Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3454z ostatnich 7 dni
13144z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dobór urządzeń zasilania wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem

Przedmiot:

Dobór urządzeń zasilania wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem

Data zamieszczenia: 2020-12-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1
45-047 Opole
powiat: Opole
Tel.: +48 778898244
barbara.kuzminska@tauron-dystrybucja.pl
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=rfx_and_demand_notices
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 778898244
Termin składania ofert: 2021-02-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dobór urządzeń zasilania wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem w ramach dostosowania do wymagań kodeksu NC ER układów zasilania w obiektach elektroenergetycznych w TD S.A. - OOP

Numer referencyjny: 2020/TD-OOP/TD-OOP/02340/L
II.1.2)Główny kod CPV
31431000 Akumulatory ołowiowo-kwasowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dobór urządzeń zasilania wraz z ich dostawą, montażem i uruchomieniem w celu dostosowania obiektów Zamawiającego do wymagań kodeksów sieci i wytycznych wydanych na gruncie prawa Unii Europejskiej dla spełnienia wymogu autonomii 24H zasilania obiektów biorących udział w odbudowie systemu elektroenergetycznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31153000 Prostowniki
31711120 Przetworniki
51100000 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

GPZ Hajduki w miejscowości Nysa; GPZ Kędzierzyn w miejscowości Kędzierzyn; GPZ Kluczbork w miejscowości Kluczbork; GPZ Ozimek w miejscowości Ozimek.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac mających na celu dostosowanie urządzeń układów zasilania dla spełnienia wymagań Kodeksu NC ER w obiektach TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia:

1) baterii akumulatorów 220V DC,

2) prostowników do baterii 220V DC,

3) układu podłączenia agregatu do rozdzielni potrzeb własnych 400/230V AC

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2021
Koniec: 31/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31153000 Prostowniki
31213100 Rozdzielnie
31711120 Przetworniki
51100000 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

GPZ Zawadzkie w m. Zawadzkie; GPZ Zdzieszowice w m. Zdzieszowice; GPZ Groszowice w m. Opole; GPZ Blachownia w m. Kędzierzyn-Koźle; GPZ Hermanowice w m. Brzeg; Dyspozycja ODR w m. Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac mających na celu dostosowanie urządzeń układów zasilania dla spełnienia wymagań Kodeksu NC ER w obiektach TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia:

1) baterii akumulatorów 220V DC,

2) prostowników do baterii 220V DC,

3) rozdzielnicy 400/230V AC,

4) rozdzielnicy 220V DC,

5) UPS 220V,

6) układu podłączenia agregatu do rozdzielni potrzeb własnych 400/230V AC

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2022
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31431000, 31153000, 31711120, 51100000, 71320000, 31213100

Dokument nr: 633365-2020, 2020/TD-OOP/TD-OOP/02340/L

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza w Systemie w zakładce ,,Pytania/informacje", zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp informacje dotyczące:

1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://swoz.tauron.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=rfx_and_demand_notices

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

GPZ Hajduki w miejscowości Nysa; GPZ Kędzierzyn w miejscowości Kędzierzyn; GPZ Kluczbork w miejscowości Kluczbork; GPZ Ozimek w miejscowości Ozimek.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

GPZ Zawadzkie w m. Zawadzkie; GPZ Zdzieszowice w m. Zdzieszowice; GPZ Groszowice w m. Opole; GPZ Blachownia w m. Kędzierzyn-Koźle; GPZ Hermanowice w m. Brzeg; Dyspozycja ODR w m. Opole

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/04/2021
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Zadania nr 1: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Dla Zadania nr 2: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, określonych w art. 45 ust 6 PZP.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

2.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana wnosi, przed terminem zawarcia Umowy (w zakresie danego zadania), zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, (dalej ,,Zabezpieczenie").

2.2 Zabezpieczenie w wysokości 5 % Ceny całkowitej danego Zadania podanej w ofercie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 PZP.

Szczegółowe warunki dotyczące wnoszenia Zabezpieczenia zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ (dla Zadań nr 1 i 2).

Kontakt:
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1
Opole
Kod NUTS: PL POLSKA
45-047
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kuźmińska
E-mail: barbara.kuzminska@tauron-dystrybucja.pl
Tel.: +48 778898244

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.