Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
729z dziś
4431z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa lamp

Przedmiot:

Zakup i dostawa lamp

Data zamieszczenia: 2021-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Dziecka w Sowczycach
ul. Długa 37
46-300 Olesno
powiat: oleski
Tel. 34 359 63 30
r.halski@powiatoleski.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Olesno
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 34 359 63 30
Termin składania ofert: 2021-01-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
2) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa lamp do Domu Dziecka w Sowczycach Ul. Długa
47, 46-300 Olesno.
3) Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: ,,Bliżej rodziny
i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej-III edycja" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

CPV: 31520000-7

Składanie ofert:
6. Miejsce oraz termin składania ofert
1) Oferty składane są wyłącznie elektronicznie
a) przez Bazę konkurencyjności, lub
b) mailem na adres: r.halski@powiatoleski.pl
2) TERMIN SKŁADANIA ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. godz. 10:00
3) Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną odrzucone.
4) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia formularza
rzeczowo-cenowego.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia - w każdej części
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Zamawiający nie określa wymogów dotyczących spełniania tego warunku
7. Kryteria oceny ofert - w każdej części
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto - 100%
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:
punkty =
Najniższa cena
spośród
złożonych ofert x 100
Cena badanej
oferty
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
8. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze za pośrednictwem bazy konkurencyjności, poczty
elektronicznej oraz udostępni informację na BIP.
9. Informacje na temat umowy
1) Z wyłonionym w postępowaniu oferentem zostanie podpisana umowa, w miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawiającego
2) Rozliczenie świadczeń z umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na:
Nabywcę - Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, NIP 5761575840;
Odbiorcę/Płatnika: Dom Dziecka w Sowczycach, ul. Długa 37, 46-300 Olesno
3) Faktura końcowa może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru.
4) Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury w formie przelewu na konto oferenta
podane na fakturze

Uwagi:
10. Ochrona danych osobowych
1) Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych w Domu Dziecka w Sowczycach jest
Dyrektor.
2) Inspektorem ochrony danych w Domu Dziecka w Sowczycach jest Adam Łąka, tel. 34 3597833 wew.
450, adres e-mail: iod@powiatoleski.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania projektu.
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach
określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności oferenta do
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem oferenta z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty

Kontakt:
11. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela:
- Rafał Halski tel. 34 375 06 25 oraz e-mail: r.halski@powiatoleski.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.