Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeglądy okresowe budynków

Przedmiot:

Przeglądy okresowe budynków

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
ul. Barlickiego 13
45-083 Opole
powiat: Opole
tel. (77) 454 32 66 wew. 137
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: ,,Przeglądy okresowe budynków zarządzanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu"
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kontroli (przeglądów) okresowych
obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
Wykaz obiektów podlegających przedmiotowym kontrolom, terminy ich realizacji wraz z adresami
stanowią załącznik nr 1.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2.
Zleceniodawca zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca stanowiącego przedmiot zamówienia.
3. Wymienione prace należy wykonać: zgodnie z zapisami w umowie.

Dokument nr: DZP.2310.67.2020

Składanie ofert:
7) TERMIN SKŁADANIA propozycji cenowej: do 02.12.2020 r.
8) Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
10) Propozycję cenową można złożyć w jednej wybranej przez Zleceniobiorcę formie:
o osobiście w sekretariacie Dyrekcji MOSiR w Opolu pok. 113;
o za pośrednictwem poczty na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreaqi
ul. Barlickiego 13
45-083 Opole;
o drogą elektroniczną na adres: izp@mosir.opole.pl
W przypadku składania propozycji cenowej drogą mailową przedmiotowy dokument należy przesłać
w formie skanu.

Wymagania:
4. Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Kryterium wyboru oferty cenowej: cena brutto 100%.
6. Warunki udziału w zapytaniu o propozycje cenową:
O w/w zamówienie mogą ubiegać się Zleceniobiorcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę do
wykonania zamówienia tj. posiadają odpowiednie uprawnienia umożliwiające wykonanie
zadania zgodnie z przepisami prawa. Na potwierdzenie niniejszego warunku Zleceniobiorca
winien złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 3.
7. Procedura postępowania oraz informacje o sposobie porozumiewania:
1) Zleceniobiorca może zwrócić się do Zleceniodawcy o wyjaśnienie treści zaproszenia drogą
elektroniczną na adres: izp@mosir.opole.pl. Zleceniodawca jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do Zleceniodawcy nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1) zaproszenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zleceniodawca może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcom, którym przekazał
zaproszenie, bez ujawniania źródła zapytania.
4) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5) W uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca może w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść zaproszenia do składania ofert i przekazać Zleceniobiorcom którym
przekazał zaproszenie.
6) Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do zaproszenia zamieszczanymi
na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące
monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono zaproszenie - www.mosir.opole.pl
w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do zaproszenia bądź
wyjaśnieniami zaproszenia lub wprowadzonymi zmianami do zaproszenia.
8. Sposób przygotowania oferty i opis sposobu obliczania propozycji cenowej::
1) Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną propozyq'ę cenową dotyczącą przedmiotu zamówienia.
2) Propozycja cenowa ma być napisana czytelnie w języku polskim.
3) Propozyq'a cenowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
zgodnie z formą reprezentacji Zleceniobiorcy określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Zleceniobiorcy.
4) Zleceniobiorca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową jako należną mu za wykonanie
określonych prac.
5) Cena propozycji cenowej musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
6) Oferta składana przez Zleceniobiorcę powinna zawierać:
a. formularz propozycji cenowej według przykładowego wzoru załącznik nr 4;
b. wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3;
c. wypełniony i podpisany wykaz obiektów stanowiący załącznik nr 1.
9) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Zleceniobiorcy z postępowania jeżeli
proponowana cena usługi jest niższa o 30% od szacowanej przez Zleceniodawcę wartości
zamówienia.
W przypadku podpisywania propozycji cenowej przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Zleceniobiorcy, należy do propozycji dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno bvć przedstawione w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii. W przypadku składania propozycji cenowej drogą mailowa
przedmiotowy dokument należy przesłać w formie skanu, a oryginał przedłożyć po
rozstrzygnięciu postępowania.
10. Inne istotne postanowienia zapytania o propozycję cenową:
1) Pozostałe istotne warunki wykonania zamówienia nie objęte niniejszym zapytaniem o propozycje
cenową, określone zostały w umowie ze Zleceniobiorcą, którego propozycja cenowa wybrana
zostanie jako najkorzystniejsza.
2) W przypadku uchylania się Zleceniobiorcy, którego propozycja cenowa wybrana zostanie jako
najkorzystniejsza od podpisania umowy i przyjęcia jej warunków, umowa podpisana zostanie
z drugim w kolejności Zleceniobiorcą, którego propozycja cenowa wybrana zostanie jako
najkorzystniejsza.
3) W czasie trwania umowy Zleceniobiorca nie może powierzać jej wykonania osobom trzecim bez
zgody Zleceniodawcy.

Kontakt:
9. Osobą uprawnioną do kontaktu ze Zleceniobiorcą jest:
Włodzimierz Leski - tel. (77) 454 32 66 wew. 137

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.