Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
729z dziś
4431z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizacja zadań ochronnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Realizacja zadań ochronnych

Data zamieszczenia: 2021-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Lidzbark
Lidzbark-Nadleśnictwo 1
13-230 Lidzbark
powiat: działdowski
Tel.: +48 236961512, Faks: +48 236963161
marcin.bilski@olsztyn.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lidzbark/proceedings
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 236961512,
Termin składania ofert: 2021-02-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla SOO Ostoja Lidzbarska PLH280012 w ramach projektu pn.: ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez ...

Numer referencyjny: SA.270.9.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90721700 Usługi ochrony gatunków zagrożonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych na siedliskach lub stanowiskach roślin wymienionych w zał. Nr 3 do SIWZ. Wymienione w załączniku tereny położone są na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012. Dla wskazanego obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych, zatwierdzony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmujący sumaryczne ilości prac, szczegółowy opis tych prac oraz opis technologii ich wykonania i odbioru zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400 Usługi wycinania drzew
77200000 Usługi leśnictwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren zarządzany przez Nadleśnictwo Lidzbark

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych na siedliskach lub stanowiskach roślin wymienionych w zał. Nr 3 do SIWZ. Wymienione w załączniku tereny położone są na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012. Dla wskazanego obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych, zatwierdzony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmujący sumaryczne ilości prac, szczegółowy opis tych prac oraz opis technologii ich wykonania i odbioru zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ.

Przedmiot i zakres umowy obejmuje poniższe zadania, opisane w załączniku nr 1 do aneksu nr 3 do Porozumienia nr 50/2017 z dnia 29.06.2020r. w sprawie współpracy przy realizacji ww. projektu, tj.:

-- wykaszanie powierzchni oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów - poprawa stanu siedlisk 6410, 6510, 7110, 7140, 7230 oraz stanowisk występowania leńca bezpodkwiatkowego i sierpowca błyszczącego,

-- dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska - działania na rzecz siedliska 91I0.

Łączny zakres obejmuje wykonanie powyższych działań ochronnych na powierzchni 66,02 ha.

Przedmiot Umowy będzie wykonywany na terenie wskazanym w SIWZ (,,Obszar Realizacji").

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0200/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. - dalej ,,PZP") oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przew. dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP

CPV: 90721700, 77211400, 77200000

Dokument nr: 001222-2021, SA.270.9.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba biura Nadleśnictwa Lidzbark - Lidzbark-Nadleśnictwo 1, 13-230 Lidzbark, pok nr 12

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie intern.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lidzbark

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lidzbark/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren zarządzany przez Nadleśnictwo Lidzbark

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Nadleśnictwo Lidzbark
Lidzbark-Nadleśnictwo 1
Lidzbark
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
13-230
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Bilski
E-mail: marcin.bilski@olsztyn.lasy.gov.pl
Tel.: +48 236961512
Faks: +48 236963161

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.