Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3747z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Stadionu Sportowego

Data zamieszczenia: 2021-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wałbrzych
pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
Tel.: +48 746444974
b.stochaj@um.walbrzych.pl
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: 3 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 746444974
Termin składania ofert: 2021-02-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Stadionu Sportowego ,,Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy Ul. Chopina 1 - I etap

Numer referencyjny: BZP.271.143.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Umowy jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przygotowanej przez firmę ,,KOSZT-BUD Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych Dariusz Majer", 44-196 Knurów, Ul. Dworcowa 10/3, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy Ul. Chopina 1 - I etap - stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportu dla mieszkańców i klubów sportowych" (dz. nr 34, 291, 292/1, 298, 299, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 301/3, 301/4, 309, 320 obręb 21 Nowe Miasto) oraz uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, dostosowanie wszystkich rozwiązań technicznych do obowiązujących przepisów i pełnienie nadzoru autorskiego, przy uwzględnieniu ewentualnej konieczności uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień (np. BHP, p.poż.), decyzji (np. Konserwatora Zabytków, na usunięcie drzew i krzewów), map, badań, inwentaryzacji i innych, niezbędnych celem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Umowy jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przygotowanej przez firmę ,,KOSZT-BUD Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych Dariusz Majer", 44-196 Knurów, Ul. Dworcowa 10/3, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy Ul. Chopina 1 - I etap - stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportu dla mieszkańców i klubów sportowych" (dz. nr 34, 291, 292/1, 298, 299, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 301/3, 301/4, 309, 320 obręb 21 Nowe Miasto) oraz uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, dostosowanie wszystkich rozwiązań technicznych do obowiązujących przepisów i pełnienie nadzoru autorskiego, przy uwzględnieniu ewentualnej konieczności uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień (np. BHP, p.poż.), decyzji (np. Konserwatora Zabytków, na usunięcie drzew i krzewów), map, badań, inwentaryzacji i innych, niezbędnych celem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Opracowanie powinno obejmować swoim zakresem aktualizację do standardu obecnie stosowanych rozwiązań technicznych elementów infrastruktury kompleksu sportowego oraz ich dostosowanie do układu przestrzennego w zakresie m.in.:

1. przebudowy stadionu lekkoatletycznego z wyposażeniem sportowym oraz widownią w postaci stalowych trybun przenośnych z możliwością ich rozbudowy,

2. przebudowy boiska treningowego (m.in. dostosowanie nawierzchni sportowej, odwodnienie),

3. budowy skateparku na terenie przewidzianym pod kort tenisowy i boisko wielofunkcyjne,

4. przebudowy ciągów pieszo-jezdnych oraz zaplecza parkingowego,

5. przebudowy infrastruktury technicznej (m.in. nawadnianie murawy boiska głównego, drenaż płyty boiska, kanalizacja deszczowa - z uwzględnieniem gospodarowania wodą opadową, kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe, instalacje elektryczne)

6. budowy budynku zaplecza sportowego oraz sanitarnego (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii),

7. zagospodarowania terenu: (m.in. ogrodzenie terenu, oświetlenie całego kompleksu stadionu, nagłośnienie i monitoring, zieleń, mała architektura),

8. wyposażenia sportowego,

A także umożliwiać Zamawiającemu etapowanie robót w momencie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego

3. Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy oraz wytyczne Zamawiającego na podstawie posiadanej obecnie dokumentacji.

Link do dokumentacji projektowej - \\\\publiczny.um.localpublicBIW

4. Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć etapów:

Etap I obejmuje wykonanie:

a) koncepcji projektowej przebudowy kompleksu sportowego przy Ul. Chopina w Wałbrzychu (wraz z wizualizacjami) - 2 egz.,

Etap II obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego (PZT, PAB i PT) (wraz z koniecznymi uzgodnieniami zgodnie z ust. 4) - 6 egz.,

b) przygotowanie i złożenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej, wraz z niezbędnymi załącznikami, wniosku o zamienne pozwolenie na budowę - 2 egz.

Etap III obejmuje:

a) uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę

Etap IV obejmuje wykonanie:

a) projektów wykonawczych dla wszystkich koniecznych branż - 3 egz.,

b) kosztorysów inwestorskich - 2 egz.,

c) przedmiarów robót - 3 egz.,

d) zbiorczego zestawienia kosztów - 2 egz.,

e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.

Etap V obejmuje prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego wykonywanego na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

5. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Etap I - do 45 dni od dnia podpisania umowy,

Etap II - do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,

Etap III - do 65 dni od dnia złożenia wniosku o uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę,

Etap IV - do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,

Etap V - w trakcie rzecz

CPV: 71320000

Dokument nr: 641501-2020, BZP.271.143.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Biuro Zamówień Publicznych, Ul. Kopernika 2 (Patio) za pośrednictwem Platformy Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/02/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną.Aukcja będzie jednoetapowa, trwająca 30 minut, jednakże Zamawiający przewiduje przeprowadzenie nieograniczonej liczby dogrywek,każda trwająca 5 minut.Przewidywana minimalna wartość postąpienia będzie wynosiła 1000PLN

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Wałbrzych
pl. Magistracki 1
Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
58-300
Polska
E-mail: b.stochaj@um.walbrzych.pl
Tel.: +48 746444974

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.