Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3538z ostatnich 7 dni
13682z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów
al. P.J. Lenne 1
77-400 Złotów
powiat: złotowski
Tel.: +48 672633471, Faks: +48 672632557
zamowienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Złotów
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 672633471,
Termin składania ofert: 2021-02-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złotów w roku 2021. Pakiet 6

Numer referencyjny: SA.270.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu gospodarki łąkowo - rolnej, gospodarki szkółkarskiej, gospodarki łowieckiej, nasiennictwa i selekcji do wykonania na terenie Nadleśnictwa Złotów w roku 2021.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki łąkowo - rolnej, gospodarki szkółkarskiej, gospodarki łowieckiej, nasiennictwa i selekcji wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

-- Załącznik nr 3.1. - Opis przedmiotu zamówienia -Rozmiar prac wg czynności.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. mają charakter szacunkowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 11 529 787.22 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77100000 Usługi rolnicze
77110000 Usługi doraźne produkcji rolnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze Nadleśnictwa Złotów głównie OHZ Nadleśnictwa Złotów oraz na terenie szkółki leśnej Mały Borek

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu gospodarki łąkowo - rolnej, gospodarki szkółkarskiej, gospodarki łowieckiej, nasiennictwa i selekcji do wykonania na terenie Nadleśnictwa Złotów w roku 2021.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki łąkowo - rolnej, gospodarki szkółkarskiej, gospodarki łowieckiej, nasiennictwa i selekcji wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

-- Załącznik nr 3.1. - Opis przedmiotu zamówienia -Rozmiar prac wg czynności.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. mają charakter szacunkowy.

4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został dostosowany do warunków lokalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna ze standardem określonym w ww. załączniku jedynie w zakresie czynności objętych przedmiotem zamówienia.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

7) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze Nadleśnictwa Złotów głównie OHZ Nadleśnictwa Złotów oraz na terenie szkółki leśnej Mały Borek (,,Obszar Realizacji Pakietu"). Wskazana w załączniku nr 3.1. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

8) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 913 124.97 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/02/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 11 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Na wartość szacunkową składają się:

Zamówienie podstawowe w wysokości 562 541,66 PLN

Prawo opcji w wysokości 125 566,65 PLN

Zamówienia z art.67 ust. 1 pkt. 6 w wysokości 225 016,66 PLN

SIWZ,wraz załącznikami oraz ogłoszenie zamieszczone zostanie dodatkowo na MiniPortal

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

CPV: 77200000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 77100000, 77110000

Dokument nr: 002914-2021, SA.270.4.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

Nadleśnictwo Złotów

Al. P.J.Lenne 1

77-400 Złotów

Sala Narad

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w obecności członków komisji przetargowej:

Łukasz Galimski - Przewodniczący

Aneta Małolepsza-Kroplewska - Sekretarz

Maria Wojciechowska - Członek

Jakub Stoltman - Członek

Przy udziale: Michał Bednarek - obsługa informatyczna

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_zlotow/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze Nadleśnictwa Złotów głównie OHZ Nadleśnictwa Złotów oraz na terenie szkółki leśnej Mały Borek

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/04/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów
Krajowy numer identyfikacyjny: 7670005210
al. P.J. Lenne 1
Złotów
Kod NUTS: PL411 Pilski
77-400
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Małolepsza-Kroplewska
E-mail: zamowienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl
Tel.: +48 672633471
Faks: +48 672632557

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.