Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Samowystarczalność energetyczna gminy - etap I

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Samowystarczalność energetyczna gminy - etap I

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Biała
ul. Rynek 10
48-210 Biała
powiat: prudnicki
tel. 77 4388542, faks 774 387 679
zp@biala.gmina.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Biała
Wadium: 10 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Samowystarczalność energetyczna gminy Biała - etap I
Zamówienie obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o dołączony do dokumentacji niniejszego postępowania PFU - zgodnie z przepisami obowia?zuja?cymi na dzien´ uzyskania pozwolenia na budowe? oraz uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich opinii i uzgodnien´ wynikaja?cych z obowia?zuja?cych przepisów i niezbe?dnych do uzyskania pozwolenia na budowe? oraz do realizacji na podstawie opracowanego projektu wszystkich robót budowlanych, w tym m. in. w zakresie zgodnos´ci z wymaganiami sanitarno - epidemiologicznymi oraz ochrony poz˙arowej; 2) uzyskanie pozwolenia na budowe? po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiaja?cego; 3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz STWiOR, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym uzgodnionym z Zamawiaja?cym; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót; 5) przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badan´, a takz˙e przygotowanie dokumentów niezbe?dnych do przekazania do uz˙ytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych; 6) przygotowanie i przekazanie Zamawiaja?cemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urza?dzen´ i wyposaz˙enia. 7) uzyskanie w imieniu Zamawiaja?cego pozwolenia na uz˙ytkowanie obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych. 5. Opis ogólny niezbe?dnych do wykonania prac obejmuje : Wykonanie prac instalatorskich w zakresie odnawialnych źródeł energii w budynkach szkół w Białej, Gostomii i Solcu. Budynek Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Białej : o montaż instalacji fotowoltaicznej , składającej się z paneli monokrystalicznych w ilości 118 szt. mocy 340 Wp każde, o montaż elektrowni wiatrowej osi pionowej o mocy znamionowej pomiędzy 9,6 - 10,2 kW, o modernizację systemu grzewczego poprzez montaż grzałek elektrycznych o mocy 12 kW. Budynek szkoły w Gostomi : o montaż instalacji fotowoltaicznej , składającej się z paneli monokrystalicznych w ilości 18 szt. mocy 340 Wp każde, Budynek szkoły w Śmiczu: o montaż instalacji fotowoltaicznej , składającej się z paneli monokrystalicznych w ilości 27 szt. mocy 340 Wp każde. Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU: a) Wykonanie kopii mapy zasadniczej (podkładu geodezyjnego) w skali 1:500 obejmującego teren, na którym istnieje obiekt, b) Opracowanie projektu technicznego - wykonawczego - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. c) Uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej wraz ze zgłoszeniem instalacji do organów Państwowej Straży Pożarnej, d) Przedmiaru robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. e) Wykonanie kosztorysu dla potrzeb rozliczenia robót. f) wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczego´lnos´ci, Plan Jakos´ci, Plan Bezpieczen´stwa i Ochrony Zdrowia, instrukcje

CPV: 71320000-7,45231110-9,71000000-8,71314200-4

Dokument nr: 615435-N-2020, GKZP.271.2.7.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie.
www.bip.biala.gmina.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-10, godz.: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych PLN)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, b) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczen´) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos´ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza?dzen´ elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, c) osobą posiadającą uprawnienia SEP kat. D i E oraz uprawnienia do wykonania pomiarów do 1 kV, d) osoba?, która be?dzie pełniła funkcje? projektanta branz˙y architektonicznej - posiadaja?cą uprawnienia budowlane bez ograniczen´ w specjalnos´ci architektonicznej do projektowania, lub uprawnienia równowaz˙ne, lub e) osoba?, która be?dzie pełniła funkcje? projektanta branz˙y konstrukcyjno-budowlanej - posiadaja?cą uprawnienia budowlane w specjalnos´ci konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równowaz˙ne, f) osoba?, która be?dzie pełniła funkcje? projektanta branz˙y instalacyjnej w zakresie instalacji elektroenergetycznych - posiadaja?cą uprawnienia budowlane w specjalnos´ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza?dzen´ cieplnych bez ograniczen´ lub uprawnienia równowaz˙ne, Zamawiający nie dopuszcza, aby powyższe funkcje w zakresie kierowania robotami pełniła jedna osoba, a tym samym Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót. Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodne z wymogami określonymi przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia. Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim oraz ich obecności na budowie codziennie w dni robocze w wymiarze co najmniej 1 godziny dziennie. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. h) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej: jedną robotę, której przedmiotem było zrealizowanie robót budowlanych w zakresie których wykonywana była m.in. instalacja fotowoltaiczna o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł. brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku B do Formularza oferty), Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, powierzchni, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku C do Formularza oferty),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz oferty z załącznikami, b) dowód wniesienia wadium, c) pełnomocnictwo (o ile dotyczy). d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI.1.2)b) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. e) Dokumenty, o których mowa w pkt. V.1.2) a) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.1.2)b) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. g) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. h) W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). i) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. j) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. k) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w dokumentacji postępowania. l) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. m) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. n) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych powyżej. o) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów. p) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. q) Zamawiający zaznacza, iż podziela rekomendacje opublikowaną na stronie internetowej UZP o następującej treści: ,,(...) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy". Dlatego też, Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (po zaznaczeniu odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą. Wzór oświadczenia dotyczącego istnienia lub braku powiązań kapitałowych przedstawiony jest w Załączniku E do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa BRUTTO 60,00
Gwarancja i rękojmia ponad okres 36 miesięcy na roboty budowlane 30,00
Gwarancja i rękojmia ponad okres 24 miesięcy na materiały i urządzenia 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.