Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd, konserwacja z wymianą filtrów

Przedmiot:

Przegląd, konserwacja z wymianą filtrów

Data zamieszczenia: 2020-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz
J. Fałata 32
75-434 Koszalin
powiat: Koszalin
fax (94) 347 80 12, (94) 347 80 20, tel. 535102257
kierownik@zpsm.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd-konserwacja z wymianą filtrów dwa razy w roku:
a) przełom od 1 marca do 30 kwietnia 2021 oraz
b) od 1 października - do 30 listopada 2021 roku
instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynkach Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz.
Usługa będzie obejmować:
1. Centrale wentylacyjne marki Komfovent w Budynku Głównym
a) Sala koncertowa - 1 szt. Komfovent VERSO-RHP/M-50-L/26,77/42,16-H-EC/IE4/5.7/5.7-M5-M5-HW/2R/3-R1-C5.1-O/SA
b) Sale kameralne - 2 szt. Komfovent VERSO-r-2000-l-f-ec/0.66-m5-m5-he/7.5-x-r1-c5.1-x
c) Sala gimnastyczna 1 szt. Komfovent VERSO-RHP/M-M-10-XL/0/11,94-H-PM/IE4/1.4/1.4-M5-M5-HE/6-X-R1-C5.1--O/SA
d) Rekuperatory marki Komfortvent DOMEKT -R-250 w pokojach mieszkalnych Internatu - łącznie 43 szt.
e) Rekuperatory marki Komfovent DOMEKT -CT-700 w łazienkach Internatu - łącznie 3 szt.
f) Rekuperatory marki Komfovent DOMEKT -R-300 w pokojach mieszkalnych Internatu - łącznie 2 szt.
g) Rekuperatory marki Komfovent DOMEKT -R-450 w pomieszczeniu Sali młodzieży
h) Centrale wentylacyjne marki Komfovent w Budynku Kuchni i Stołówki szt.2:
o VERSO-R-40-XL-H-EC/IE4/2-4/2.4-M5-G4-X-HCDX/3R/2.8;2-R1-C5.1-O/SA/OUT;
o VERSO P.1600
i) Klimatyzatory marki Midea MUE-42HRFN1-QRD0 w Budynku Głównym - 2 kpl.
j) Agregaty skraplające marki Midea podłączone do centrali wentylacyjnej w Budynku Kuchni i Stołówki - 2 kpl.
2. Wykaz czynności okresowego przeglądu CENTRALI WENTYLACYJNEJ:
o Czyszczenie mechaniczne i chemiczne wnętrza obudowy centrali wentylacyjnej
o Czyszczenie mechaniczne i chemiczne wentylatorów w centralach wentylacyjnych
o Czyszczenie mechaniczne i chemiczne wymienników ciepła zainstalowanych w centrali (chłodnica, skraplacz, rotor odzysku ciepła, nagrzewnica wodna - w zależności od występowania danego typu w danej centrali)
o Sprawdzenie stanu pasa napędowego rotora odzysku ciepła
o Kontrola ciśnień w układzie chłodniczym wbudowanej pompy ciepła (jeśli występuje)
o Pomiar natężenia prądu na głównym przewodzie zasilającym centrale wentylacyjną
o Dokręcenie zacisków instalacji elektrycznej oraz zasilającej
o Sprawdzenie automatyki sterowniczej, kontrola historii awarii oraz sprawdzenie poprawności nastaw.
o Sprawdzenie zacisków pomiędzy płytką sterującą a podłączonymi do niej elementami elektrycznymi w jednostce wewnętrznej
o Wymiana filtrów powietrza na nowe, produkowane przez producenta centrali lub równoważne celem zagwarantowania utrzymania gwarancji producenta. Klasa filtracji identyczna z aktualnie zainstalowaną
3. Wykaz czynności okresowego przeglądu REKUPERATORA:
o Czyszczenie mechaniczne i chemiczne wnętrza obudowy rekuperatora
o Czyszczenie mechaniczne i chemiczne wentylatorów w rekuperatorze
o Czyszczenie mechaniczne i chemiczne rotora odzysku ciepła
o Sprawdzenie stanu pasa napędowego rotora odzysku ciepła
o Sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy elektrycznej
o Pomiar natężenia prądu na głównym przewodzie zasilającym rekuperator
o Dokręcenie zacisków instalacji elektrycznej oraz zasilającej
o Sprawdzenie automatyki sterowniczej, kontrola historii awarii oraz sprawdzenie poprawności nastaw.
o Sprawdzenie zacisków pomiędzy płytką sterującą a podłączonymi do niej elementami elektrycznymi w jednostce wewnętrznej
o Wymiana filtrów powietrza na nowe, produkowane przez producenta centrali. Klasa filtracji identyczna z aktualnie zainstalowaną
o Czyszczenie mechaniczne i chemiczne anemostatu wywiewnego oraz kratki nawiewnej na kanałach wentylacyjnych
4. Wykaz czynności okresowego przeglądu KLIMATYZATORA/AGREGATU SKRAPLAJĄCEGO:
o Czyszczenie mechaniczne i chemiczne skraplacza agregatu
o Czyszczenie mechaniczne i chemiczne chłodnicy.
o Pomiar natężenia prądu na głównym przewodzie zasilającym agregat skraplający
o Kontrola/Dokręcenie zacisków instalacji elektrycznej oraz zasilającej
o Sprawdzenie automatyki sterowniczej, kontrola historii awarii oraz sprawdzenie poprawności nastaw.
o Sprawdzenie zacisków pomiędzy płytką sterującą a podłączonymi do niej elementami elektrycznymi w jednostce wewnętrznej
o Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym i ewentualne doładowanie czynnika chłodniczego, jeśli będzie wymagane
o Sprawdzenie i ewentualna wymiana baterii w pilocie bezprzewodowym

