Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów kominiarskich

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów kominiarskich

Data zamieszczenia: 2020-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
telefon: (33) 873-18-11, fax: (33) 873-18-15
azaczynska@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Wadowice, Wydział Infrastruktury i Rozwoju, Referat Techniczno-lnwestycyjny
w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice zaprasza do
składania ofert cenowych na:
,,Wykonanie przeglądów kominiarskich w budynkach będących
własnością Gminy Wadowice"
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie przeglądów stanu technicznego przewodów
i podłączeń kominowych i wentylacyjnych nw. budynków:
1.1. Ul. Kościelna 1 w Wadowicach (sklep ,,Cepelia"),
1.2. Ul. Teatralna 2 w Wadowicach (Hufiec ZHP),
1.3. Ul. Fabryczna dz. nr 2254/7 w Wadowicach (hurtownia elektryczna),
1.4. Ul. Zegadłowicza 53 w Wadowicach (dwa 1-kondygn. obiekty),
1.5. Ul. Zygmunta I Starego 29 w Wadowicach (przedszkole ,,Słoneczko"),
1.6. Ul. Wojska Polskiego 30 w Wadowicach (Kaplica Cmentarna),
1.7. Ul. Błonie w Wadowicach (budynku na boisku sportowym ,,ORLIK"),
1.8. Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 w Wadowicach (Budynek dworca PKP),
1.9. Ul. Trybunalska dz. nr 3073/4 w Wadowicach (budynek szalet miejskich),
1.10. Aleja Wolności 52 (budynek użytkowy),
1.11. Plac Bohaterów Getta (budynek szalet),
1.12. Gorzeń Dolnym 41 (Budynek Rady Sołeckiej i przedszkola),
1.13. Gorzeń Górny 5 (Budynek Rady Sołeckiej),
1.14. Babica 34 (Dom Ludowy),
1.15. Zawadka 70a (Dom Ludowy),
1.16. Jaroszowice Zbywaczówka 206 (Budynek Centrum Kultury),
1.17. Plac Jana Pawła II 23 w Wadowicach (Urząd Miejski w Wadowicach),
1.18. Ul. Karmelicka 71 w Wadowicach (budynek mieszkalny - 36 mieszkań),
1.19. Barwałd Dolny 141 (budynek mieszkalny - 2 mieszkania),
1.20. Plac Jana Pawła II 5 w Wadowicach (budynek mieszkalno-użytkowy -
3 mieszkania, 1 lokal użytkowy),
1.21. Plac Jana Pawła II 10 w Wadowicach (budynek mieszkalno-użytkowy -
11 mieszkań, 3 lokale użytkowe),
1.22. Plac Jana Pawła II 22 w Wadowicach (budynek mieszkalno-użytkowy -
3 mieszkania, 2 lokale użytkowe),
1.23. Ul. Karmelicka 25 w Wadowicach (budynek mieszkalny - 4 mieszkania),
1.24. Ul. Kochanowskiego 10 w Wadowicach (budynek jednorodzinny),
1.25. Ul. Kościuszki 18 w Choczni (budynek jednorodzinny),
1.26. Ul. Kościuszki 302 w Choczni (budynek mieszkalny - 33 mieszkania),
1.27. Ul. Legionów 15 w Wadowicach (budynek mieszkalny - 3 mieszkania),
1.28. Ul. Lwowska 7 w Wadowicach (budynek użytkowy),
1.29. Ul. Lwowska 18 w Wadowicach (budynek mieszkalno-użytkowy -
4 mieszkania, 1 lokal użytkowy),
1.30. Ul. Lwowska 37-39 w Wadowicach (budynek mieszkalno-użytkowy -
7 mieszkań, 1 lokal użytkowy),
1.31. Ul. Lwowska 45 w Wadowicach (budynek jednorodzinny),
1.32. Ul. Lwowska 101 w Wadowicach (budynek jednorodzinny),
1.33. Ul. Młyńska 106 w Wadowicach (budynek jednorodzinny),
1.34. Ul. Słowackiego 7 w Wadowicach (budynek mieszkalny - 4 mieszkania),
1.35. Ul. Słowackiego 26 w Wadowicach (budynek mieszkalny - 10 mieszkań),
1.36. Ul. Sienkiewicza 25 w Wadowicach (budynek mieszkalno-użytkowy -
4 mieszkania, 1 lokal użytkowy),
1.37. Ul. Zatorska 4 w Wadowicach (budynek mieszkalno-użytkowy - 7 mieszkań,
1 lokal użytkowy),
1.38. Ul. Zatorska 5 w Wadowicach (budynek mieszkalno-użytkowy - 2 mieszkania,
1 lokal użytkowy),
1.39. Ul. Zatorska 8 w Wadowicach (budynek mieszkalno-użytkowy - 2 mieszkania,
1 lokal użytkowy),
1.40. Ul. Zatorska 26 w Wadowicach (budynek mieszkalny - 7 mieszkań),
1.41. Ponikiew dz. nr 4020/5 (Dom Ludowy z lokalem użytkowym na parterze).
2. Wykonanie czyszczenia przewodów kominowych dymowych wraz z wymieceniem
i wywozem sadzy w następujących budynkach: 1.19-1.25, 1.27, 1.29-1.41. Liczba
przewodów do czyszczenia ok. 145.
3. W budynkach mieszkalnych oferent w porozumieniu z administratorem wywiesi
ogłoszenie informujące o przeglądzie kominiarskim co najmniej 2 dni przed terminem
przeglądu. W przypadku nieobecności lokatora w mieszkaniu oferent wyznaczy drugi
termin, także wywieszając informację co najmniej dwa dni przed przeglądem.
4. Oferent musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania przeglądów
technicznych zgodnie z przepisami prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jedn.
Dz. U. z 2020r. póz. 1333 z późn. zm.).

Dokument nr: IR.271.167.2020

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 4 grudnia 2020r. do godz. 12.00
s pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Plac
Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 7,
S elektronicznie na adres e-mail: azaczynska@wadowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do
28 grudnia 2020r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw.
warunków:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią
firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
3. Do oferty należy załączyć:
3.1. podpisane i wypełnione załączniki nr 1, 2 oraz 3 do formularza ofertowego,
3.2. kserokopie uprawnień do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z arf. 62 ust. 6 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. póz.
1333 z późn. zm.).
4. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem Zamówienia opisane w rozdz. I pkt. 1-4.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01,2004r. prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., póz. 1843 z późn. zm.).
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego
zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania
ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert,
Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego.
6. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć
w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;
pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego
tj. Plac Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
S faksem na numer (33) 873-18-15;
w wersji elektronicznej na adres: azaczynska@wadowice.pl
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udzielają:
Aneta Zaczyńska, tel. 33 873 18 11 wewn. 219, e-mail: azaczynska@wadowice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.