Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Słoneczna Polana 44
05-110 Jabłonna
powiat: legionowski
600411906
sloneczna.polana@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17631
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jabłonna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SŁONECZNA POLANA

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie wymiany urządzenia grzewczego (zakresie modernizacji instalacji c.o.: wymiana źródła ciepła na 3 absorpcyjne gazowe pompy ciepła wraz z elementami systemu grzewczego, przebudowa przewodów ciepłowniczych i budowa przewodów gazowych). Prace budowlanomontażowe i wykończeniowe, prace instalacyjne, prace geologiczne, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem integralnie związanych z projektem. W zakresie zamówienia znajduje się również modernizacja instalacji ciepłej wody; prace instalacyjne, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem integralnie związanych z projektem. Dodatkowo, w zakresie przedmiotu jest wymiana drzwi zewnętrznych budynku.
2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
a) Inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu;
b) koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia;
c) projekt budowlany (jeżeli będzie konieczny) i wykonawczy;
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną;
e) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów, wymaganych
f) przepisami szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez
Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane);
g) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych objętych zamówieniem
3. Zakres prac budowlanych ma obejmować:
a) realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową;
b) dokumentację powykonawczą;
4. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisany został w Programie Funkcjonalno - Użytkowym zał nr 5 do Zapytania
5. Wykonawca ma obowiązek na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego:
a) utrzymywać należyty ład i porządek,
b) przestrzegać przepisów BHP, p.ppoż.,
c) ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń od uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym,
d) po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren,
e) naprawić na swój koszt wszelkie ewentualne szkód powstałe (na skutek działań własnych lub zatrudnionych podwykonawców).
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie przedmiotowego budynku, takich jak rurociągi, kable i inne.
7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów spełniające wszelkie wymogi Art. 10 ustawy z dnia - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, posiadać będą odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa.
8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych.
9. W przypadku powierzenia wykonywania robót budowlanych osobie trzeciej - Podwykonawcy, Wykonawca będzie ponosił wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców.
10. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania usług przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikację, co dotyczy również pracowników Podwykonawcy.
11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim stopniu, tak samo jakby to były jego własne.
12. Zlecenie Podwykonawcy części przedmiotu zamówienia nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który będzie odpowiedziany za wykonanie całości robót.
13. Zamawiający przekaże Wykonawcy budynek wraz z placem budowy w terminie 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
14. Zaistniałe przypadki wykonania robót koniecznych lub dodatkowych muszą być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuję zapłata za wykonanie tych robót.
15. Tryb postępowania przy zleceniu koniecznych lub dodatkowych:
a) Wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru budowlanego spiszą protokół konieczności,
b) do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys,
c) protokół konieczności wraz z kosztorysem sprawdzonym przez inspektora nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego
d) podpisany przez obie strony ANEKS do umowy na roboty konieczne lub dodatkowe stanowi podstawę do wykonania robót.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45111290-7, 45111291-4, 45210000-2, 45262500-6, 45300000-0, 45310000-3, 45314300-4, 45315700-5

Dokument nr: 2020-10570-17631 01/2020

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-12-15

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
legionowski
Gmina
Jabłonna
Miejscowość
Jabłonna

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
RPMA.04.03.01-14-D168/19 - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SŁONECZNA POLANA
Zamówienia uzupełniające
Brak.
Warunki zmiany umowy
Określono w zapytaniu ofertowym.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania działalności, objętej zamówieniem.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonani zamówień, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegające na pracach budowlanych związanych z budową lub montażem lub dostawą układu gazowych pomp ciepła o mocy co najmniej 60 kW
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
(1) projektantem branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie
(2) projektantem branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie
(3) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z co najmniej 10 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie,
(4) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) z co najmniej 10 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie,
(5) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) z co najmniej 10 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Przedstawią na żądanie Zamawiającego przynajmniej jedną referencję potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami zamawiającego.
2. Załączą do oferty dokumenty wymagane na etapie składania oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający informuje, że dokona oceny wymaganych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie wymaganych warunków w trakcie weryfikacji przedłożonych ofert.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2020-12-01
Data ostatniej zmiany
2020-12-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferowana netto = 60%
Oferent, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z poniższym wzorem:
P1 = Pmin / Pi x 60
gdzie:
P1 - liczba punktów otrzymana w kryterium oceny
Pmin - najniższa oferowana cena netto
Pi - cena netto podanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy = 40%
Zamawiający przyzna maksymalnie 40 punktów, w taki sposób, że Wykonawca uzyska każdorazowo 10 punktów za każde dodatkowy rok doświadczenia kierownika budowy czyli odpowiednio:
<= 10 lat-0 pkt
11 lat-10 pkt
12 lat-20 pkt
13 lat-30 pkt
>= 14 lat-40 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Katarzyna Więckowska
tel.: 600411906
e-mail: sloneczna.polana@wp.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.