Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji: c.o., wod.-kan., ogrzewania gazowego i sprężonego powietrza w hali...

Przedmiot:

Wykonanie instalacji: c.o., wod.-kan., ogrzewania gazowego i sprężonego powietrza w hali produkcyjno-magazynowej

Data zamieszczenia: 2020-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAIS-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Karpia 14
61-619 Poznań
powiat: Poznań
503043940
rais@rais.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19730
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania instalacji: c.o., wod.-kan., ogrzewania gazowego i sprężonego powietrza w hali produkcyjno-magazynowej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
- instalacji zimnej i ciepłej wody
- montażu armatury sanitarnej
- instalacji pompy ciepła ok. 8 kw
- instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu biurowo-socjalnym wewnątrz hali
- instalacji gazowej wewnętrznej
- instalacji nagrzewnic gazowych
- instalacji dwóch wentylatorów
- instalacji detekcji gazu
- instalacji stacji uzdatniania wody
- instalacji wentylacji i odpowietrzenia kanalizacji
- instalacji sprężonego powietrza wokół hali
zgodnie z projektem budowalnym stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (zwanych dalej "Przedmiotem zamówienia").
Hala produkcyjno-magazynowa zlokalizowanej jest w miejscowości Buszewo, gmina Pniewy.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
a) wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym lub z zastosowaniem rozwiązań równoważnych
b) zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania Przedmiotu zamówienia
c) realizacji usługi zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i przepisami mającymi zastosowanie do realizacji prac budowlanych, w tym BHP, PPOŻ i innymi
d) udzielenie gwarancji na wykonane roboty i rękojmi za wady w okresie min. 24 m-cy
3. Informacje dodatkowe
a) w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, dane firmy (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy); wynik oceny złożonych ofert wyliczony przez zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny ofert; cena oferty (honorarium) Wykonawcy zostaną opublikowane w Bazie Konkurencyjności, w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, którego zapytanie dotyczy
b) na etapie weryfikacji ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących składanych ofert, ale Zamawiający ma również prawo rozpatrzyć oferty bez wzywania Oferentów do składania uzupełnień lub wyjaśnień
c) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/anulowania postępowania w trakcie jego trwania bez podania przyczyny, do zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny lub do unieważnienia postępowania po wyborze Oferenta, ale przez podpisaniem umowy z Oferentem, bez podania przyczyny.

Okres gwarancji
min. 24 miesiące

CPV: 45300000-0

Dokument nr: 2020-5006-19730

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-12-15
5. Termin i miejsce składania ofert
Oferty wraz ze specyfikacją Przedmiotu zamówienia należy składać w formie pisemnej: osobiście, listownie lub mailowo:
3
RAIS-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Karpia 14 61-619 Poznań
adres mailowy: b.jozwiak@rais.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2020 r. (liczy się data wpływu oferty)

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji umowy
Termin realizacji wykonania Przedmiotu zamówienia do 18.02.2021 r., przy czym termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert o którym mowa w pkt. 4 Zapytania ofertowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
szamotulski
Gmina
Pniewy
Miejscowość
Buszewo

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
RPWP.01.05.02-30-0066/18 - Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji narzędzi i urządzeń warsztatowych
Warunki zmiany umowy
a) Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą mogły dotyczyć tylko
i wyłącznie zmian wynikających z nw. powodów:
- z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych (szczególnie takich jak np. utrzymujące się przez okres dłuższy niż 15 dni: intensywne opady śniegu, ulewne deszcze lub ujemne temperatury powietrza) uniemożliwiających należyte wykonanie robót przy dochowaniu podstawowych wymagań technologicznych i jakościowych określonych odpowiednimi normami oraz wymaganiami dokumentacji projektowej Przedmiotu zamówienia,
- z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót/usług, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,
- z powodu konieczności wprowadzenia zmian w związku z zaistnienie potrzeby przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych lub z przyczyn takich jak niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie związane z uzyskiwaniem niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów bądź wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ.
b) Oprócz zmian, o których mowa powyżej, dopuszcza się dokonanie innych zmian postanowień zawartej Umowy wykonania prac w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie i pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmian będzie wyłącznie za porozumieniem obu stron Umowy.
c) W przypadku uzasadnionych, dodatkowych prac, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wartości zlecenia o kwotę do 5% wartości umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają odpowiednie doświadczenie do realizacji zamówienia, tj. prowadzą działalność gospodarczą odpowiednio w zakresie wykonywania instalacji będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z dokumentem rejestrowym w okresie co najmniej 3 lat, licząc od terminu podanego jako termin składania ofert - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim, niezbędnym do wykonania zamówienia - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do wykonania zamówienia - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) złożą w terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną, wraz z wymaganymi załącznikami, przygotowaną zgodnie z opisem w punkcie 7 Zapytania ofertowego
b) oferta musi posiadać okres ważności minimum 30 dni począwszy od daty końcowej wyznaczonej
na składanie ofert - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
w Formularzu oferty
Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
b) do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o braku powiązań, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
c) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy, zgodnie
z dokumentem rejestrowym; w przypadku ofert mailowych, należy załączyć skan podpisanej oferty
d) do oferty należy dołączyć dokument rejestrowy i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeśli dotyczy)
Termin i miejsce składania ofert
Oferty wraz ze specyfikacją Przedmiotu zamówienia należy składać w formie pisemnej: osobiście, listownie
lub mailowo:
RAIS-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Karpia 14
61-619 Poznań
adres mailowy: b.jozwiak@rais.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2020 r. (liczy się data wpływu oferty)
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Warunki wykluczenia z postępowania
a) W celu uniknięcia konfliktu interesów, niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2020-12-01
Data ostatniej zmiany
2020-12-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - do 80 pkt
(cena minimalna/cena oferowana)*80pkt
cena minimalna - najniższa zaoferowana łączna cena wśród ocenianych ofert
cena oferowana - cena łączna oferowana w rozpatrywanej ofercie
Oferta o najniższej cenie otrzymuje maks. ilość 80 pkt., każda kolejna oferta proporcjonalnie mniej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji - do 20 pkt
Termin realizacji do 1 m-ca od dnia podpisania umowy - 20 pkt
Termin realizacji do 2 m-cy od dnia podpisania umowy - 10 pkt
Termin realizacji powyżej 2 m-cy od dnia podpisania umowy - 0 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Grzegorz Rais
tel.: 503043940
e-mail: rais@rais.pl
Bogna Jóźwiak
tel.:
e-mail: b.jozwiak@rais.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.