Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3454z ostatnich 7 dni
13144z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Malowanie ścian oraz sufitów korytarzy i klatki schodowej

Przedmiot:

Malowanie ścian oraz sufitów korytarzy i klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2021-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,FENIX"
Al. Zwycięstwa 79
42-520 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. 032 264-08-47
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: 6.000,00 zł
Nr telefonu: tel. 032 264-08-47
Termin składania ofert: 2021-02-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
MALOWANIE ŚCIAN ORAZ SUFITÓW KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ:
- Al. Zwycięstwa 91 kl. III - parter, piętro 1,2 i 3 oraz klatka schodowa,
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- zabezpieczenie folią drzwi, okien, oklejenie taśmą malarską futryn, okien, zabezpieczenie folią lub tekturą podłóg
- zeskrobanie i zmycie starej farby
- przygotowanie powierzchni ze szpachlowaniem nierówności (sfalowań) i uzupełnienie ubytków tynku
- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów przez szlifowanie i gruntowanie
- osiatkowanie pęknięć na powierzchni tynków siatką z włókna szklanego
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian powyżej lamperii oraz sufitów
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii do wysokości 2m z domalowaniem pasów ozdobnych szerokości 20 i 10 cm na całej długości lamperii
- malowanie farbami olejnymi cokołu o szerokości 10 cm
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi barierek schodowych, skrzynek elektrycznych oraz drzwi pomieszczeń gospodarczych
- wykonanie numeracji mieszkań oraz pomieszczeń gospodarczych
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi grzejników i rur centralnego ogrzewania
- usunięcie wszelkich zanieczyszczeń po robotach malarskich

Otwarcie ofert: otwarcie ofert odbędzie się 02.02.2020r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Dąbrowie Górniczej przy Al. Zwycięstwa 79.

Składanie ofert:
12. Tryb składania ofert
a) Oferty należy składać w nie prześwitujących kopertach lub opakowaniach odpowiednio zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz jej nienaruszalność do czasu otwarcia ofert,
b) należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne, które powinny być zaadresowane na Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,FENIX"
Al. Zwycięstwa 79, 42-520 Dąbrowa Górnicza
c) ofertę należy podpisać następująco:
OFERTA NA :
MALOWANIE ŚCIAN ORAZ SUFITÓW KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ:
- Al. Zwycięstwa 91 kl. III - parter, piętro 1,2 i 3 oraz klatka schodowa

Oferty opracowane zgodnie z niniejszą specyfikacją należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fenix" w Dąbrowie Górniczej przy Ul. Al. Zwycięstwa 79 w sekretariacie w terminie do dnia 02.02.2021r. do godz.1000

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji od 22.02.2021r., a zakończenie do 02.04.2021r.

Wymagania:
5. Do składania ofert nie dopuszcza się:
a. Wykonawców - Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat współpracowali z Zamawiającym i nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością
b. Wykonawców - Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań
Oferta Wykonawcy, który został wykluczony nie będzie rozpatrywana.
6. Warunki uczestnictwa:
a. do udziału w postępowaniu zostaną zakwalifikowani Oferenci, którzy:
o posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w specyfikacji prac i czynności,
o dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
b. składając ofertę Oferent zobowiązany jest dołączyć wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
7. Ilość składanych ofert
a. każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
b. oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie zdyskwalifikowany,
c. nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Koszt złożenia oferty
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
9. Wizja lokalna
Wymaga się, aby Oferent zapoznał się z przyszłym miejscem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i jej bezpośrednim otoczeniem, a także uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszty związane z powyższym ponosi Oferent.
10. Forma oferty i dokumenty stanowiące ofertę
a. Forma oferty:
? oferta winna zawierać ścisłe określenie przedmiotu zamówienia
? oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym, lub niezmywalnym atramentem i podpisana przez osobę lub osoby we właściwy sposób upoważnione do podpisania oferty w imieniu Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Oferenta.
? dokumenty składane w formie kserokopii, odpisów winny być uwierzytelnione za zgodność z oryginałem / pieczęć z datą / podpisane przez osobę do tego uprawnioną
? wszystkie strony oferty winny być stale zespolone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się strony
b. Informacje składające się na ofertę:
? podstawowe dane Oferenta,
? oferowana cena za usługę,
? oferowana długość gwarancji.