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres email kierownik@zpsm.pl lub tradycyjną pocztą na adres Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz, Ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin w terminie do 7.12.2020r do godz. 10:00.
,,Wykonanie usługi konserwacji i przeglądów systemów klimatyzacyjnych i wentylacji w budynkach Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie"
2) Po zebraniu i przeanalizowaniu ofert Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyborze oferty.

Wymagania:
III. Warunki złożenia oferty:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje odpowiednim przygotowaniem, doświadczeniem i potencjałem osobowym do realizacji zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zamówień polegających na pełnieniu przez okres ciągły minimum 12 miesięcy stałej konserwacji i napraw systemów klimatyzacji i wentylacji obiektu użyteczności publicznej, o wartości minimum 25 000 zł netto każda. Przez obiekt użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek użyteczności publicznej w myśl zapisów § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
b) dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
c) dysponuje aktualnym na dzień składania oferty certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzającym, że przedsiębiorstwo Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951).
d) dysponuje pracownikiem kadry technicznej wyznaczonym docelowo przez Wykonawcę do pełnienia funkcji serwisanta urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach ZPSM w Koszalinie (min. 1 osoba) posiadającym aktualne świadectwo kwalifikacyjne (np. wydane przez SEP) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.
e) dysponuje pracownikiem kadry technicznej (min. 1 osoba) wyznaczonym docelowo przez Wykonawcę do pełnienia funkcji serwisanta urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach ZPSM w Koszalinie posiadającym świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (tzw. świadectwo F-gaz).

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty.
5. Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy według wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 wraz z kalkulacją kosztów konserwacji i przeglądów uwzględniających ceny jednostkowe dla poszczególnych urządzeń według wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
8. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się przez Wykonawcę z istniejącym układem instalacji klimatyzacyjnych w budynkach w celu poprawnej oceny pracochłonności oraz skali trudności przeprowadzenia wymaganych prac konserwacyjnych i przeglądowych potwierdzone na załączniku nr 6.
11. Oferta musi zawierać:
a) ofertę cenową konserwacji i przeglądów w postaci zestawienia zbiorczego, załącznik nr 1
b) wyszczególnione ceny i koszty należy zestawić tabelarycznie według wzoru zamieszczonego w tabeli w załączniku nr 2.
c) dokumenty potwierdzające odpowiednie doświadczenie Wykonawcy polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zamówień polegających na pełnieniu przez okres ciągły minimum 12 miesięcy stałej konserwacji i napraw systemu klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej, o wartości minimum 25 000 zł netto każda. Przez obiekt użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek użyteczności publicznej w myśl zapisów § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
d) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
e) dokumenty potwierdzające, że pracownicy kadry technicznej Wykonawcy, wyznaczeni docelowo przez Wykonawcę do pełnienia funkcji serwisantów urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach, posiadają świadectwa kwalifikacji wymagane w pkt. 5.
f) podpisane oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulami o chronię danych osobowych załączniki 4 i 5
g) potwierdzona wizja lokalna urządzeń podlegających przeglądowi - konserwacji załącznik nr 6

V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
1. Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się z wykonawcami:
a) pisemna;
b) elektroniczna (e-mail: kierownik@zpsm.pl).
2. Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty przez Wykonawcę.
3. Dane kontaktowe Zamawiającego:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz,
ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
2) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz uwzględnić powinien ewentualne ryzyka, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie. W szczególności należy uwzględnić:
- trudności organizacyjne wynikające z konieczności dostosowania terminów konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń do trybu funkcjonowania pomieszczeń Szkoły tak aby planowane prace nie zakłócały jej normalnego funkcjonowania,
- utrudniony dostęp do urządzeń wynikający z instalacji urządzeń (nietypowe lokalizacje urządzeń stwarzające trudności z zachowaniem prawidłowych przestrzeni serwisowych),
- brak w posiadaniu Inwestora kompletnej inwentaryzacji systemów klimatyzacyjnych i przynależnych do nich instalacji.
3) Cena musi być podana za realizację całości zamówienia oraz w rozbiciu dla poszczególnych urządzeń i budynków w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Wykonawca podaje cenę brutto z VAT
5) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
VIII. Postanowienia końcowe:
1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
2) Informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dopuszczamy możliwość prowadzenia dalszych negocjacji. Złożenie oferty nie oznacza, iż Zamawiający dokona wyboru jakiejkolwiek oferty, a Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
3) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli oferent nie dołączy do oferty wszystkich wymaganych dokumentów,

4) W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
5) Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy;
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Daniel Maksymowicz tel. 535102257

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.