Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
729z dziś
4431z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu

Przedmiot:

Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu

Data zamieszczenia: 2021-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Przelewicach
Przelewice 75
74-210 Przelewice
powiat: pyrzycki
tel.91/564-33-92 91/564-33-93 fax91/564-30-50
gospodarkaodpadami@przelewice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Przelewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.91/564-33-92 91/
Termin składania ofert: 2021-02-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA OPRACOWANIE UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla
działek nr 220 oraz nr 218/8, obręb Żuków o powierzchni 53,08 ha, stanowiących
własność Gminy Przelewice;
2. Przedmiot zamówienia, tj. uproszczony plan urządzenia lasu należy wykonać zgodnie z:
1) ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach;
2) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko;
3) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody;
4) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony środowiska;
5) ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
6) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie
szczegółowych warunków i trybu sporządzaniu planu urządzenia lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu;
7) innymi aktami wykonawczymi wydanymi do przytoczonych ustaw.
3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany:
1) Opracować uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów dla działek nr 220 oraz 218/8,
stanowiących własność Gminy Przelewice, obręb Żuków;
2) Przedłożyć na okres 60 dni w siedzibie Zamawiającego do publicznego wglądu projekt
opracowanego uproszczonego planu urządzenia lasu (projekt musi zawierać
wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe, zdania gospodarcze, oraz
mapy). Wskazany okres 60 dni, zostanie ustalony z Zamawiającym, z zastrzeżeniem
postanowień rozdziału III;
3) Uzyskać pozytywną opinię Nadleśniczego Nadleśnictwa Choszczno;
4) Przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla opracowanego
projektu urządzenia lasu.

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty należy składać do dnia 15.02.2021 r., do godz. 15;00, na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Oferty należy składać:
1) w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210
Przelewice w pokoju nr 2 (osobiście, lub za pośrednictwem poczty - w
przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, oferta musi zostać
doręczona Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert)
2) w formie elektronicznej na adres: gospodarkaodpadami@przelewice.pl
13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
HI. Termin realizacji zamówienia:
1. Do dnia 15 maj 20121 r. Wykonawca zakończy prace terenowe związane
z przedłożeniem projektu uproszczonego planu urządzenia lasu w Urzędzie Gminy
w Przelewicach (do publicznego wglądu) oraz uzyska pozytywną opinię Nadleśniczego
Nadleśnictwa Choszczno.
2. Do dnia 15 lipca 2021 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt uproszczonego
planu urządzenia lasu wraz z pozytywną opinią Nadleśniczego Nadleśnictwa Choszczno,
oraz prognozę oddziaływania na środowisko wraz z opiniami właściwych organów.
3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu planu oświadczy czy dzieło
przyjmuje bez zastrzeżeń, czy też żąda dokonania przez Wykonawcę określonych
poprawek,
4. W przypadku konieczności uwzględnienia w projekcie uproszczonego planu urządzenia
lasu poprawek, o których mowa w ust. 3, Wykonawca dokona poprawek w terminie 20
dni od dnia ich zgłoszenia i po ich uwzględnieniu w tym terminie doręczy
Zamawiającemu ostateczną wersję planu w wymaganej umową ilości egzemplarzy.
5. Zamawiający dokona odbioru ostatecznej wersji wykonanego dzieła, stanowiącego
przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę.

Wymagania:
4. Zamawiający wymaga, aby opracowany przez Wykonawcę uproszczony plan urządzenia
lasu posiadał okres ważności 10 lat.
5. Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj. mapy ewidencyjne oraz
wypisy z ewidencji gruntów Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach.
6. Wykonawca jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty związane z uzgodnieniami i
opiniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu
urządzenia lasu, o której mowa w ust. 3 pkt 4 , przeprowadzona będzie zgodnie z ustawą
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko. Możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, a w przypadku jej wykonania, zakres i stopień
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
należy uzgodnić z:
1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie,
2) Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie.
Prognozę oddziaływania na środowisko należy wykonać dla projektu uproszczonego
planu urządzenia lasu, który został wyłożony w Urzędzie Gminy w Przelewicach i
pozytywnie zaopiniowany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Choszczna.
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu
przed organami o wydanie uzgodnień
i opinii w procesie przeprowadzania strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
Sporządzoną prognozę Wykonawca przekaże do zaopiniowania:
1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie;
2) Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie
8. Wykonawca uzgodni w razie potrzeby projekt uproszczonego planu urządzenia lasu w
zakresie ochrony przeciwpożarowej z Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Szczecinie. Z uzgodnień należy sporządzić notatkę służbową dołączoną do
opracowania.
9. Kopie wszystkich opinii i uzgodnień uzyskanych, w związku z realizacją zamówienia
Wykonawca przekaże bezpłatnie Zamawiającemu.
10. Uproszczony plan urządzenia lasu należy wykonać:
1) w formie pisemnej w 4 egzemplarzach w twardej oprawie, z informacją dla kogo
dany egzemplarz jest przeznaczony oraz;
2) na elektronicznym nośniku danych płyta CD lub pendrive w formacie pdf.
11. Pozytywnie zaopiniowaną prognozę oddziaływania na środowisko projektu
uproszczonego planu urządzenia lasu należy przekazać w formie pisemnej -1 egzemplarz
oprawiony.
12. Wykonawca udzieli 3-letniej rękojmi na wykonanie uproszczonego planu urządzenia
lasu.
VI. Sposób przygotowania oferty. Termin związania ofertą:
1. Ofertę sporządza się w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Cena oferty brutto winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego
wydatku na sfinansowanie zamówienia.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z terminem składania ofert.

Uwagi:
VII. Kryteria wyboru:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena - 100%. Wykonawca
może maksymalnie uzyskać 100 punktów. Opis sposobu oceny:
ilość punktów ,,C" = ((Najniższa cena ofertowa brutto)/(cena oferty badanej)) X 100
pkt
2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że w
postępowaniu zostały złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
VIII. Pozostałe postanowienia
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w formularzu
ofertowym), a w przypadku wyboru jego oferty - jako najkorzystniejszej, zawarł z nim
umowę w sprawie udzjelenia zamówienia na zawartych w niej warunkach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania przyczyny, lub gdy:
1) Nie złożono żadnej oferty;
2) Cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej;
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było wcześniej przewidzieć;
4) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności
umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Kontakt:
V. Osoba upoważniona do kontaktu:
Justyna Ondycz tel. 91 564 33 92 wew. 30

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.