Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3454z ostatnich 7 dni
13144z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej wraz z podlewaniem i pielęgnacją roślin

Przedmiot:

Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej wraz z podlewaniem i pielęgnacją roślin

Data zamieszczenia: 2021-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
powiat: Toruń
56 611 87 36 fax: 56 652 13 88
starowka@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: 56 611 87 36 fax: 56
Termin składania ofert: 2021-01-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Tytuł zamówienia
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na:
a) wykonanie nasadzeń zieleni niskiej wraz z podlewaniem i pielęgnacją roślin na parkletach na terenie zespołu staromiejskiego, w okresie od 15 marca do 15 listopada 2021 r.:
- parklet na Rynku Staromiejskim - 2 donice o wielkości ok. 50x50x50 cm,
- 2 parklety na Rynku Nowomiejskim - 4 donice o wielkości ok. 50x50x50 cm,
- parklet na Ul. Mostowej - 4 donice o wielkości ok. 50x50x50 cm,
- parklet na Ul. Mostowej - 2 donice o wielkości ok. 50x50x50 cm,
- 2 parklety na Ul. Kopernika - łącznie 8 donic o wielkości ok. 50x50x50 cm,
- parklet na Ul. Podmurnej - 1 donica o wielkości ok. 50x50x50 cm,
- parklet na Ul. Łaziennej - 1 donica o o wielkości ok. 50x50x50 cm,
- parklet na Ul. Panny Marii - 2 donice o wielkości ok. 50x50x50 cm,
b) podlewanie i pielęgnacja zieleni w donicach na terenie zespołu staromiejskiego w okresie od 15 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.:
- 12 donic z bluszczem (9 na Rynku Nowomiejskim, 2 na Ul. Kopernika, 1 na Ul. Panny Marii),
- 2 donice z katalpami na Rynku Nowomiejskim.
3. Opis przedmiotu zamówienia
W skład zamówienia wchodzi:
ad. 2 a)
1) zakup roślin, podłoża, keramzytu, w uzgodnieniu z Zamawiającym;
2) wykonanie nasadzeń na parkletach, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
3) podlewanie, nawożenie od 15 marca do 15 listopada 2021r.;
4) uprzątnięcie roślin po sezonie wegetacyjnym;
5) regularny kontakt z Zamawiającym polegający na informowaniu nt. stanu realizacji zamówienia.
ad. 2 b)
1) podlewanie i pielęgnacja (nawożenie, uprzątnięcie, uzupełnienie podłoża) od 15 marca do 31 grudnia 2021 r.;
2) niezbędne zabezpieczenie roślin przed zimą,
3) regularny kontakt z Zamawiającym polegający na informowaniu nt. stanu realizacji zamówienia.

CPV: 77311000-3

Dokument nr: PZP 7/2021, BTCM.7310. 3.4.2021.MP

Składanie ofert:
9. Termin nadsyłania ofert:
Do 22 stycznia 2021 r. (piątek) - decyduje data dostarczenia
10. Sposób składanie ofert:
1) pocztą elektroniczną, na adres: starowka@um.torun.pl
2) pocztą zwykłą, na adres: Urząd Miasta Torunia, Ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu)

Miejsce i termin realizacji:
8. Przewidywane terminy wykonania zamówienia:
1) do 31 stycznia 2021 r. - wybór oferenta
2) do 15 marca 2021 r. - wykonanie zamówienia w części dotyczącej wykonania nasadzeń,
3) do 31 grudnia 2021 r. - wykonanie zamówienia w części dotyczącej podlewania i pielęgnacji
Zlecenie nastąpi na podstawie umowy przygotowanej przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności w częściach odpowiadającym poszczególnym elementom zamówienia, w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Wymagania:
5. Warunki formalne stawiane Wykonawcy:
1) Jeden Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą realizacji badania.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia.
Przez niezbędne doświadczenie rozumie się zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej dwóch podobnych zamówień.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe będą pozostawiane bez rozpatrzenia.
6. Sposób przygotowania oferty
Przedstawiona oferta musi zawierać następujące elementy:
a) całkowitą cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia - uwzględniającą wszystkie elementy zamówienia przedstawione w punkcie 2.
b) wskazanie przynajmniej dwóch podobnych zleceń wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat wraz z danymi kontaktowymi do zamawiającego lub dołączeniem referencji/protokołu odbioru.
c) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, wiedzy, potencjału technicznego i kadrowego umożliwiającego wykonanie zamówienia.

Uwagi:
7. Kryteria wyboru ofert
Zamawiający dokona oceny ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, kierując się następującymi kryteriami:
1) kryterium 1: cena - waga kryterium 50%
Punktacja liczona w następujący sposób:
P1= (CN/CR) x 50
P1 - łączna liczba punktów dla kryterium ceny
CN - najniższa oferowana cena łączna brutto spośród wszystkich badanych ofert
CR - cena łączna brutto oferty badanej
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 1 = 50
2) kryterium 2: doświadczenie - waga kryterium 50%
Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonej dokumentacji, opisanej w punkcie 6 b) niniejszego zapytania.
Punktację przyznaje się w skali od 2 do 10 punktów:
2 punkty przyznaje się za spełnienie minimalnych oczekiwań zamawiającego, tj. wykonanie dwóch podobnych zleceń w ciągu ostatnich trzech lat,
5 punktów przyznaje się za wykonanie od trzech do pięciu podobnych zleceń w ciągu ostatnich trzech lat,
10 punktów przyznaje się za wykonanie więcej niż pięciu podobnych zleceń w ciągu ostatnich trzech lat.
Aby uzyskać końcową liczbę punktów, otrzymane punkty podstawia się do następującego wzoru:
P2= (PR/PN) x 50
P2 - łączna liczba punktów dla kryterium doświadczenia
PR - liczba punktów uzyskanych przez ofertę rozpatrywaną
PN - najwyższa liczba otrzymanych punktów spośród wszystkich ofert
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2 = 50
3) Łączna punktacja dla oferty (P) będzie wyliczona według wzoru: P = P1 + P2
Maksymalna liczba punktów do uzyskania łącznie = 100
4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę najniższą cenowo.

UWAGA:
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 KC, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Małgorzata Ptaszek, tel. 56 611 86 20, mail: m.ptaszek@um.torun.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.