Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
3756z ostatnich 7 dni
13790z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY OBIEKTU REHABILITACYJNO-SPORTOWEGO

Przedmiot:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY OBIEKTU REHABILITACYJNO-SPORTOWEGO

Data zamieszczenia: 2020-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin
powiat: warszawski zachodni
tel. 22 722 89 30, faks 22 722 80 06
l.sikorski@izabelin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Izabelin
Wadium: 15 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 22 722 89 30, f
Termin składania ofert: 2021-01-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY OBIEKTU REHABILITACYJNO-SPORTOWEGO W GMINIE IZABELIN
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu rehabilitacyjno-sportowego w gminie Izabelin, obejmującego basen, saunarium, niezależną strefę rehabilitacyjną oraz część wejściową z kawiarnią. Przeznaczenie części budynku PU (m2): Kondygnacja (-1) 1. Strefa techniczna (technologia, przyłącza, magazyny, zaplecza i szatnie pracownicze) 1 120; Parter 1. Strefa wejściowa (szatnie, gastronomia, kasy, recepcja) 315; 2. Strefa szatni (wspólna szatnia basenu i saunarium) 170; 3. Strefa basenowa (basen pływacki 25x16 m, wanny z hydromasażem, plaża) 750; 4. Strefa saunarium (sauna sucha, mokra, strefa relaksu, pokoje masażu) 170; Piętro 5. Strefa rehabilitacyjna ( wieloosobowa sala do ćwiczeń ruchowych, gabinetami terapii i salami zabiegów indywidualnych oraz gabinetem lekarskim wraz z niezbędnym zapleczem ) 200; 6. Zaplecze i szatnie ze strefą sanitarną strefy rehabilitacyjnej 80; 7. Pomieszczenia administracji (biuro i zaplecza - nad cz. szatni i saunarium) 60; Razem PU 2 865 Na program funkcjonalny obiektu rehabilitacyjno-sportowego składać się będą: a) część basenowa z niecką pływacką o wymiarach 16x25 m, gł. do dwóch metrów z sześcioma torami po 2,5 m szerokości (skrajne tory szersze), słupkami startowymi, ruchomym dnem z przegrodą na dwóch torach, dwie wanny z hydromasażem. Zamawiający nie wyklucza projektowania niewielkiej części rekreacyjnej z brodzikiem dla najmłodszych ze zjeżdżalnią dla dzieci do 5 lat i grzybkiem/palikiem sferycznym oraz basenem rekreacyjnym z biczami wodnymi (min. 3 szt.), masażerami karku (min. 3 szt.), masażem powietrznym (min. 3 stanowiska). Łączna powierzchnia dodatkowej strefy rekreacyjnej ok. 80 m2. b) strefa saunarium z trzema saunami (sauna sucha, mokra, parowa), prysznicem wrażeń, wiaderkiem do schładzania, ścieżką Kneippa - strefa saunarium ma pozwalać organizować seanse saunowe i tworzyć odrębną strefę relaksu, c) strefa rehabilitacyjna z wieloosobową salą do ćwiczeń ruchowych, gabinetami terapii i salami zabiegów indywidualnych oraz gabinetem lekarskim/dietetyka wraz niezbędnym zapleczem zgodnym z przepisami prawa dla świadczenia usług leczniczych oraz kontraktowania usług z NFZ, d) część wejściowa z kawiarnią Projekt musi posiadać rozwiązania projektowania uniwersalnego, które w znacznym stopniu ułatwią korzystanie z obiektu również osobom starszym, mniej sprawnym, osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzinom z dziećmi. Kierunek projektowania musi kierować się zasadą minimalizowania możliwości postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące. Należy zaprojektować takie rozwiązania jak: a) pętla indukcyjna, b) oznaczenia pomieszczeń w sposób czytelny (duże litery, cyfry, QR kod), c) linie naprowadzające - płytka Brajl wykonana z wulkanizowanej, kolorowej gumy będąca rodzajem oznakowania poziomego ułatwiającą poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym (poprzez zastosowanie kontrastowego koloru żółtego). Nie stosować linii naprowadzających z elementów stalowych i aluminiowych, które przy zawilgoceniu mogą stać się śliskie dla użytkownika. d) system udźwiękowiająco - alarmowy e) mobilny podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami (w strefie basenowej) f) systemy bezpieczeństwa - wykrywanie utonięć g) toalety - z niższymi misami WC oraz umywalkami dla dzieci (po jednym zestawie na każdą strefę sanitarną w podziale na strefę męską i damską oraz uchwyty przy toaleta dla osób starszych. Należy zadbać o zaadaptowanie do potrzeb niewidomych, słabowidzących i seniorów dróg dojścia do obiektów, wejść, punktów informacyjnych, ścieżek wewnętrznych, ścieżek ewakuacyjnych, korytarzy, ważnych punktów, które muszą być dostępne dla wszystkich, jak toalety, punkty gastronomiczne, schody, windy itd. Budynek zaprojektowany i wybudowany z wykorzystaniem technologii i rozwiązań dbających o zasoby naturalne oraz maksymalne wykorzystanie energii w budynku przyczyniając się do efektywnej ochrony środowiska, wpływają na komfort użytkowania oraz poprawiają wydajność obiektu. Zakłada się wykorzystanie technologii budynków niskoenergetycznych zaprojektowanych i wybudowanych w oparciu o technologie nie pogłębiające zmian klimatu, w tym rozwiązania ograniczające dopływ ciepła do budynku w okresie letnim oraz ograniczania strat ciepła w okresach zimowych. Budynek musi spełniać minimalne wyznaczone normy dla obiektu niskoenergetycznego. Zamawiający ma prawo do naniesienia zmian na projekt budowlany w czasie trwania prac projektowych do momentu wystąpienia wykonawcy z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę

