Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3454z ostatnich 7 dni
13144z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej

Data zamieszczenia: 2021-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Zamość Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. (84) 677 23 36
inwestyje@zamosc.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: 1.000,00 zł
Nr telefonu: tel. (84) 677 23 36
Termin składania ofert: 2021-01-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od Al. 1 Maja do Ul. Okrzei w Zamościu - Etap II, wykonaną w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie ,, Oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej na osiedlu Janowice - Budżet Obywatelski".
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od Al. 1 Maja do ulicy Okrzei, na odcinku od istniejącego słupa nr 14 do projektowanego słupa nr 41. (Zamawiający zwraca uwagę, że oświetlenie na odcinku od słupa nr 1 do słupa nr 14, zostało już wykonane.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót do wykonania zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym, stanowiącym załącznik do Zapytania oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: IM-ZP.7013.28.1.2021.AG

Specyfikacja:
Projekt umowy
Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Składanie ofert:
1) oferty należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu, m) opakowanie (koperta) powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego: Miasto Zamość. Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych, Ul. Ormiańska 11, 22-400 Zamość oraz opisane:
Oferta na:
,,Budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od Al. 1 Maja do Ul. Okrzei w Zamościu"
7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 19.01.2021 r., godz. 10:00, w formie
1) pisemnej (osobiście albo listownie1) na adres: Urząd Miasta Zamość, Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych, Ul. Ormiańska 11, 22-400 Zamość, lub
2) w wersji elektronicznej na adres e-mail: inwestyje@zamosc.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia
Wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 30.06.2021 r.

Wymagania:
Wymagania dotyczące wadium
1) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium, w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), w formie pieniężnej.
2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Zamościu, nr konta 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768. W opisie przelewu należy wpisać: ,,wadium", nazwę postępowania, część postępowania oraz znak sprawy, tj.: ..Wadium; Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od Al. 1 Maja do ul. Okrzei w Zamościu; IM-ZP. 7013.28.1.202LAG; ".
3) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, ti. do dnia 19.01.2021 r. do godz. 10:00,
4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.
5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
a) nazwa wykonawcy,
b) adres wykonawcy,
c) NIP wykonawcy,
d) REGON wykonawcy,
e) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.
f) termin realizacji zamówienia,
g) okres gwarancji,
h) warunki płatności,
i) inne istotne warunki wykonania zamówienia (należy wskazać jeżeli są wymagane), j) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
k) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie - arkusze (kartki) powinny być zszyte lub połączone w jedną całość.
n) Na ofertę składają się:
- formularz ofertowy (wg wzoru załącznika nr 2),
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- wadium wg pkt 4 Zapytania ofertowego,
- uprawnienia i zaświadczenie o nadaniu uprawnień kierownika budowy,
- kosztorys ofertowy.
Kryteria oceny ofert
Kryterium oceny ofert będzie: cena 100%.
9. Zastrzeżenia Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Zmiany terminu składania ofert,
2) Żądania wyjaśnienia treści złożonych ofert w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego oraz uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,
3) Poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,
4) Odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie oraz ofert niezgodnych z założeniami Zapytania ofertowego,
5) Wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty, w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
6) Unieważnienia postępowania:
a) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
b) jeżeli Zapytanie ofertowe obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) w przypadku gdy w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe do złożenia oferty wpłynie tylko jedna oferta.

Kontakt:
8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami - Anna Gnap, tel. (84) 677 23 36, e-mail: annagnap@zamosc.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.