Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
468z dziś
2700z ostatnich 7 dni
12608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Repki
ul. Parkowa 7
08-307 Repki
powiat: sokołowski
Telefon: 25 787 50 23,
gminarepki@list.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Repki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Repki uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na ,,Budowa oświetlenia ulicznego typu LED w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Rogów gm. Repki w ramach zadania inwestycyjnego ,,Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"
3. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa oświetlenia ulicznego typu LED w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Rogów gm. Repki w ramach zadania inwestycyjnego ,,Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"

2. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Rogów wzdłuż drogi gminnej i powiatowej na istniejących słupach stanowiących własność PGE DYSTRYBUCJI S.A. Planuje się włączenie do istniejącej linii oświetlenia ulicznego. Linia zasilająca musi zostać wykonana z przewodu zasilającego izolowanego o długości ok 800 m wraz z niezbędnym osprzętem.

3. Planowana długość oświetlenia do wykonania wynosi ok 800 m i przewiduje montaż
10 opraw oświetlenia typu LED o mocy min. 60 W o jednostronnym rozmieszczeniu
i możliwości regulacji kąta nachylenia oprawy. Klasa efektywności energetycznej oprawy min. A+.

4. W ramach zamówienia należy:
1) Uzyskać warunki techniczne oraz zgodę na przyłączenie do sieci o mocy odpowiedniej dla inwestycji .
2) Zaprojektować trasę linii oświetlenia drogowego z punktami świetlnymi.
3) Wybudować oświetlenie drogowe zgodnie przepisami prawa i warunkami uzyskanymi
z PGE.
5. Szczegółowe rozwiązania przyjmowane przez Wykonawcę należy przedstawiać
i uzgadniać z Zamawiającym.
6. Zamawiający przewiduje zaprojektowanie oświetlenia na istniejących słupach

Dokument nr: 33 /2020

Składanie ofert:
Oferta powinna być złożona w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Repki, Ul. Parkowa 7, 08-307 Repki,(sekretariat) do dnia 27.11.2020 r. do godz. 12:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
Pieczątka
Wykonawcy
Budowa oświetlenia ulicznego typu LED w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Rogów gm. Repki w ramach zadania inwestycyjnego ,,Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"

Nie otwierać przed 27 listopada 2020 r do godz: 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 28 grudnia 2020 r.

Wymagania:
7. Zamawiający zastrzega siebie, zmniejszenia wielkości zamówienia
tj ilości punktów oświetleniowych. W takim przypadku należne wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone i z tego tytułu wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie finansowe.
Wstępna lokalizacji planowanego oświetlenia ulicznego stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega siebie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
5. Wymagania i warunki zamawiającego:
a) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane zamówienie na okres - 36 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego zadania).
b) Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać oględzin i sprawdzić wskazany zakres prac do wykonania.
c) przed rozpoczęciem robót wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegóły realizacji zamówienia.
6. Oferta powinna zawierać:
a) Czytelnie wypełniony formularz oferty wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

7. Kryterium wyboru ofert.
Kryterium wyboru oferty będzie cena - 100%
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto nie podlegająca odrzuceniu.
9. Wybór wykonawcy:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

Uwagi:
10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Repki reprezentowana przez Wójta Gminy Repki ul. Parkowa 7; 08-307 Repki
-inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Repki jest Pani Paulina Skroubainspektor.rodo@naticom.pl
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Kontakt:
Andrzej Skorupka tel. 25 787 50 23 wew.718

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.