Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
729z dziś
4431z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu szkółkarstwa

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu szkółkarstwa

Data zamieszczenia: 2021-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 6
38-700 Ustrzyki Dolne
powiat: bieszczadzki
, Faks: +48 134611033
ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/411971
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ustrzyki Dolne
Wadium: 900,00 PLN
Nr telefonu: , Faks: +48 13461103
Termin składania ofert: 2021-02-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu szkółkarstwa na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w roku 2021

Numer referencyjny: ZGS.270.1.15.2020
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w roku 2021.

2. Postępowanie:

1) prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP (Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu),

2) prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej ,,Platforma") pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_ustrzykidolne

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne - szkółka leśna na terenie Leśnictwa Orelec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamówienie dotyczy usług z zakresu szkółkarstwa, wykonywanych w szkółce leśnej na terenie Leśnictwa Orelec. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwa, wynikające z załączników do SIWZ pn. "Kosztorys Ofertowy" i "Opis Przedmiotu Zamówienia". Zakresy rzeczowe usług mają charakter szacunkowy.

2. Podana w Sekcji II.2.6. szacunkowa wartość jest wartością netto bez prawa opcji i zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia - siewy w szkółce (kod czynności ,,SL-WYS"), nawożenie szkółki (kod ,,SL_NAW"), wyjmowanie sadzonek i inne prace końcowe (kod ,,SL_WYJM") / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 156 567.21 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 900,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.

CPV: 77200000, 77230000, 77231000

Dokument nr: 641461-2020, ZGS.270.1.15.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi 04.02.2020 o godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_ustrzykidolne

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/411971

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne - szkółka leśna na terenie Leśnictwa Orelec

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/04/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 6
Ustrzyki Dolne
Kod NUTS: PL POLSKA
38-700
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wójcik
E-mail: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl
Faks: +48 134611033

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.