Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Zamrzenica
Zamrzenica 1A
89-510 Bysław
powiat: tucholski
Tel.: +48 523341175, Faks: +48 523341173
przetargi.zamrzenica@torun.lasy.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bysław
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 523341175,
Termin składania ofert: 2021-02-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w roku 2021" - postępowanie 2

Numer referencyjny: ZG.270.1.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pełnienia dyżuru w Punkcie Alarmowo- Dyspozycyjnym (PAD) oraz gospodarki łowieckiej i łąkowo- rolnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica roku 2021.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pełnienia dyżuru w Punkcie Alarmowo- Dyspozycyjnym (PAD) oraz gospodarki łowieckiej i łąkowo- rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.

Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 083 486.80 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 10 -Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Zamrzenica

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług dotyczących prac z zakresu pełnienia dyżuru w punkcie alarmowo- dyspozycyjnym w Nadleśnictwie Zamrzenica;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 65 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Podana wartość poszcz. części zam. jest wartością zamów. podstawowego netto.Wymagane wadium 1 300,00zł na zasadach określ. w par 9 SIWZ.Szczegóły dotyczące terminu realizacji zawiera pkt 4.1 SIWZ.Ewentualne zapisy SIWZ odn. się do prac zw. ściśle z gosp. leśną, zwłaszcza z pozyskaniem drewna, hodowlą i ochroną lasu nie dotyczą pakietów specjalistycznych

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 11 - Łowiectwo obwód 29

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77100000 Usługi rolnicze
77600000 Usługi myśliwskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Zamrzenica- obwód łowiecki nr 29

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług z zakresu gospodarki łąkowo- rolnej i łowieckiej znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Zamrzenica, wchodzących w skład obwodu łowieckiego nr 29, wykorzystywanych dla potrzeb obwodu nr 29 oraz na gruntach dzierżawionych przez Nadleśnictwo na potrzeby gospodarki łowieckiej;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 230 769.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2021
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Podana wartość poszcz. części zam. jest wartością zamów. podstawowego netto.Wymagane wadium 4 000,00zł na zasadach określ. w par.9 SIWZ.Terminy wyk.poszcz. prac będą określane w Zleceniach sporz. przez Przedstawiciela Zam.Ewentualne zapisy SIWZ odn. prac związanych ściśle z gosp. leśną, zwł. z pozyskaniem drewna, hodowlą i ochroną lasu nie dotyczą pakietów specjalistycznych

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 12 - Łowiectwo obwód 46

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77100000 Usługi rolnicze
77600000 Usługi myśliwskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Zamrzenica- obwód łowiecki nr 46

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług z zakresu gospodarki łąkowo- rolnej i łowieckiej znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Zamrzenica, wchodzących w skład obwodu łowieckiego nr 46, wykorzystywanych dla potrzeb obwodu nr 46 oraz na gruntach dzierżawionych przez Nadleśnictwo na potrzeby gospodarki łowieckiej;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 196 725.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2021
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Podana wartość poszcz. części zam. jest wartością zamów. podstawowego netto.Wymagane wadium 4 000,00zł na zasadach określ. w par.9 SIWZ.Terminy wyk.poszcz. prac będą określane w Zleceniach sporz. przez Przedstawiciela Zam.Ewentualne zapisy SIWZ odn. prac związanych ściśle z gosp. leśną, zwł. z pozyskaniem drewna, hodowlą i ochroną lasu nie dotyczą pakietów specjalistycznych

CPV: 77200000, 77231000, 75251120, 77100000, 77600000

Dokument nr: 641634-2020, ZG.270.1.5.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com

Otwarcie ofert nastąpi w Nadl. Zamrzenica(świetlica pokój 12), Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie portalu JOSEPHINE i dokonywane jest poprzez otwarcie ofert za pomocą przycisku Otworzyć.

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa Nadleśnictwa Zamrzenica.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Zamrzenica

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Zamrzenica- obwód łowiecki nr 29

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Zamrzenica- obwód łowiecki nr 46

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Zamrzenica
Zamrzenica 1A
Bysław
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
89-510
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Kaczyńska
E-mail: przetargi.zamrzenica@torun.lasy.gov.pl
Tel.: +48 523341175
Faks: +48 523341173

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.