Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3454z ostatnich 7 dni
13144z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynków Pawilonów Ogrodowych wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa budynków Pawilonów Ogrodowych wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym

Data zamieszczenia: 2020-12-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
powiat: namysłowski
tel. 774 693 085, faks 077 4693085 w. 22
zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Pokój
Wadium: 30 0000,00 zł
Nr telefonu: tel. 774 693 085, fa
Termin składania ofert: 2021-01-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
rzedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji: Tytuł Projektu I: ,,Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego" Tytuł Projektu II:"Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami w ramach realizacji dwóch projektów:Projekt nr 1:,,Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego"Projekt nr 2:Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny. Zakres poszczególnych Projektów:Projekt nr 1 ,,Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego"Zakres projektu:1.Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków Pawilonów Ogrodowych wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym zlokalizowanym na działce nr 369/95 w miejscowości Pokój.2.Budowa poletek i zagonów do hodowli roślin. Zagony jako niewielkie poletka ograniczone drewnianymi obrzeżami. Ścieżki między zagonami powinny mieć szerokość co najmniej 30cm, mogą być udeptane ziemią, porośnięte trawą, wysypane korą, kamieniami, trocinami. 3.Utworzenie Dwóch labiryntów - 3.1 Kwadratowy labirynt z ciętych cisów 1336szt.:Labirynt wykonany na rzucie kwadratu, uformowany z ciętych cisów. Wysokość żywopłotów 150cm. 3.2 Okrągły labirynt z ciętych cisów 1383 szt.:Labirynt założony na rzucie koła uformowany z ciętych cisów. Wysokość żywopłotów 150cm. 4.Wykonanie rekultywacji gruntu na obszarze 1,5639ha5.Wykonanie nasadzeń Cotoneaster radicans 'Eichholz', irga rozesłana 1614 +1323=29373 szt. na 1 m2Taxus baccata, cis pospolity 1336+1383=27193szt na mb,Grab pospolity, g. zwyczajny (Carpinus betulus) 13Vinca minor, barwinek pospolity 3971+3795=7766,9szt. Na 1m2,Tilia platyphyllos, lipa szerokolistna. 10 szt.6.Usunięcie patogenu grzyba na powierzchni 1,6289ha 7. Usunięcie drzew 132 szt. oraz pielęgnacja 24 szt. drzew 8.Objęcie ochroną pomnikową 8 szt. drzew 9.Poprawa mikroretencji poprzez budowę systemu melioracji 10.Rozbiórka budynków gospodarczych B2, B3, B4 11.Rozbudowa Ścieżek edukacyjnych Hasegrand 12. Montaż krat na drzewa 5 szt.,Drzewa dla których lokalizacja wypadła na ścieżkach z nawierzchni typu hansegrand muszą zostać zabezpieczone kratą pod drzewa. Zakres projektu:Projekt 2 Tytuł Projektu: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny.1.Przedmiotem projektu jest budowa budynku oranżerii z zabytkowym kominem wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z projektem budowlanym. Budowa Oranżerii z zabytkowym kominem zlokalizowanego na działce 369/95 w miejscowości Pokój wraz instalacjami (wod.-kan, c. o., elektro-energetyczna, oświetlenie wew. i zew., zagospodarowanie terenu wokół budynku) oraz wycinką drzew i krzewów, nasadzenia, budowę ciągów komunikacyjnych, oświetlenia oraz rozbiórkę budynku.2.W ramach zagospodarowania terenu:1.Usunięcie 90 szt. drzew w związku koniecznością przeprowadzenia prawidłowej gospodarki drzewostanem.2.Montaż 3 ławek parkowej 3. Montaż 3 tablic informacyjnych 4. Montaż 1 tabliczka kierunkowa5. Montaż 1 kosz na śmieci,6.Montaż1 stojak na rowery,7. Montaż 1 kratownicy pod drzewo- drzewa dla których lokalizacja wypadła na ścieżkach z nawierzchni typu hansegrand muszą zostać zabezpieczone kratą pod drzewa. 3. Wykonanie nasadzeń:6szt. Klon czerwony,60szt. Zawilec hupehański,197 szt. bukszpan ,612m2- trawnik,Nawierzchnia Hansegrand: 195m2 przed budynkiem Rozbiórka budynku gospodarczego B1 zgodnie z załączoną dokumentacją

CPV: 45000000-7,45100000-8,45110000-1,45111000-8,45111100-9,45111200-0,45112000-5,45112300-8,45112700-2,45113000-2,45200000-9

Dokument nr: 775859-N-2020, SG.IX.271.8.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
bip.gminapokoj.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Gminy Pokoj, Ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20.01.2021, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej dwa zamówienia z których każde zamówienie polegało na budowie nowego budynku od podstaw wraz z instalacjami wod-kan, elektryczną i grzewczą o wartości co najmniej 1 000 000,00zł brutto za każdą robotę. W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyła w realizacji zadania w charakterze kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946), w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy robotach budowlanych które polegały na budowie co najmniej dwóch nowych budynków o powierzchni co najmniej 300m2. c) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37b ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz. U. 2018 poz. 2067), UWAGA: Art. 37b. o ochr. Zabyt. Wymogi wobec osoby kierującej pracami przy zabytkach będących zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru 1.Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. 2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie, prowadzone przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru. 3. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,składa się na wezwanie Zamawiającego; b) zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,składa się na wezwanie Zamawiającego; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa się na wezwanie Zamawiającego; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) - wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ składa się na wezwanie Zamawiającego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków, udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5 SIWZ Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest załączyć: a) wykonawca winien przedstawić wykaz 2 robót w tym: -co najmniej dwie roboty polegające na budowie nowego budynku od podstaw wraz z instalacjami wod-kan, elektryczną i grzewczą, o wartości zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda z nich, roboty wskazane w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu powinny być wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,składa się na wezwanie Zamawiającego; b) wykonawca winien przedstawić wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w tym osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz osób skierowanych do realizacji zadania posiadające uprawnienia zgodnie z art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także należy załączyć dowody potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie przez osoby skierowane do realizacji zadania - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. składa się na wezwanie Zamawiającego;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa się bez wezwania Zamawiającego;
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji jakości (W) 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.