Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i...

Przedmiot:

Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg Opole
ul. Firmowa 1
45-594 Opole
powiat: Opole
tel. 77 4697413, faks 77 469 74 02
sekretariat@mzd.opole.pl
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg na terenie miasta Opola" dla nw. zadań: ZADANIE nr 1 ,,Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w obrębach ewidencyjnych: Wróblin, Zakrzów, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Opole, Brzezie, Świerkle, Dobrzeń Mały, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice", ZADANIE nr 2 ,,Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola"
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie remontów jezdni oraz prac związanych z ich bieżącym utrzymaniem w zakresie zadań objętych procedurą niniejszego zamówienia. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwem, dobrej jakości i właściwą organizacją i oznakowaniem. Realizacja robót nastąpi na polecenie Zamawiającego, przy czym Zamawiający każdorazowo określa zakres robót, miejsce, terminy realizacji i ich przybliżoną wartość. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na 2 części. Część 1 - Zadanie nr 1 pn. ,,,,Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w obrębach ewidencyjnych: Wróblin, Zakrzów, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Opole, Brzezie, Świerkle, Dobrzeń Mały, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice" Do zakresu prac dla ZADANIA NR 1 należy : I. Frezowanie nawierzchni bitumicznych II. Rozbiórka nawierzchni III. Zabezpieczenie nawierzchni drogowych w trybie awaryjnym IV. Zabezpieczenie nawierzchni drogowych V. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych oraz wykonanie cienkiego dywanika VI. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego grysowego VII. Wykonanie koryta VIII. Wykonanie podbudowy drogowej z tłucznia, podsypki piaskowej oraz nawierzchni z destruktu asfaltowego IX. Wykonanie stabilizacji cementem X. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym XI. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grysowego XII. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowego XIII. Wykonanie nawierzchni z masy SMA XIV. Geosiatka XV. Konserwacja nawierzchni gruntowych, tłuczniowych i z destruktu asfaltowego XVI. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kostki betonowej XVII. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kamienia polnego XVIII. Wykonanie remontu nawierzchni z trylinki XIX. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kostki kamiennej 10 cm XX. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kostki kamiennej 18 cm XXI. Spoinowanie kostki kamiennej XXII. Rozbiórka, ustawienie i przełożenie krawężników betonowych XXIII. Rozbiórka, ustawienie i przestawienie krawężników kamiennych XXIV. Rozbiórka podbudowy betonowej XXV. Rozbiórka podbudowy tłuczniowej XXVI. Regulacja wysokościowa studzienek ściekowych i studni rewizyjnych XXVII. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa XXVIII. Konserwacja poboczy XXIX. Konserwacja skarp XXX. Czyszczenie rowów XXXI. Recykling z zastosowaniem mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE XXXII. Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych masą zalewową XXXIII. Wykonanie nawierzchni betonowych w zatokach postojowych i autobusowych Część 2 - Zadanie nr 2 pn. ,,Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola" Do zakresu prac dla ZADANIA NR 2 należy : I. Frezowanie nawierzchni bitumicznych II. Rozbiórka nawierzchni III. Zabezpieczenie nawierzchni drogowych w trybie awaryjnym IV. Zabezpieczenie nawierzchni drogowych V. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych oraz wykonanie cienkiego dywanika VI. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego grysowego VII. Wykonanie koryta VIII. Wykonanie podbudowy drogowej z tłucznia, podsypki piaskowej oraz nawierzchni z destruktu asfaltowego IX. Wykonanie stabilizacji cementem X. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym XI. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grysowego XII. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowego XIII. Wykonanie nawierzchni z masy SMA XIV. Geosiatka XV. Konserwacja nawierzchni gruntowych, tłuczniowych i z destruktu asfaltowego XVI. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kostki betonowej XVII. Wykonanie remontu nawierzchni z trylinki XVIII. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kostki kamiennej 10 cm XIX. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kostki kamiennej 18 cm XX. Spoinowanie kostki kamiennej XXI. Rozbiórka, ustawienie i przełożenie krawężników betonowych XXII. Rozbiórka, ustawienie i przestawienie krawężników kamiennych XXIII. Rozbiórka podbudowy betonowej XXIV. Rozbiórka podbudowy tłuczniowej XXV. Regulacja wysokościowa studzienek ściekowych i studni rewizyjnych XXVI. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa XXVII. Konserwacja poboczy XXVIII. Konserwacja skarp XXIX. Czyszczenie rowów XXX. Recykling z zastosowaniem mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE XXXI. Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych masą zalewową Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera: wykaz cen, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzór umowy. Pozostałe warunki realizacji przedmiot zamówienia wspólne dla części 1 i 2 zadania: Warunki dla wykonawcy: 1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia. 2. Wykonawca musi liczyć się z trudnymi warunkami wykonania robót z uwagi na konieczność ich realizacji przy dużym natężeniu ruchu. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji robót wynikających z doraźnych decyzji Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót. 5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany będzie do opracowania i zatwierdzenia stosownego projektu oznakowania ruchu na czas robót. 6. Wykonawca w terminie do 15 dni od daty podpisania umowy przedłoży do zatwierdzenia receptę na beton asfaltowy, SMA (dla każdej warstwy). 7. Urządzi plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy istniejącą zieleń. 8. Wszelkie roboty remontowe winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami technologicznymi i STWiORB. W przypadku robót ingerujących w urządzenia obce, roboty te musza być wykonywane przy udziale właścicieli tych urządzeń. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonywania robót. 10. Wbudowane materiały będące własnością wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności 11. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności wbudować materiały Zamawiającego (materiały z odzysku oraz z magazynu zamawiającego), których rodzaj i ilość określona zostanie w trakcie realizacji przez inspektora nadzoru. 12. Wykonawca winien zapewnić kontrole jakości robót i materiałów oraz przekazać zamawiającemu deklaracje zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, itp.) powinien przekazać przy robotach zanikających oraz przy odbiorze całości robót. 13. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i prowadzić zlecone roboty z należytą starannością z zachowaniem procesu technologicznego. Ułożenie nowej nawierzchni jezdni winno zakończyć się niezwłocznie po jej sfrezowaniu, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin. 14. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek miasta, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego, pachołki, itp. 15. Pełnowartościowy materiał kamienny i betonowy (płytki betonowe, kostka kamienna, krawężniki i obrzeża betonowe itp.) z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania - w ilości każdorazowo uzgadnianej w inspektorem nadzoru, przewiezie na składowisko do magazynu zamawiającego przy Ul. Podmiejskiej w Opolu. Materiał kamienny i betonowy winien być oczyszczony i posegregowany. 16. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórca odpadów. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późń. zm.), a w szczególności opisane w rozdziale ww. 4 ustawy. 17. Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z robót ziemnych, rozbiórki (z wyjątkiem elementów stalowych i żeliwnych i innych przeznaczonych do ponownego wbudowania na placu budowy) oraz pofrezowe (za wyjątkiem zagospodarowanych przez inspektora nadzoru), które wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Opłatę za wysypisko ponosi wykonawca. 18. Wykonawca przy rozliczaniu zlecanych remontów ma obowiązek wykonywania szkiców powykonawczych wraz z domiarem do punktu stałego. 19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu prowadzenia robót wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia niezależnie od odpowiedzialności wobec Zamawiającego określonego szczegółowymi zapisami umowy. 20. Wszelkie badania MMA muszą być wykonane w laboratorium obcym, nienależącym do wykonawcy ani podwykonawcy robót. Laboratorium takie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 21. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej. W przypadku ich zniszczenia lub przemieszczenia Wykonawca ponosi koszty ich odtworzenia. Znaki do ochrony wskaże geodeta Zamawiającego. 22. Likwidacja uszkodzeń w nawierzchni jezdni po okresie zimowym w terminie do 30 kwietnia danego roku (w zależności od warunków atmosferycznych). 23. Podczas prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany umożliwić odbiór odpadów z posesji przy których prowadzone są prace. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia odbioru odpadów ze względu na prowadzone roboty Wykonawca powinien o tym fakcie powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, a następnie uzgodnić sposób odbioru z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. 24. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu - także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (,,lub równoważne" - art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych. a. Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty (art. 89 ust 1 pkt 2). W niektórych przypadkach zamawiający wprowadził obowiązek dodatkowego opisania danego szczegółu oferty równoważnej z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań rozwiązania równoważnego przyjętego przez zamawiającego w tym postępowaniu. b. Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (zamawiający lub wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej siwz i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie (art. 144 ust 1 pkt 1 u.p.z.p.). Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały prowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.z.p. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy - w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych powyżej musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę w ofercie nie może zmieniać założeń projektowych (nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej), na które Zamawiający nie wyraża zgody na obecnym etapie postępowania. Zgodnie z zapisami SIWZ jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu - także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (,,lub równoważne" - art. 29 ust 3 u.p.z.p.). Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej : - o parametrach technicznych określonych w dokumentacji projektowej i jakościowo nie gorszych materiałów i urządzeń, ponadto muszą być: - kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, - spełniać te same funkcje, - spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 25. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władających terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odszkodowania. 26. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 27. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 28. Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 29. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 30. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. 31. W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne. 32. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem. 33. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 34. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 35. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru. 36. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 37. Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach wynikających z zapisów SIWZ wraz z załącznikami. 38. Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy z zastrzeżeniem zapisów rozdziału 25 SIWZ. 39. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego - np. energetyczne linie napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. niezbędne kaucje gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót szkody, itp.). Powyższe zasady stosuje się także w odniesieniu do terenów będących w posiadaniu osób fizycznych, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urzęd. UE L.119/1). 40. Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do ochrony drzew i krzewów. Prace muszą być prowadzone zgodnie z Instrukcją zabezpieczenia drzew i krzewów podczas prowadzenia inwestycji ( stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OR-I.0050.323.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 09.07.2020r. Pozostałe warunki realizacji zadania: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, t.j. ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: roboty branży drogowej związane z bieżącym utrzymaniem i remontami jezdni, odwodnieniem, konserwacją urządzeń odwadniających oraz skarp, poboczy i terenów zielonych oraz inne roboty opisane w SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy. 2) Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908, t.j. z późn. zm.) 3) Wykonawca winien dysponować przy realizacji zamówień cząstkowych, co najmniej, niżej wymienionymi osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowalnymi oraz wskazane niżej doświadczenie zawodowe: (1) Kierownikiem budowy (kierownik robót branży drogowej) posiadającym: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 t.j. z późn.zm.)*; (2) Majstrem robót posiadającym co najmniej 2-letnim doświadczeniem na stanowisku majstra lub kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie robót bitumicznych (drogowych). Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją majstra robót. 4) Pożądane przez Zamawiającego jest, aby podczas realizacji zamówień cząstkowych Wykonawca dysponował następującym sprzętem (wyposażeniem zakładu): a. piła do cięcia asfaltu szt. 2 b. frezarka do nawierzchni szt. 1 c. walec stalowy 10-14 Mg szt. 1 d. walec ogumiony 10 Mg szt. 1 e. rozkładarka masy szt. 1 f. młot spalinowy szt. 1 g. skrapiarka szt. 1 h. samochód do przewożenia masy typu termos szt. 1

Część nr: 1 Nazwa: Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w obrębach ewidencyjnych: Wróblin, Zakrzów, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Opole, Brzezie, Świerkle, Dobrzeń Mały, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do zakresu prac dla ZADANIA NR 1 należy : I. Frezowanie nawierzchni bitumicznych II. Rozbiórka nawierzchni III. Zabezpieczenie nawierzchni drogowych w trybie awaryjnym IV. Zabezpieczenie nawierzchni drogowych V. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych oraz wykonanie cienkiego dywanika VI. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego grysowego VII. Wykonanie koryta VIII. Wykonanie podbudowy drogowej z tłucznia, podsypki piaskowej oraz nawierzchni z destruktu asfaltowego IX. Wykonanie stabilizacji cementem X. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym XI. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grysowego XII. