Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
11280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd pieców i instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiot:

Przegląd pieców i instalacji centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie
ul. Ogrodowa 4
48-300 Nysa
powiat: nyski
+48 (77) 431 51 72, 609 574 355
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd pieców i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Zarządu Zlewni w Nysie
,,Przegląd pieców i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Zarządu Zlewni
w Nysie"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie zostało podzielone ze względu na typ pieca: Część I piece typu Buderus
Lokalizacja obiektów do części I zadania
Lp Lokalizacja obiektu Charakterystyk a Piec gazowy Piec na olej opałowy lekki Typ kotła
1 2 3 4 5
1 Stronie Śląskie, Ul. Kościuszki 70 Budynek mieszkalny 1 0 Buderus
2 Otmuchów, Ul. Warszawska 22a Budynek biurowo-warsztatowy 1 0 Buderus
3 Paczków, Ul. J.III Sobieskiego 1 Budynek mieszkalny 0 1 Buderus
Część II pic typu Viessmann Lokalizacja obiektów do części II zadania
Lp Lokalizacja obiektu CHarakterystyk a Piec gazowy Piec na olej opałowy lekki Typ kotła
1 2 3 4 5
1 Międzygórze, Ul. Wojska Polskiego 46 Budynek mieszkalny 0 1 viessmann
Zakres prac objętych zamówieniem dotyczący obu części
Przeglądy kotłów - w zakresie usług wykonywane będą, czynności serwisowe określone przez producentów urządzeń, zwłaszcza:
- sprawdzenie poprawności działania
- czyszczenie, odkurzanie wnętrza i obudowy
- kontrola i czyszczenie wymiennika pierwotnego kotła po stronie przepływu gazów spalinowych
- czyszczenie i weryfikacja palnika oraz zespołu elektrod
- demontaż i ocena stanu technicznego palników
- sprawdzenie nastawienia automatyki
- sprawdzenie działania zabezpieczeń
- sprawdzenie pracy pomp
- czyszczenie filtrów
- kontrola i korekta nastawy mocy
- kontrola szczelności układu wodnego urządzenia, przyłącza i automatyki
- kontrola przewodów spalinowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: WKROZ.2811.607.2020

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.12.2020 r. do godz. 16:00

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zeskanowanie w formacie PDF dokumenty o których mowa w pkt 11 niniejszego zapytania należy przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej - pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl do dnia 30.11.2020 r. godz. 12:00
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, Za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl/wp/ postępowania-przetargów
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki wymienione w pkt 11. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były podpisane, np. Formularz ofertowy" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Oferty, dokumentów oraz oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na
Platformie, do upływu terminy składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak dla innych Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie
Wykonawca może także przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświedany jest formularz składania nowej oferty.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.12.2020 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: Najniższa cena
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadane koncesji, zezwolenia)-.
6.1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wymaganych przez producentów
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli wymagana).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT naliczonego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert (dotyczy płatników podatku VAT). Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski).
- Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po Stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się Z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi zał. Nr 2 do zapytania ofertowego)
2. Przedstawienie wszystkich wymaganych uprawnień wymienionych w pkt 6 zapytania ofertowego
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
-- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
-- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Przegląd pieców i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Zarządu Zlewni w Nysie, nr postępowania WR.ROZ.2811.607.2020, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
-- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
-- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
-- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; -- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych"; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit c RODO. 17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [Wprzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art 14 ust 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Anna Dyndor tel. do kontaktu +48 (77) 431 51 72
Marian Rozmus tel. do kontaktu 609 574 355

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.