CPV: 71000000-8,71220000-6,71221000-3,71248000-8

Dokument nr: 770832-N-2020, ZP.24.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://bip.izabelin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29.01.2021, godz.: 11:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
9

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - zamawiający nie określa tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, na podstawie, której uzyskano pozwolenie na budowę Basenu (krytego) lub krytej pływalni, o powierzchni netto obiektu min. 2500 m2 i łącznej powierzchni lustra wody niecki w części krytej co najmniej 300 m2; 2) dysponują lub będą dysponowali projektantem, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie, wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyznaczony przez wykonawcę projektant powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu, w postaci zrealizowanej w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej jednej dokumentacji projektowej branży architektonicznej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę Basenu lub krytej pływalni o powierzchni netto obiektu minimum 2500 m2 i łącznej powierzchni lustra wody pod dachem co najmniej 300,00 m2 - przy realizacji której pełnił funkcję projektanta (nie sprawdzającego). 3) dysponują lub będą dysponowali projektantem, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie, wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyznaczony przez wykonawcę projektant powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu, w postaci zrealizowanej w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej jednej dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę Basenu lub krytej pływalni o powierzchni netto obiektu minimum 2500 m2 i łącznej powierzchni lustra wody pod dachem co najmniej 300 m2 - przy realizacji której pełnił funkcję projektanta (nie sprawdzającego). 4) dysponują lub będą dysponowali projektantem, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie, wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyznaczony przez wykonawcę projektant powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu, w postaci zrealizowanej w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej jednej dokumentacji projektowej branży elektrycznej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę Basenu lub krytej pływalni o powierzchni netto obiektu minimum 2500 m2 i łącznej powierzchni lustra wody pod dachem co najmniej 312,5 m2 - przy realizacji której pełnił funkcję projektanta (nie sprawdzającego). 5) dysponują lub będą dysponowali projektantem, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie, wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyznaczony przez wykonawcę projektant powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu, w postaci zrealizowanej w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej jednej dokumentacji projektowej technologii wody basenowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę Basenu lub krytej pływalni o powierzchni netto obiektu minimum 2500 m2 i łącznej powierzchni lustra wody pod dachem co najmniej 312,5 m2 - przy realizacji której pełnił funkcję projektanta (nie sprawdzającego). 6) dysponują lub będą dysponowali osobą posiadająca doświadczenie w zakresie kosztorysowania projektów kubaturowych oraz sieci.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących braku podstaw do wykluczenia, zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający odstąpi od wzywania wykonawcy do złożenia tego dokumentu, jeżeli będzie miał możliwość samodzielnego uzyskania go za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wezwie go do złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 5 do SIWZ); 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy, podpisany zgodnie z reprezentacją wykonawcy; 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów); 3) Odpowiednie pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba podpisująca nie jest upoważniona zgodnie z treścią odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Odpis pełnomocnictwa może być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, zgodnie z przedstawionym odpisem, lub notarialnie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 40,00
Doświadczenie projektanta architekta 25,00
Doświadczenie projektanta konstruktora 25,00
Okres rękojmi 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.