Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Demontaż urządzeń zabawowych na placach zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu...

Przedmiot:

Demontaż urządzeń zabawowych na placach zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu
ul. Sosnkowskiego 40 - 42
45-273 Opole
powiat: Opole
tel.: +48 77 46 24 700, fax.: +48 77 46 24 701
spoldzielnia@sm.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
informuje, że ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie podzielone zostało 3 zadania częściowe. Oferent może złożyć ofertę na wybrane przez
siebie zadanie/zadania.
ZADANIE NR 1 - DEMONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
Przedmiotem jest:
o demontaż urządzeń zabawowych wraz z rozebraniem fundamentów
diewniapego domku zabawowego o wymiarach 8 m x 3 m zlokalizowany obecnie na istniejącym
placu zabaw w sąsiedztwie budynku przy Ul. Chełmskiej 36
drewnianej huśtawki podwójnej zlokalizowanej obecnie na istniejącym placu zabaw w sąsiedztwie
budynku przy ul Kaliskiej 2
o wywiezienie materiału porozbiórkowego (elementów drewnianych i gruzu) w miejsce składowania
odpadów na wysypisko miejskie
o wyrównanie i oczyszczenie terenu z pozostałości gruzu
ZADANIE NR 2 - WYKONANIE PIASKOWEJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PLACU ZABAW
Wykonanie piaskowych nawierzchni bezpiecznych pod nowe urządzenia zabawowe, na istniejących
placach zabaw w sąsiedztwie budynków położonych przy Ul. Chełmskiej 36 i Kaliskiej 2, w tym:
nawierzchnia o wymiarach 11 m x 9 m ( pow. 99 m2) - w przy Ul. Chełmskiej 36
nawierzchnia o wymiarach 6 m x 8 m (pow. 48m2) - w przy Ul. Kaliskiej 2
Zamawiający zastrzega, że podane powierzchnie planowanej nawierzchni piaskowej mogą ulec zmianie.
Prace będą wykonywane w dwóch zakresach :
Zakres nr 1 - Przygotowanie nawierzchni - wykołowanie terenu pod urządzenia zabawowe na
głębokość 40 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału porozbiórkowego i urobku ( gruz, ziemia, piasek).
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane zgodnie
z koncepcją zagospodarowania terenu placu zabaw oraz sztuką budowlaną. Obrzeża równe.
Zakres nr 2 - (po zakończonym montażu urządzeń zabawowych):
a) wykonanie nawierzchni piaskowej - podłoże winno być równe, pozbawione zanieczyszczeń
mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane. Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony
i wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. Piasek musi być
drobnoziarnisty ,,miękki", wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nie może zawierać
kamieni i innych i innych niebezpiecznych cząsteczek. Warstwa piasku musi mieć co najmniej 40 em
głębokości. Dostarczony piasek musi posiadać aktualny atest higieniczny.
b) Uporządkowanie i zniwelowanie pozostałego terenu, ewentualne dowiezienie warstwy humusu,
posianie trawy sportowej, przeznaczonej na intensywne użytkowanie oraz odpornej na suszę.
Realizacja prac będzie skoordynowana z montażem urządzeń zabawowych
ZADANIE NR 3 - DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
DOSTAWA i montaż urządzeń zabawowych na uprzednio przygotowanym terenie, wraz z wykonaniem
rysunku zagospodarowania placu zabaw (koncepcja architektoniczna), który podlegać będzie
zatwierdzeniu przed realizacją przez Zamawiającego. Koncepcja winna przedstawiać
m.in. rozmieszczenie urządzeń zabawowych w terenie oraz zwymiarowane strefy bezpieczeństwa
poszczególnych urządzeń jak również grubości nawierzchni bezpiecznych: piaskowej.