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
o Dokumenty o uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym: kserokopia aktualnego dokumentu rejestracyjnego Firmy Oferenta określająca jej pełną nazwę, stan prawny, miejsce rejestracji, dokładny adres Firmy, jednocześnie potwierdzającą, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi prac stanowiących przedmiot przetargu;
o Dokumenty te to, informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art.4 ust.4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.z 2007r. Nr 168, poz.1186 z późn. zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień składania oferty, z podaniem identyfikatora wydruku lub odpis pełny z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych - aktualny, z daty składania oferty, odpis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
o Kserokopia dokumentu o nadaniu numeru REGON;
o Kserokopia dokumentu o nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP;
o Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami do US i ZUS (nie starsze niż 3 miesiące);
o Aktualna polisa OC;
o Referencje potwierdzające wykonanie robót o podobnym charakterze co przedmiot niniejszego zamówienia / minimum 3 /.
Wszystkie dokumenty i informacje winny być opieczętowane i podpisane przez osoby wydające oświadczenia lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta, a w przypadku informacji zawartych na załączonych formularzach ofert i załącznikach winny mieć formę zgodną z załączonymi do niniejszej specyfikacji.
Uwaga:
Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszej Specyfikacji. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
11. Sposób obliczania ceny ofertowej
a. Koszt prac ujętych w pkt. 3 niniejszej specyfikacji

13. Wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form przed upływem terminu składania ofert:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski nr 35 1050 1272 1000 0008 0043 2122
Dokument przelewu należy opisać, np: Wadium do przetargu na MALOWANIE ŚCIAN ORAZ SUFITÓW KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ - Al. Zwycięstwa 91 kl. III - parter, piętro 1,2 i 3 oraz klatka schodowa
3. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny otwarcia ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego.
4. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku spośród form wskazanych w pkt 11.2. niniejszej SIWZ należy załączyć do oferty.
5. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Na wniosek wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
o odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
o nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
o zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres jej realizacji oraz udzielonej gwarancji w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
? pieniądzu (na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego),
? poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
? gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Zasady zwrotu zabezpieczenia :
? 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci (zwolni w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej) Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a 30 % najpóźniej 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
? Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
15. Zastrzeżenia
Zastrzega się, że Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
16. Okres ważności oferty
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17. Oferty nieważne, odrzucenie oferty
Oferta jest nieważna gdy została złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert w niniejszej Specyfikacji. Oferta taka zostanie zwrócona bez otwierania. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uwagi:
MALOWANIE ŚCIAN ORAZ SUFITÓW KORYTARZY I KL. SCHODOWEJ AL. ZWYCIĘSTWA 91, KL.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FENIX"
Al. Zwycięstwa 79, 42 - 520 Dąbrowa Górnicza
Telefon-Fax (032) 264 08 47 NIP 629-10-02-158 Regon. 272098637
SĄD REJONOWY w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000171829
Konto : ING O / Dąbrowa Górnicza 35 1050 1272 1000 0008 0043 2122
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
MALOWANIE ŚCIAN ORAZ SUFITÓW KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ:
- Al. Zwycięstwa 91 kl. III - parter, piętro 1,2 i 3 oraz klatka schodowa,
1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,FENIX"
42-520 Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 79
tel. 032 264-08-47
2. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ,,Regulaminem organizowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień na roboty remontowo-inwestycyjne, dostawy i usługi obowiązującym w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FENIX".

18. Kryteria wyboru oferty
a. Najważniejszym kryterium oceny ofert jest:
? cena brutto całości zamówienia,
? wiarygodność oferenta,
? doświadczenie oferenta i referencje o wykonaniu podobnych zamówień,
? okres gwarancji,
b. Wybór oferenta nie wyklucza prowadzenia dalszych negocjacji dotyczących szczegółowych warunków umowy, a jej zawarcie nastąpi z chwilą uzgodnienia wszystkich warunków umowy
19. Unieważnienie wyboru oferty
Spółdzielni przysługuje prawo unieważnienia wyboru oferty bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.