Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
468z dziś
2700z ostatnich 7 dni
12608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
ul. Targowa 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel 17 748 37 00
zamowienia@mzd.erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
1. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Rzeszowie oraz
sprawowane (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
Zamówienie podzielone na 2 części:
część 1: Budowa oświetlenia Ul. Findysza
część 2: Budowa ośw ietlenia Ul. Gen. Sow ińskiego

2. Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Cześć 1:
Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, która obejmuje
budowę oświetlenia na Ul. Findysza w Rzeszowie kablem ziemnym. Obecnie ulica nie jest
oświetlona. Przedmiotowy odcinek drogi ok 370m, przebiega przez teren zabudowy
jednorodzinnej oraz tereny miejskie.
Szczegółowy opis znajduje się w OPZ natomiast zakres został zwizualizowany na załączniku
graficznym.
Cześć 2:
Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, która obejmuje
budowę oświetlenia na Ul. Sowińskiego w Rzeszowie kablem ziemnym na odcinku ok 500m
od Ul. Powstańców Styczniowych. Obecnie ulica nie jest oświetlona. Przedmiotowy odcinek
drogi, przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej oraz tereny miejskie. Zasilanie opraw
będzie realizowane z szafy oświetleniowej przy Ul. Skrzyneckiego, na podstawie twz podanych
przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis znajduje się w OPZ natomiast zakres został zwizualizowany na załączniku
graficznym.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dodatkowe dokumenty
niezbędne do zawarcia umów)' tj:
- Tabela opracowań projektowych (wzór w załączeniu)
- Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. (Zabezpieczenie Wykonawca
wpłaca przelewem na rachunek banków)' MZD w Rzeszowie nr 74 1020 4391 0000 6902
0150 3523. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone
we Wzorze Umowy.).
Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad
realizacją robót budowlanych na prawach opcji.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji, gdy na etapie realizacji robót ujętych
w dokumentacji projektowej zajdzie potrzeba sprawowania nadzoru projektowego nad
projektem przez autora dokumentacji projektowej, opracowanej w ramach zamówienia
podstawowego oraz w sytuacji. udv Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na
realizację zamówienia w części objętej prawem opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa
opcji w całości lub części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji określa opis przedmiotu
zamówienia opcjonalnego (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - dotyczy wszystkich części
zamówienia).

Dokument nr: TI.2310.29.2020.KG

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin (z godziną) składania ofert:
1) termin (z godziną) składania ofert: do dnia 27.11.2020r. do godz. 12:00
2) miejsce składania ofert w formie elektronicznej:
Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres
zamowienia@mzd.erzeszow.pl.
Uwaga: IV przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w
przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do MZD u>> Rzeszowie

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania usługi - do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,
Realizacja sprawowania nadzoru projektowego, na zlecenia Zamawiającego w ramach prawa
opcji, może następować w okresie do 48 miesięcy, licząc od dat)' podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego.
W przypadku rozpoczęcia realizacji robót budowlanych po upływie 48 miesięcy, licząc od daty
podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, przewiduje się możliwość skorzystania z prawa
opcji pod warunkiem, że Wykonawca wyrazi na to zgodę.

Wymagania:
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
forma elektroniczna:
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferta elektroniczna winna być przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego - skany podpisanych dokumentów (np. w formacie pdf) należy w
załączniku przesiać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie
procedury zamówienia. W treści e-maila należy zamieścić informację:
,,W załączeniu oferta na zadanie nu. ..Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
oświetlenia w Rzeszowie oraz sprawowane (na prawach oncin nadzoru autorskiego nad
realizacją robót budowlanych.", termin składania ofert: 27.11.2020r. godz. 12:00".
7. Kompletna oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego i zawierać co najmniej:
1) nazwę zadania, na które składana jest oferta,
2) cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto,
3) podpis oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo),
4) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
5) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 8 zapytania ofertowego.
Zamawiający domiszcza składanie ofert częściowych. Oferty można złożyć w odniesieniu
do wszystkich części zamówienia lub na jedna z zaproponowanych części.
Zamawiający informuje, że na każda cześć zostanie podpisana osobna umowa.

8. Warunki udziału w postępowaniu:
8.1. Warunek kwalifikacji zawodowych:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą do realizacji zamówienia
posiadającą uprawnienia budowlane tj. Projektant branży elektrycznej posiadający uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca wraz z ofertą złoży wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, sporządzony zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

9. Kryteria oceny ofert (zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących
kryteriów):
a) Cena 100 % - cena najniższa /cena badana x 100 x 100 % (waga kryterium),

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wykonawcom biorących udział w
postępowaniu na piśmie za potwierdzeniem/osobiście oraz zamieszczona na stronie BIP
Urzędu Miasta Rzeszowa,

Kontakt:
11. Informacje dodatkowe (np. gdzie i od kogo można uzyskać dodatkowe informacje na temat
zamówienia - nr telefonu, adres e-mail, itp.):
Jerzy Łazowski - Dział Realizacji Inwestycji, pok. 301a,
tel.: 17 748 36 70
Krystyna Koczot - Dział Realizacji Inwestycji, pok. 303, tel.: 17 748 36 85

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.