1. Plac zabaw przy Ul. Chełmskiej 36
o Zestaw zabawowy systemowy - modułowy, metalowy, ocynkowany i malowany proszkowo
składający się min. z: wieży x 4 szt., daszków x 2 szt., zjeżdżalni spiralnej otwartej z tworzywa
LLDPE, zjeżdżalni pojedynczej z blachy nierdzewnej (boki z HDPE), schodów prostych x 1 szt.,
wejścia łukowego z liną z tworzywa HDPE wyposażonego w chwyty z tworzyw na bazie żywic
1 szt., drabinki wejściowej 1 szt. drabinki poziomej 1 szt. balkoniku x 1 szt, tunelu linowego 1 szt,
pomostów, wielkość strefy bezpieczeństwa max. 11 m x 9 m
2. Plac zabaw przy Ul. Kaliskiej 2
o Huśtawka wahadłowa potrójna - metalowa ocynkowana malowana proszkowo z bocianim
gniazdem, siedziskiem zwykłym oraz kubełkowym, wielkość strefy bezpieczeństwa max. 6,0 m x
8,0 m
o Trampolina ziemna (powierzchnia do skakania 1m x 1m) - metalowa rama ze stali
ocynkowanej zakopana pod powierzchnią-gruntu, w której zamocowana jest na sprężynach mata
do skakania wykonana z tworzywa. Boki trampoliny zabezpieczone płytami EPDM. Montaż
bezpośrednio w gruncie, Kolor do uzgodnienia z zamawiającym x 1 szt. , wielkość strefy
bezpieczeństwa max. 4, 60 x 4, 60 m
o Tablica informacyjna 1 szt. - wraz z instrukcją i regulaminem o konstrukcji stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo osadzonej w gruncie z tablicą z płyty HPL.
3. Plac zabaw przy Ul. Kieleckiej 6
o Urządzenia fitness - urządzenia podwójne na słupie typu:
- wioślarz i stepper -1 kpl
- twister i surfer -1 kpl
Konstrukcja - rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6mm, wsporniki ruchowe z rur
stalowych o średnicy 40-63x3,6mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana
z aluminium. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Posadowienie
za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie. Siedziska i oparcia stalowe. Uchwyty i rączki
wykonane z polichlorku winylu. Łożyska typu zamkniętego. Wszystkie elementy stalowe muszą
być ocynkowane malowane proszkowo.
Wszystkie wymienione wyżej urządzenia powinny spełniać następujące wymagania:
o konstrukcja zestawów wykonana z profili o przekroju okrągłym lub innym bez ostrych krawędzi,
ocynkowanych kąpielowo, malowanych proszkowo,
o elementy metalowe tj. uchwyty, rurki i poręcze wykonane ze stali ocynkowanej, malowane
proszkowo lub ze stali nierdzewnej.
o nie dopuszcza się sklejki oraz innych tworzyw sztucznych na w/w elementy,
o łańcuchy w huśtawkach ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
o podesty zestawów zabawowych antypoślizgowe z tworzywa o grubość 65mm, wykonane metodą
rotomouldingu, barwione w masie.
o urządzenia osadzone w fundamencie betonowym za pomocą kotew chemicznych ze stali
zabezpieczonych antykorozyjnie.
o Schody ze stopniami wykonanymi z antypoślizgowej blachy aluminiowej, zabezpieczenia boczne
o urządzenia winny być wyłącznie o jednorodnym charakterze
o do każdego urządzenia wymagane jest dostarczenie instrukcji użytkowania
w formacie A3 z możliwością do zamontowania na ogrodzeniu placu zabaw.
o każde urządzenie zamontowane na placu zabaw powinno zawierać tabliczkę znamionową oraz
oznaczenie poziomu zero,
o elementy zabawowe powinny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa
o elementy zabawowe powinny być rozmieszczone na wyznaczonym terenie w sposób
umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami
o montaż na placu zabaw powinien być wykonany przez producenta lub uprawnioną ekipę zgodnie
z odrębną Instrukcją montażu
Wszystkie urządzenia zabawowe stanowią obiekty małej architektury i zgodnie z przepisami ustawy
z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2006 r. Nr 156, póz. 1118 z późniejszymi zmianami) muszą
spełniać wymogi bezpieczeństwa.
Prace należy wykonać w sposób zgodny z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, wymogami
technologicznymi oraz przepisami BHP i ppoż.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2020r. o godz. 10:15 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 211.
3. W związku z stanem epidemii wywołanej wirusem Sars-Cov-2, wykonawcy nie mogą być obecni
podczas otwarcia ofert.
4. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, decyduje data doręczenia. Oferty złożone po terminie
podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. 114, w terminie do 08 grudnia 2020r.
do godz.10;00.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie elektronicznej na adres e-mail
przetargi@smlw.opole.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 31 marca 2021 r.
2. Zamawiający wymaga aby roboty były prowadzone w sposób ciągły bez zbędnych przerw,
dopuszcza się jedynie przerwy, które wynikają z technologii prowadzonych robót.
3. Oferta winna zawierać czas realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy
oraz harmonogram robót.
4. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień, w którym Wykonawca zakończył wszystkie roboty
objęte umową, uporządkował teren robót, usunął poza teren budowy wszystkie wytworzone odpady
i pozostałości oraz przedstawił wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wszystkie niezbędne do
odbioru dokumenty.

Wymagania:
IV. USTALENIE GENY ZAMÓWIENIA
1. Cena zamówienia brutto winna być ustalona na podstawie Wytycznych Zamawiającego określonych
w niniejszej specyfikacji, uwzględniając roboty montażowe, nawet nie wskazane przez
Zamawiającego, których konieczność wykonania Wykonawca jako profesjonalista powinien był
przewidzieć, przy czym:
cena demontażu urządzeń zabawowych obejmuje wywóz i utylizację materiału porozbiórkowego
cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje - roboty przygotowawcze, korytowanie,
dostarczenie i rozłożenie piasku, uporządkowanie i zniwelowanie terenu, ewentualne dowiezienie
warstwy humusu na tereny przyległe prowadzonych robót oraz posianie trawy. Jednostką
obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowej.
2. Zaproponowana cena powinna obowiązywać w całym okresie realizacji.
3. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto.
4. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe
{art.632 kodeksu cywilnego).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót wynikającego z obmiaru, a tym
samym ceny zamówienia. Wartość oferty skorygowana zostanie do określonego zakresu.
6. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi
mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia.
7. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi on należycie
ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia
ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac.
Cena ryczałtowa wskazana przez wykonawcę w okresie ważności umowy nie może ulec zmianie.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył
w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte
w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od zaplanowanych środków na
ten cef przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót wynikającego z obmiaru, a tym
samym ceny zamówienia. Wartość oferty skorygowana zostanie do określonego zakresu.
11. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych, po potwierdzeniu
powyższego zakresu przez Zamawiającego.
12. Cena w/w robót ustalona będzie na podstawie kosztorysów dodatkowych/cen jednostkowych
wskazanych w formularzu ofertowym, przy czym w przypadku robót zamiennych kosztorys ofertowy
będzie skorygowany o roboty, z których się zrezygnuje.
13. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, pod
warunkiem, że wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót powierzonych
podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SiWZ Wykaz podwykonawców.
V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia z tytułu ( dotyczy Zadania nr 3)-:
a) gwarancji jakości oraz rękojmi wykonanych robót, po zakończeniu robót, w wysokości
2,5% wynagrodzenia umownego brutto, w zaokrągleniu w górę do pełnych setek, w formie
kaucji na okres udzielonej gwarancji; Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia
w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej lub bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, udzielonej na okres o 30 dni dłuższy od okresu
gwarancji jakości liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
2. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej, będą zwracane w wartości nominalnej.
3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, na urządzenia na
okres 60 miesięcy.
4. Oferent zobowiąże się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej
250.000,00 zł w całym okresie wykonania umowy, polisa będzie stanowiła załącznik do umowy
z Wykonawcą.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH SPEŁNIENIE
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy wyrządzili szkodę,
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
2. Oferent ubiegający się o zamówienie powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
3. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent
a) Dla Zadań nr 1 i 2 - wykaże, w formie oświadczenia, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo
ukończył co najmniej 2 roboty objęte przetargiem oraz, że dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
b) Dla Zadania nr 3 - wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty
objęte przetargiem, o wartości brutto minimum 50.000,00 zł każda
W celu potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca powinien dostarczyć:
- Zestawienie robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wskazanego
w punkcie VI. 3 b) niniejszej SIWZ oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to należy
przedstawić na załączniku nr 2
- Referencje potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w punkcie VI.3 b) niniejszej SIWZ.