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowego XIII. Wykonanie nawierzchni z masy SMA XIV. Geosiatka XV. Konserwacja nawierzchni gruntowych, tłuczniowych i z destruktu asfaltowego XVI. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kostki betonowej XVII. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kamienia polnego XVIII. Wykonanie remontu nawierzchni z trylinki XIX. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kostki kamiennej 10 cm XX. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kostki kamiennej 18 cm XXI. Spoinowanie kostki kamiennej XXII. Rozbiórka, ustawienie i przełożenie krawężników betonowych XXIII. Rozbiórka, ustawienie i przestawienie krawężników kamiennych XXIV. Rozbiórka podbudowy betonowej XXV. Rozbiórka podbudowy tłuczniowej XXVI. Regulacja wysokościowa studzienek ściekowych i studni rewizyjnych XXVII. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa XXVIII. Konserwacja poboczy XXIX. Konserwacja skarp XXX. Czyszczenie rowów XXXI. Recykling z zastosowaniem mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE XXXII. Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych masą zalewową XXXIII. Wykonanie nawierzchni betonowych w zatokach postojowych i autobusowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-02-01
data zakończenia: 2023-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena 60,00
2) okres gwarancji i rękojmi dla pozycji wymienionych w §11 ust 3 pkt 1) wzoru umowy dla poszczególnego zadania 20,00
3) czas reakcji (czas wykonania zlecenia dla poz. nr III kosztorysu ofertowego) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do zakresu prac dla ZADANIA NR 2 należy : I. Frezowanie nawierzchni bitumicznych II. Rozbiórka nawierzchni III. Zabezpieczenie nawierzchni drogowych w trybie awaryjnym IV. Zabezpieczenie nawierzchni drogowych V. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych oraz wykonanie cienkiego dywanika VI. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego grysowego VII. Wykonanie koryta VIII. Wykonanie podbudowy drogowej z tłucznia, podsypki piaskowej oraz nawierzchni z destruktu asfaltowego IX. Wykonanie stabilizacji cementem X. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym XI. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grysowego XII. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowego XIII. Wykonanie nawierzchni z masy SMA XIV. Geosiatka XV. Konserwacja nawierzchni gruntowych, tłuczniowych i z destruktu asfaltowego XVI. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kostki betonowej XVII. Wykonanie remontu nawierzchni z trylinki XVIII. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kostki kamiennej 10 cm XIX. Wykonanie remontu cząstkowego i nowej nawierzchni z kostki kamiennej 18 cm XX. Spoinowanie kostki kamiennej XXI. Rozbiórka, ustawienie i przełożenie krawężników betonowych XXII. Rozbiórka, ustawienie i przestawienie krawężników kamiennych XXIII. Rozbiórka podbudowy betonowej XXIV. Rozbiórka podbudowy tłuczniowej XXV. Regulacja wysokościowa studzienek ściekowych i studni rewizyjnych XXVI. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa XXVII. Konserwacja poboczy XXVIII. Konserwacja skarp XXIX. Czyszczenie rowów XXX. Recykling z zastosowaniem mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE XXXI. Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych masą zalewową
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45232130-2, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-02-01
data zakończenia: 2023-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena 60,00
2) okres gwarancji i rękojmi dla pozycji wymienionych w §11 ust 3 pkt 1) wzoru umowy dla poszczególnego zadania 20,00
3) czas reakcji (czas wykonania zlecenia dla poz. nr III kosztorysu ofertowego) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233142-6,45233220-7,45232130-2

Dokument nr: 615680-N-2020, NP.260.68.2020.P

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://umopole.logintrade.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-10, godz.: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-02-01 lub zakończenia: 2023-02-28

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Informacje dodatkowe -
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Informacje dodatkowe -
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: a) osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności, tj.: Część 1 (1) Kierownikiem budowy (kierownik robót branży drogowej) posiadającym: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 t.j. z późn.zm.)* Część 2 (1) Kierownikiem budowy (kierownik robót branży drogowej) posiadającym: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 t.j. z późn.zm.)* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum - oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich. b) wykonanie w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej roboty budowlanej, której przedmiot zamówienia obejmował: Część 1 bieżące utrzymanie dróg lub budowę lub przebudowę lub remont drogi o nawierzchni bitumicznej (asfaltobeton lub SMA) o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2 Zamawiający dopuszcza wykazanie ww. warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykazania wskazanej powyżej powierzchni w 1 zadaniu lub maksymalnie 8 zadaniach odrębnych. Część 2 bieżące utrzymanie dróg lub budowę lub przebudowę lub remont drogi o nawierzchni bitumicznej (asfaltobeton lub SMA) o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2 Zamawiający dopuszcza wykazanie ww. warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykazania wskazanej powyżej powierzchni w 1 zadaniu lub maksymalnie 8 zadaniach odrębnych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum - oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: -
