Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
729z dziś
4431z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja wybranych przejść dla pieszych na drogach powiatowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja wybranych przejść dla pieszych na drogach powiatowych

Data zamieszczenia: 2020-12-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
tel. 32 3813786, faks 32 3813727
zamowienia@tarnogorski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: 12 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 32 3813786, fak
Termin składania ofert: 2021-01-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja wybranych przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Modernizacja wybranych przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego" w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ - założenia ogólne i karty charakterystyk poszczególnych przejść dla pieszych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) opracowanie dokumentacji technicznej polegające na wykonaniu: a) projektów stałej organizacji ruchu dla każdej z lokalizacji, b) projektów organizacji ruchu na czas robót, c) projektów wykonawczych elektrycznych podłączenia do sieci zasilania oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych. 2) modernizację w terenie przejść dla pieszych, na podstawie dokumentacji, polegającą w szczególności na: a) montażu znaków aktywnych na wysięgniku/słupie z panelem słonecznym ,,czujką" reagującą na pojawienie się pieszego w strefie oczekiwania oraz podwójnym sygnalizatorem nadającym jednoczesny sygnał żółty błyskowy; b) montażu znaków aktywnych na wysięgniku - oznakowanie D-6 wraz z sygnalizatorem pojedynczym nadającym sygnał żółty błyskowy w trybie ciągłym wraz z lampą LED doświetlającą obszar przejścia z góry; c) montażu oznakowania pionowego D-6 i/lub T-27 na tle fluorescencyjnym; d) montażu barier drogowych; e) wykonaniu oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej; f) wykonaniu drobnych prac związanych z utwardzeniem nawierzchni ciągów pieszych. Zakres przedmiotowy zamówienia określony został w załączniku nr 6 do SIWZ - założenia ogólne i karty charakterystyk poszczególnych przejść dla pieszych. 3. Warunki realizacji zamówienia: 1) przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentacje: przetargową, opracowaną w ramach zamówienia dokumentację projektową, w tym: projekt docelowej organizacji ruchu drogowego, projekt wykonawczy elektryczny podłączenia do sieci zasilania, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Zaleca się dokonanie wizji w miejscu prowadzenia robót przed opracowaniem i złożeniem oferty w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją zamówienia oraz zapoznania się z warunkami ich wykonywania, 2) w razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa, zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 3) opracowania projektowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) prawa budowlanego lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 prawa budowlanego) oraz aktualne zaświadczenia Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające członkostwo i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, i posiadać: a) klauzulę zespołu sprawdzającego (jeśli wymagają tego przepisy szczegółowe), b) oświadczenia o kompletności opracowania i sporządzeniu dokumentacji zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, c) pozytywne opinie i uzgodnienia z instytucjami i urzędami zgodnie z przepisami szczegółowymi (jeśli wymagają tego przepisy szczegółowe), 4) w ramach opracowywanej dokumentacji do obowiązków Wykonawcy będzie należało: a) dokonywanie roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w trakcie całego procesu opracowywania dokumentacji, b) uzupełnianie i poprawianie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających dokumentację, c) uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów, d) pełnienie - nieodpłatnie - nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych w zakresie określonym w art.20 prawa budowlanego, e) udział w odbiorze końcowym zrealizowanego zamierzenia projektowego, 5) wymagane jest opracowanie i dostarczenie następującej dokumentacji w technice graficznej: a) projekty organizacji ruchu drogowego - 2 (dwa) egzemplarze, b) projekty wykonawcze elektrycznego podłączenia do sieci - 2 (dwa) egzemplarze c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 dwa) egzemplarze, d) przedmiary robót - 2 (dwa) egzemplarze, 6) Wykonawca jest zobowiązany do: a) wygrodzenia, części, w której realizowane są prace i wyznaczenia stref niebezpiecznych, b) urządzenia składowisk materiałów do montażu i materiałów z demontażu, c) należytego zabezpieczenia terenu i miejsc, na których prowadzone będą roboty, d) systematycznego porządkowania miejsc wykonania robót, e) wykonania niezbędnych prób, badań i odbiorów, f) jako wytwarzający odpady - do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z: - ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.). g) zabezpieczenia terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, h) po zakończeniu robót uporządkowania miejsca (terenu) wykonywania robót, i) naprawienia wszelkich szkód, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót, j) przedstawienia i dostarczenia dla wbudowanych materiałów i produktów certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych. Co do jakości, materiały te powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 prawa budowlanego), 7) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność ich wykonania z opracowaną dokumentacją, prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 8) Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia, w którym zostanie przedstawiona planowana przez Wykonawcę kolejność modernizacji poszczególnych przejść dla pieszych. 9) Prace przy realizacji zamówienia będą prowadzone pod kierownictwem Kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej i kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) prawa budowlanego lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 prawa budowlanego) oraz aktualne zaświadczenia Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające członkostwo i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 10) Kierownik robót oraz kierownik budowy przed rozpoczęciem robót złożą odpowiednio oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika robót oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy i opracowanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 11) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć miesięcy), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót za wyjątkiem gwarancji na urządzenia, na które obowiązują gwarancje fabryczne producentów, które winny wynosić minimum 2 lata. Gwarancje na urządzenia udzielone przez producenta będą liczone od dnia podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, 12) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres umowy ubezpieczenie OC w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 zł. 13) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 14) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normę w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie, 15) Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w prawie budowlanym, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru, 16) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) w zakresie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 17) Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania dla wszystkich użytkowników (art. 29 ust.5 ustawy) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał dokumentacje projektową zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych

CPV: 45316211-7,45233290-8

Dokument nr: 769262-N-2020, AZ.272.4.39.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
www.bip.tarnogorski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Ul. Karłuszowiec 5 (Kancelaria pok. nr 1).
Adres:
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Ul. Karłuszowiec 5 (Kancelaria pok. nr 1), 42-600 Tarnowskie Góry.

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19.01.2021, godz.: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 31.08.2021

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o karty charakterystyk przejść dla pieszych (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza, aby kosztorys ofertowy wykonany był metodą uproszczoną, 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. Jeśli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1282), zwanym dalej rozporządzeniem o dokumentach, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu o dokumentach, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00
wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.