 12:00.
Ofertę należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju (Biuro Obsługi Klienta, parter) Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania) lub poczty elektronicznej na adres: urzad@rabka.pl

Miejsce i termin realizacji:
Inne wymagania zamawiającego:
Wymagany termin realizacji zamówienia 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym uproszczonym (z tabelą elementów scalonych) wyliczonych na podstawie załączonego projektu organizacji ruchu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub unieważnienia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.
Wszelkie niezbędne materiały zabezpiecza wykonawca.
Roboty należy wykonać zgodnie z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu robót przedstawionych w zakresie zamówienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Wywóz i składowanie gruzu zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie.
Wykonawca zapewni bezpieczne warunki BHP na placu budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca dokona oględzin terenu, na którym będzie realizowany przedmiot inwestycji celem zapoznania się ze specyfiką terenu i podjęcia działań zmierzających do jak najlepszego wykonania zamówienia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowego wykonania prac lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego i ruchu poniesie wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.
Wykonawca umożliwi bezpieczną komunikację dla lokalnych mieszkańców, pojazdów służb specjalnych i powiadomi o ewentualnych utrudnieniach podczas wykonywanych robót,
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy leżących po stronie zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych lub innych stron/uczestników procesu inwestycyjnego.

Kryterium wyboru wykonawcy

1. Cena - 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższa ceną.
(Zamawiający zaleca składanie oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej następujący sposób: Oferta "Oświetlenie przejścia dla pieszych - ul. Zaryte").

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30.000 EURO Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju.

Proponowany formularz ofertowy.
Projekt organizacji ruchu.
Przedmiar robót.
Projekt wykonawczy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.