Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych" - usuwanie niecierpka...

Przedmiot:

,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych" - usuwanie niecierpka drobnokwiatowego

Data zamieszczenia: 2021-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach
Gruszki 10
17-220 Narewka
powiat: hajnowski
Tel.: +48 856858344, Faks: +48 856858677
browsk@bialystok.lasy.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Narewka
Wadium: 1000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 856858344,
Termin składania ofert: 2021-02-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" - usuwanie niecierpka drobnokwiatowego

Numer referencyjny: SA.270.62.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90721000 Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego realizowane będzie poprzez ręczne wyrywanie roślin z podłoża. W przypadku występowania większych, zwartych płatów gatunku lub w sytuacji, gdy wyrywanie roślin jest utrudnione (np. z uwagi na zachwaszczenie powierzchni) dopuszcza się wykaszanie niecierpka przy użyciu kosy spalinowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77312100 Usługi odchwaszczania
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, Powierzchnie zlokalizowane są na terenie leśnictw: Olchówka, Lewkowo, Rybaki, Krynica, Gnilec, Przechody, Jelonka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zwalczania niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) w ramach projektu pn.:,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe".

1)Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego realizowane będzie poprzez ręczne wyrywanie roślin z podłoża. W przypadku występowania większych, zwartych płatów gatunku lub w sytuacji, gdy wyrywanie roślin jest utrudnione (np. z uwagi na zachwaszczenie powierzchni) dopuszcza się wykaszanie niecierpka przy użyciu kosy spalinowej.

2)Przed przystąpieniem do realizacji działania, konieczna będzie konsultacja z przedstawicielem nadleśnictwa pod kątem sprawdzenia, czy w obrębie powierzchni objętej zabiegiem nie występują cenne przyrodniczo gatunki roślin, które mogłyby potencjalnie zostać uszkodzone w wyniku zastosowanej metod

3)Pierwszy zabieg należy wykonać przed dojrzeniem pierwszych nasion - od 01.05 do 31.05.2021.Wyrywanie rośliny wykonane zostanie w trzech nawrotach. Kolejne terminy prac wskazane będą przez zamawiającego (Nadleśnictwo), ich częstotliwość uzależniona będzie od dynamiki odrastania rośliny.Wyrywanie rośliny przy każdym nawrocie wykonane będzie przed kwitnieniem.Ostateczny termin wykonania prac to 31.10.2021.

W ramach prac kontrolowany będzie również pas o szerokości 20 metrów wokół stanowiska niecierpka. W przypadku stwierdzenia występowania gatunku w buforze wykonawca zobowiązany będzie do jego usunięcia.

5)Wyrwana biomasa zbierana będzie do worków foliowych. Zebraną biomasę wykonawca przekaże do specjalistycznego zakładu, w którym biomasa zostanie zutylizowana (kompostowanie lub spalanie.

6)Wszelkie koszty oraz dopełnienie niezbędnych formalności związanych z transportem, odbiorem oraz utylizacją zebranej biomasy leżą po stronie Wykonawcy.

7)Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie i utylizację biomasy.

8)Zabieg wykonywany będzie w granicach siedliska przyrodniczego 9170 Grąd subkontynentalny oraz na powierzchniach bezpośrednio sąsiadujących z siedliskiem, na których zlokalizowano stanowiska gatunku.

9)Dodatkowy warunek: prace w obrębie suchych stojących świerków będą mogły być wykonywane tylko przy bezwietrznej pogodzie. W miarę możliwości pojedyncze drzewa stwarzające zagrożenie dla osób wykonujących prace mogą zostać ścięte przez nadleśnictwo (w konsultacji pomiędzy wykonawcą i zamawiającym, drzewo po ścięciu zostanie pozostawione na gruncie).Dotyczy to sytuacji, w których wykonanie zabiegu eliminacji gatunku inwazyjnego bez ścięcia stojących martwych drzew zagraża bezpieczeństwu ludzi i działania ochronne nie mogłyby zostać wykonane.

10)Powierzchnie zlokalizowane są na terenie leśnictw: Olchówka,Lewkowo,Rybaki,Krynica,Gnilec,Przechody, Jelonka.Łączna powierzchnia, na której każdorazowo będzie wykonana usługa wynosi 2,459 ha (w sytuacji wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, terenowych lub innych uzasadnionych okoliczności, powierzchnia ta może ulec zmniejszeniu).

11)Szczegółowa lista wydzieleń, na których wykonana będzie usługa, zostanie ujęta w protokole przekazania prac do wykonania.

12)Za niedopuszczalne uważa się wyrywanie/wycinkę w poszczególnych powtórzeniach tylko części osobników w danej lokalizacji.

13)Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności niewyszczególnione w opisach, a niezbędne dla właściwego wykonania prac i poprawnej realizacji zamówienia.

14)Każdorazowe przekazanie powierzchni w kolejnych powtórzeniach w danym roku nastąpi po podpisaniu i odebraniu przez Wykonawcę zlecania. Zamawiający (przedstawiciel-leśniczy) okaże lokalizację, dokładne granice wykonania zabiegu oraz ewentualne ograniczenia.

15)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie prace z jak największą dokładnością i w sposób uniemożliwiający dalsze rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych. Szczególną ostrożność należy zachować przy przenoszeniu i wywożeniu usuniętych roślin.

16)Procedurę odbioru prac opisano w SIWZ,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2021
Koniec: 31/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr projektu POIS.02.04.00-00-0200/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium w wysokości 1000,00 zł. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach,o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 Pzp, art.24 ust.5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymieniono w sekcji III.1.2.

CPV: 90721000, 77312100, 90512000

Dokument nr: 641543-2020, SA.270.62.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.02.2021 r. o godz. 10:30 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_browsk/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, Powierzchnie zlokalizowane są na terenie leśnictw: Olchówka, Lewkowo, Rybaki, Krynica, Gnilec, Przechody, Jelonka.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/04/2021

Kontakt:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 050026271
Gruszki 10
Narewka
Kod NUTS: PL841 Białostocki
17-220
Polska
E-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl
Tel.: +48 856858344
Faks: +48 856858677

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.