3. W przypadku gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum (Oferenci wspólnie składający ofertę):
a) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia udzielone przez pozostałych
członków konsorcjum a określające skład konsorcjum, wskazanie lidera konsorcjum (podmiotu
upoważnianego), zakresu pełnomocnictwa (do złożenia wspólnej oferty i zawarcia wspólnej
umowy), oznaczenie czasu trwania konsorcjum oraz czasu na jaki pełnomocnictwo zostało
udzielone (oba te okresy nie mogą być krótsze niż czas realizacji przedmiotu zamówienia i okres
udzielonej gwarancji),
b) za spełnienie warunków, o których mowa w punktach VI.2 uznaje się łączne wypełnienie
niniejszych wymogów przez członków konsorcjum,
c) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenia każdego członka konsorcjum
o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy i udzieloną gwarancję.
4. W przypadku gdy Oferent zamierza powierzyć część robót podwykonawcy, zobowiązany jest
przedstawić:
a) nazwę podwykonawcy,
b) zakres prac powierzanych podwykonawcy,
c) wartość prac powierzanych podwykonawcy,
5. Oferta może zostać odrzucona wówczas, gdy cechować ją będą znamiona nieuczciwej konkurencji,
przejawiającej się w szczególności podaniem nieprawdziwych danych oraz przy zaoferowaniu ceny
znacząco odbiegającej od średniej ceny złożonych ofert.
5. Oferent wyraża zgodę na następujące warunki płatności:
Zadanie nr 1 - 1 faktura końcowa
Zadanie nr 2 - maksymalnie 2 faktury -1 faktura częściowa i faktura końcowa,
Zadanie nr 3 - maksymalnie 3 faktury -2 faktury częściowe i faktura końcowa,
Termin płatności faktur - 21 dni. Faktura częściowa będzie płatna za wykonanie etapu robót, faktura
końcowa będzie płatna po wykonaniu całego zadania robót. Podstawą do wystawienia faktury
częściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonanego etapu robót, a dla faktury końcowej
protokół odbioru końcowego bez uwag.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w formie przelewu na konto Zamawiającego: PKO BP
SA Opole 10 1020 3668 0000 5702 0010 2558 w wysokości
Zadanie nr 1 - Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
Zadanie nr 2 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
Zadanie nr 3 -1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
2. Wadium powinno wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 07.12.2020r. (data uznania rachunku
Zamawiającego). Zamawiający uzna warunkowo zabezpieczenie oferty wadium, również w sytuacji,
kiedy Oferent wykona przelew środków na rachunek Zamawiającego i przedłoży wydruk z systemu
bankowego potwierdzający wykonany przelew, a środki zostaną uznane na rachunku zamawiającego
nie później niż w dniu otarcia ofert lub dokona wpłaty wadium w kasie i przedłoży wraz z ofertą
potwierdzenie wpłaty wadium.
3. Oferta, która nie będzie zabezpieczona w/w kwotą wadium zostanie odrzucona. Oferent wybrany traci
wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy. Wadium zostanie zwrócone
Oferentom w wartości nominalnej.
4. Dyspozycja w zakresie zwrotu wadium dla Oferenta:
którego oferta została wybrana do realizacji - zostanie przekazana do banku w ciągu 7 dni
roboczych od daty podpisania umowy przez obie strony i wniesieniu przez Oferenta zabezpieczenia
z tytułu należytego wykonania umowy,
którego oferta nie została wybrana - zostanie przekazana do banku w ciągu 7 dni roboczych
od daty wyboru wykonawcy.
5. Wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu lub na inny, jeżeli taki wskaże
Oferent - fw formie pisemnej).
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
1. Formularz ofertowy według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, z propozycją ceny netto przedmiotu
zamówienia opracowaną zgodnie z niniejszą SIWZ.
2. Proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy,
przedstawiony zgodnie z punktem VII niniejszej SIWZ (zawarte w formularzu ofertowym).