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 u.p.z.p. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 u.p.z.p., Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p zamawiający żąda przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne prze?pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w Rozdziale 10 pkt 2: a) ppkt. 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za?mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w powyżej pkt 3 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierają?cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administra?cyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za?mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za?mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który: a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 8 lit a w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów (oświadczeń), o których mowa w niniejszym punkcie 9. Forma i sposób sporządzenia dokumentów wskazanych powyżej została wskazana w Rozdziale 10a pkt 7. 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu: 1) załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składany wraz z ofertą, 2) załącznik nr 2a Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - składany wraz z ofertą - składany wraz z ofertą, 3) załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych - składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 2 u.p.z.p., 4) załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 2 u.p.z.p., 5) załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w przypadku określonym w art. 22a u.p.z.p.) - składany wraz z ofertą. Forma i sposób sporządzenia dokumentów wskazanych powyżej została wskazana w Rozdziale 10a pkt 7.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
-
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
-
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
-
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część 1- 50 000 zł Część 2- 50 000 zł 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być złożona w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, a ponadto winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać w treści następujące elementy: a) oznaczenie dającego zlecenie i Wykonawcy, za którego działanie bądź zaniechanie gwarant odpowiada oraz wskazanie jego siedziby, b) oznaczenie beneficjenta gwarancji - jako beneficjenta gwarancji należy wskazać: Miasto Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, dalej w treści zwany ,,Beneficjentem", c) oznaczenie gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie jego siedziby, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia na rzecz Beneficjenta kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta i w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub, że: - Wykonawca, którego ofertę wybrano: o odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub o nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub o zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; h) W przypadku, gdy gwarancja wadialna zabezpiecza ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji powinno wyraźnie wynikać, iż odpowiedzialność gwaranta obejmuje działania bądź zaniechania każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 u.p.z.p., oraz wszystkich łącznie, i) Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa. 3) Postanowienia Rozdziału 12 pkt 2 ppkt 2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w Rozdziale 12 pkt 2 ppkt 1 lit. b i e. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Firmowa 1 45-594 Opole Bank Millenium S.A. Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 1551 6019 2) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonej odrębnej paczce (zawierającej zestaw np. .pdf oraz plik generowany przez narzędzie służące do składania podpisu elektronicznego), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 u.p.z.p. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy data wpływu na rachunek zamawiającego - uznanie rachunku nastąpi przed upływem terminu składnia ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę ma charakter informacyjny, nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w u.p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach wskazanych w u.p.z.p
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) cena 60,00
2) okres gwarancji i rękojmi dla pozycji wymienionych w §11 ust 3 pkt 1) wzoru umowy dla poszczególnego zadania 20,00
3) czas reakcji (czas wykonania zlecenia dla poz. nr III kosztorysu ofertowego) 20,00

Termin związania ofertą: do: 2021-01-08 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.