Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
729z dziś
4431z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory
ul. Kościelna 17
64-810 Kaczory
powiat: pilski
Tel.: +48 672831461, Faks: +48 672831462
kaczory@pila.lasy.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kaczory
Wadium: 15 600,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 672831461,
Termin składania ofert: 2021-02-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kaczory, Leśnictwa Zielonagóra w roku 2021 - III postępowanie"

Numer referencyjny: SA.270.3.11.2020.KW
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, nasiennictwa i selekcji, a także prace z zakresu utrzymania dróg i urządzeń wodno- melioracyjnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kaczory - Leśnictwa Zielonagóra w roku 2021.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 832 456.90 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232452 Roboty odwadniające
45233140 Roboty drogowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Kaczory, leśnictwo Zielonagóra.

II.2.4)Opis zamówienia:

1)Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, nasiennictwa i selekcji, a także prace z zakresu utrzymania dróg i urządzeń wodno- melioracyjnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kaczory - Leśnictwa Zielonagóra w roku 2021.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg i urządzeń wodno - melioracyjnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

-- Załącznik nr 3.1. - Opis przedmiotu zamówienia -Rozmiar prac wg czynności,

-- Załącznik nr 3.2. - Opis przedmiotu zamówienia -Pozyskanie drewna,

-- Załącznik nr 3.3 - Opis przedmiotu zamówienia -Układ sortymentowy pozyskania drewna,

-- Załącznik nr 3.4 - Zrywka drewna - mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.

4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został dostosowany do warunków lokalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna ze standardem określonym w ww. załączniku jedynie w zakresie czynności objętych przedmiotem zamówienia.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 832 456.90 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

ZamawiającyPrzewidujeMożliwośćUdziel.zam.oKt.mowa w art.67ust.1pkt6Pzp w okresie 3lat od dnia udzielenia zam.podstawow..Zam.te będą polegałyNaPowtórzeniuUsługZgodnychZusługamiStanowiącymiPrzedmiotTegoZam.oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zam.oKt.mowaW3.7SIWZ nie przekroczy wartości 40%wartościNiniejszegoZamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust.1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin związania ofertą: 60 dni

Wadium: 15 600,00 PLN

Wart. zam. podstaw. 520 285,56 PLN netto

Opcja: 104 057,11 PLN

Wart. zam. dotyczących 67 ust. 1 pkt 6 : 208 114,22 PLN

CPV: 77200000, 45232452, 45233140, 45233141, 45233142, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500

Dokument nr: 001281-2021, SA.270.3.11.2020.KW

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.

Otwarcie ofert- 08.02.2021 o godz. 10:30 w Nadleśnictwie Kaczory

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w procedurze otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_kaczory/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Kaczory, leśnictwo Zielonagóra.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/04/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory
Krajowy numer identyfikacyjny: 570064406
ul. Kościelna 17
Kaczory
Kod NUTS: PL411 Pilski
64-810
Polska
Osoba do kontaktów: Kinga Wyżkiewicz
E-mail: kaczory@pila.lasy.gov.pl
Tel.: +48 672831461
Faks: +48 672831462

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.