Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
11280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ujazd
ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd
powiat: strzelecki
tel. 0-77 4048750, faks 0-77 4637081
umig@ujazd.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Ujazd
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn"; Etap II - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM UJEŹDZIE
Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlanych związanych odbudową zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: budową wiaty, dwóch kładek dla pieszych, układu komunikacyjnego, w postaci ścieżek dla pieszych, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz elementami małej architektury. Zakres rzeczowy obejmuje: I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1. Wycinka drzew i krzewów wraz z wywozem gałęzi i karpiny na składowisko w Kędzierzynie - drzewa o średnicy ? 10 - ? 75cm - 176 szt - krzewy - 348 arów 2. Rozbiórka - żelbetowa zastawka na rzece Jordan - 1 szt - żelbetowy mnicha we wschodniej części stawu - 1 szt 3. Wykop i wywóz odpadów komunalnych, zlokalizowanych przy ulicy Stawowej w północno-wschodniej stawu - 1883m3/2824 t II. ROBOTY MELIORACYJNE 1. Wykop i wywóz ziemi ze stawu ( namuł + grunt) w miejsce wskazane przez Inwestora - przyjęto odległość do 3km - 4647,0 m3 + wykop pod ubezpieczenie 390,0 m3 2. Dowóz ziemi na makroniwelację terenu po wydobyciu odpadów i, ukształtowanie skarp - 2312,0 m3 3. Ubezpieczenie skarp stawu - 1948,6 m3 4. Wykonanie nasypu wewnątrz stawu z kamienia hydrotechnicznego - 19,0mb/29,3 m3 5. Mnich żelbetowy 1 szt : -stojak żelbetowy 1,4x1,05m h=1,80m -leżak z rur betonowych wipro d600mm L=30,0mb 6. Rów melioracyjny: R-C w tym - doprowadzający wodę - 106,0 mb - odprowadzający wodę - 28,0 mb - R-1 - 12,0 mb 7. Ubezpieczenie rzeki Jordan - 34,0 mb 8. Budowle: - próg żelbetowy na rzece Jordan 6,0m x 0,5m x 1,20m - 1 szt - przepust z rur wipro d600mm z zamknięciem z napędem ręcznym - 6,0 mb 9. Konserwacja - rzeka Jordan - 260,0 mb - rowy melioracyjne - 126,0 mb III. CIĄGI PIESZO-JEZDNE 1. Droga wjazdowa wraz z placem manewrowym - 430,0 m2 2. Ciągi piesze - 935,0 m2 IV. MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wiata drewniana wraz z 7 -oma stołami i ławkami do siedzenia - 1 szt 2. Mostki drewniane na fundamentach żelbetowych - 2 szt 3. Ławki z oparciami - 14 szt 4. Ławki bez oparć - 8 szt 5. Stół piknikowy - 1 szt 6. Stoły do ławek bez oparć - 2 szt 7. Stolik do gry w szachy - 1 szt 8. Budki lęgowe i budki dla kaczek - 15 szt 9. Domki dla owadów - 2 szt 10. Tablice drewniane - informacyjne - 15 szt Uwaga* opracowanie szaty graficznej jak i samej konstrukcji tablic należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: a) konstrukcja wsporcza tablic zgodnie z opisem technicznym dokumentacji b) treść tablic, która ma informować o roślinach i zwierzętach występujących na terenie stawu i terenach przyległych - wykonanie projektu graficznego tablicy należy zlecić wykwalifikowanej firmie, która: - zaprojektuje szablon graficzny tablicy - pozyska zdjęcia oraz opracuje teksty edukacyjne - przekaże projekty w formie do ewentualnej dalszej edycji, jak i w postaci plików produkcyjnych do druku. Tablicę o wymiarach min 80x80 cm należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm o podwójnie zaginanych brzegach. Lico z folii odblaskowej minimum I generacji zabezpieczonej folią antygrafitti np. 3M Scotchcal 639 lub inną analogiczną. Na terenie inwestycji zalegają odpady komunalne, głównie od strony ulicy Stawowej. Orientacyjną powierzchnię zalegania odpadów naniesiono na plan zagospodarowania przerywaną brązową linią. Miąższość odpadów przyjęto szacunkowo na przekrojach poprzecznych. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę DOMEL inż. Iwona Dołżycka, dla której uzyskano pozwolenie na budowę nr 461/19 z dnia 28.08.2019 r. zn. spr. UA.6740.1.379.2019.IS oraz zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym i decyzją na wycinkę drzew. Wykonawca uwzględni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikające z powyższych decyzji. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa niniejsza SIWZ oraz dokumentacja projektowa. Ponad to Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu co najmniej na 3 dni przed zgłoszeniem do odbioru przedmiotowej inwestycji, tj.: oświadczenia, atesty, deklaracje zgodności, pomiar geodezyjny powykonawczy- mapa z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych i kartograficznych lub pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z protokołem z pozytywnej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyniki badań i sprawdzeń, itp.- w il.3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w pliku .pdf. na nośniku elektronicznym Uwagi i wymagania dodatkowe: a) Pożądane jest aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia, materiały i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: - wszystkie zaproponowane materiały i urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych, dostarczenie części zamiennych itp.; nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji, - przy doborze materiałów i urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów b) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia zostanie przedstawiony przez wybranego Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy celem akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy. c) jeśli podczas prac rozbiórkowych, pojawią się elementy nadające się do ponownego wykorzystania, miejsce ich składowania należy ustalić z Zamawiającym. d) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu dwóch lat, od dnia odbioru końcowego do pielęgnacji nasadzeń wykonanych w ramach inwestycji tj. zieleń niska i wysoka -trawy, drzewa i krzewy, kwiaty itp. zgodnie z wytycznymi opisanymi dokumentacji technicznej i STWIOR. Wszelkie uschnięte lub chore nasadzenia, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić na nowe. Rozwinięcie szczegółowe dla uwag i wymagań dodatkowych zawarte zostało w Istotnych postanowieniach umowy, będących załącznikiem do SIWZ

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 615672-N-2020, GT.271.7.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://bip.ujazd.pl/1174/748/przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zg. z wymaganiami SIWZ
Adres:
Urząd Miejski w Ujeździe, Ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-11, godz.: 08:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: min. 1 zadanie, które swoim zakresem obejmowało co najmniej budowę, przebudowę lub odbudowę naturalnych bądź sztucznych zbiorników wodnych Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/ b) Wykonawca wskaże osobę do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, która spełnia następujące warunki: - jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wodno-melioracyjnej, Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót pod warunkiem, że wskazana osoba posiada odpowiednie uprawnienia. Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2272 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia następujących dokumentów: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt 8.4.3.1 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: ? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.4.1 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1.1) i 8.4.1.2) SIWZ-IDW, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 8 do IDW) 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 9 do IDW).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- formularz oferty; - zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów); - pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego); - wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ-IDW).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.