Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
ul. Spacerowa 3
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
Tel.: +48 713140001, Faks: +48 713140000
olesnica@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 713140001,
Termin składania ofert: 2021-02-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska w roku 2021

Numer referencyjny: ZG.270.8.2020
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli (w tym również szkółkarstwa i nasiennictwa), ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania (w tym użytkowania ubocznego) i zrywki drewna, a także zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego wynika z załącznika nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 11 585 609.18 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska w roku 2021 - Pakiet 1 obręb leśny Grochowo oraz Goszcz

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zam. realiz. będzie w Leśnictwach: Budczyce, Grochowo (w tym również Szkółka leśna), Zalesie, Zamek M., Bartków, Maleszów, Drożęcin, Goszcz, Twardogóra, Gola W., Chełstów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli (w tym również szkółkarstwa i nasiennictwa), ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania (w tym użytkowania ubocznego) i zrywki drewna a także zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska w roku 2021, w Leśnictwach Budczyce, Grochowo (w tym Szkółka leśna), Zalesie, Zamek M., Bartków, Maleszów, Drożęcin, Goszcz, Twardogóra, Gola W., Chełstów (Pakiet 1). Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego wynikają z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się załączniki 3.1. - 3.6. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 382 455.02 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Szacunkowa wartość opcji dla tej części zamówienia wynosi 598 050,56 zł bez podatku VAT. Kwota została ujęta w szacunkowej wartości zamówienia.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamów., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udziel. zam. podstaw. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usł. stanow. przedmiot nin. zam. oraz usł. podobn. do nich w aspekcie technolog. ich wykonawstwa. Szac. wartość tych zamówień to 1 794 151,67 bez VAT. Kwota zostałą ujęta w szacunkowej wart. zam.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska w roku 2021 - Pakiet 2 obręb leśny Twardogóra oraz Oleśnica

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zam. realiz. będzie w Leśnictwach: Strzelce, Miodary, Sosnówka, Dąbrowa, Sokołowice, Ligota P., Ostrowina, Zbytowa, Kątna, Nieciszów, Szczodre.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli (w tym nasiennictwa), ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania (w tym użytkowania ubocznego) i zrywki drewna a także zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska w roku 2021, w Leśnictwach Strzelce, Miodary, Sosnówka, Dąbrowa, Sokołowice, Ligota P., Ostrowina, Zbytowa, Kątna, Nieciszów, Szczodre. (Pakiet 2). Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego wynikają z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się załączniki 3.1. - 3.6. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 203 154.16 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Szacunkowa wartość opcji dla tej części zamówienia wynosi 689 239,35 zł bez podatku VAT. Kwota została ujęta w szacunkowej wartości zamówienia.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamów., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udziel. zam. podstawowego. Zam.te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usł. stanow. przedmiot nin. zam. oraz usł. podobn. do nich w aspekcie technolog. ich wykonawstwa. Szac. wartość tych zamówień to 2 067 718,05 bez VAT. Kwota została ujęta w szacunkowej wart. zam.

CPV: 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

Dokument nr: 641480-2020, ZG.270.8.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Ul. Spacerowa 6, Świetlica Nadleśnictwa Oleśnica Śląska - parter

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_olesnica_slaska/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zam. realiz. będzie w Leśnictwach: Budczyce, Grochowo (w tym również Szkółka leśna), Zalesie, Zamek M., Bartków, Maleszów, Drożęcin, Goszcz, Twardogóra, Gola W., Chełstów.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zam. realiz. będzie w Leśnictwach: Strzelce, Miodary, Sosnówka, Dąbrowa, Sokołowice, Ligota P., Ostrowina, Zbytowa, Kątna, Nieciszów, Szczodre.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/04/2021
Zam. wymaga wnies.wadium w wysok: Pakiet 1- 40000 zł, Pakiet 2- 40000 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

Kontakt:
Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
ul. Spacerowa 3
Oleśnica
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
56-400
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Białek
E-mail: olesnica@wroclaw.lasy.gov.pl
Tel.: +48 713140001
Faks: +48 713140000

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.