3. Oświadczenia (zawarte w formularzu ofertowym):
o przyjęciu warunków specyfikacji i projektu umowy,
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
o ubezpieczeniu się od odpowiedzialności cywilnej jeżeli oferta zostanie wybrana lub posiadaniu
ubezpieczenia i przedłożenia polisy OC przed podpisaniem umowy, na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 250.000,00 zł,
o wizji lokalnej oraz uzyskaniu informacji koniecznych do przygotowania oferty,
o nie podleganiu wykluczeniu z przyczyn wskazanych w punkcie VI. SIWZ,
o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianym w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RÓDO" wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia w toku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. (/eś// dotyczy)
4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub
Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Wykaz robót (dotyczy Zadania nr 3) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wskazanego w punkcie Vl.3 b) SIWZ oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to należy
przedstawić na załączniku nr 2 wraz referencjami potwierdzającymi spełnienie warunku.
6. Oświadczenie (dotyczy Zadania nr 1, 2) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wskazanego w punkcie VI.3 a) SIWZ
7. Wykaz podwykonawców, wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót
powierzonych podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3
8. Dowód wpłaty wadium
9. Dokumenty dotyczące oferowanych urządzeń/ produktów (dotyczy Zadania nr 3):
Zdjęcia oferowanych elementów zabawowych i urządzeń / ilustracje katalogowe z informacją
techniczną - wymiary urządzenia, wymagana strefa funkcjonowania, wykaz materiałów,
z których zbudowane jest urządzenie, sposób montażu w gruncie a także wykaz funkcji danego
urządzenia.
Karty techniczne urządzeń z opisem elementów składowych zestawów z wymiarami tych
urządzeń i stref bezpieczeństwa.
Szczegółową kalkulację z cenami każdego elementu zabawowego, uwzględniające koszty ich
montażu
X. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem:
Nazwa wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole
Oferta
PRZETARG - place zabaw na terenie Osiedla nr IV
________________Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2020r do godziny 10:00
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta.
3. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
Przesłane dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane do pliku *.pdf
oraz spakowane do pliku w formacie *.zip zaszyfrowanego hasłem. Hasło do rozpakowania plików
oferty należy wysłać na wyżej wskazany adres e-mail, w dniu otwarcia ofert, najpóźniej do godziny
10:00.
Oferent, najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, zobowiązany będzie
dostarczyć ofertę w oryginale na adres Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.
6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma na piśmie powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian lub wycofania oferty. Ofertę można
wycofać lub wprowadzić do niej zmiany przed ostatecznym terminem składania ofert.
7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, zaparafowane i ułożone w kolejności
wynikającej z punktu IX niniejszej SiWZ. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały bądź
kserokopie) powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.
XII. TERMIN 1 WYBÓR OFERT
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym.
2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 08 stycznia 2021 r. O wynikach przetargu Oferenci zostaną
powiadomieni pisemnie.
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w niniejszej SłWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami: cena
Cena oferty brutto C - waga 100 pkt.
Cena oferty brutto - będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C = -...............-.....................x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
3. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg powyższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku.
XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY
1. Przyjęcie oferty przez Zamawiającego nie stanowi zawarcia umowy.
2. Projekt umowy, zawierający wszystkie uwarunkowania oferty, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
3. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca
zobowiązany jest podpisać umowę.
4. Oferent zobowiąże się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 pod rygorem utraty
wadium.
5. Oferent będzie związany złożoną ofertą do dnia 08.01.2021 r.
6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
7. Zamawiający na etapie zawierania umowy dopuszcza możliwość korekty zakresu robót.
8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu polisę OC na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 250.000,00 zł.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą
przekazywane wyłącznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego łub faksem lub drogą
elektroniczną na adresy/numery wskazane w niniejszym punkcie, a udzielane odpowiedzi będą
przekazywane Oferentom na adresy/numery wskazane w zapytaniu.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień co do treści SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej
nie później niż do 04.12.2020 r. pod warunkiem, że pisemny wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści
SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
01.12.2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina doręczenia). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynie po terminie składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Zapytania powinny być składane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub mailem na adres
przetargi@sm.opole.pl; spoldzielnia@sm.opole.pl

Kontakt:
XV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są w sprawach formalnych: Pani Anna Feruś
tel. 77/4624741, 77/4624702 i Pani Aleksandra Duliktel. 77/4624724, 77/4624702.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.