Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3454z ostatnich 7 dni
13144z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odnowienie przed ponownym montażem oraz montaż parkletów, demontaż parkletów po...

Przedmiot:

Odnowienie przed ponownym montażem oraz montaż parkletów, demontaż parkletów po zakończeniu sezonu letniego, przechowanie parkletów

Data zamieszczenia: 2021-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
powiat: Toruń
telefon: 56 611 87 36 fax: 56 652 13 88
starowka@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 56 611 87 3
Termin składania ofert: 2021-01-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zamówienia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: 1) odnowienie przed ponownym montażem oraz montaż 9 parkletów; 2) demontaż parkletów wskazanych w punkcie 1) po zakończeniu sezonu letniego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 3) przechowanie parkletów wskazanych w punkcie 1), po demontażu wskazanym w punkcie 2), maksymalnie do końca I kwartału wiosny 2022 r. ;
3. Opis przedmiotu zamówienia W skład zamówienia wchodzi: 1) odnowienie przed ponownym montażem oraz montaż 9 istniejących parkletów na ul: Rynek Nowomiejski (2 lokalizacje), Rynek Staromiejski, Mostowa (2 lokalizacje), Kopernika, Panny Marii, Łazienna, zgodnie z dołączonymi projektami; 2) demontaż parkletów wskazanych w punkcie 1) po zakończeniu sezonu letniego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 3) przechowanie parkletów wskazanych w punkcie 1) po demontażu wskazanym w punkcie 2), maksymalnie do końca I kwartału 2022 r.

CPV: 45422100-2

Dokument nr: PZP 6/2021, BTCM.7310. 3.4.2021.MP

Składanie ofert:
9. Termin nadsyłania ofert: Do 22 stycznia 2021 r. (piątek) do godz. 15.30 - data wpływu do Urzędu Miasta Torunia 10. Sposób składanie ofert:
1) pocztą elektroniczną, na adres: starowka@um.torun.pl 2) pocztą zwykłą na adres Urząd Miasta Torunia, Ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu)

Miejsce i termin realizacji:
8. Przewidywane terminy wykonania zamówienia:
1) do 31 stycznia 2021 r. - wybór oferenta
2) do 15 marca 2021 r. - wykonanie zamówienia w części opisanej w punkcie 2.1
3) do 15 listopada 2021 r. - wykonanie zamówienia w części opisanej w punkcie 2.2
4) do 15 marca 2022 r. - wykonanie zamówienia w części opisanej w punkcie 2.3
Zlecenie nastąpi na podstawie umowy przygotowanej przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności w częściach odpowiadającym poszczególnym elementom zamówienia, w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Wymagania:
5. Warunki formalne stawiane Wykonawcy:
1) Jeden Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia.
Przez niezbędne doświadczenie rozumie się zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej dwóch podobnych zamówień. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe będą pozostawiane bez rozpatrzenia.
6. Sposób przygotowania oferty Przedstawiona oferta musi zawierać następujące elementy: a) całkowitą cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia - uwzględniającą wszystkie elementy zamówienia przedstawione w punkcie 3. b) wskazanie przynajmniej dwóch podobnych zleceń wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat wraz z danymi kontaktowymi do zamawiającego lub dołączeniem referencji/protokołu odbioru. c) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, wiedzy, potencjału technicznego i kadrowego umożliwiającego wykonanie zamówienia.
7. Kryteria wyboru ofert Zamawiający dokona oceny ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, kierując się następującymi kryteriami: 1) kryterium 1: cena - waga kryterium 50% Punktacja liczona w następujący sposób: P1= (CN/CR) x 50 P1 - łączna liczba punktów dla kryterium ceny CN - najniższa oferowana cena łączna brutto spośród wszystkich badanych ofert CR - cena łączna brutto oferty badanej Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 1 = 50 2) kryterium 2: doświadczenie - waga kryterium 50% Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonej dokumentacji, opisanej w punkcie 6 b) niniejszego zapytania. Punktację przyznaje się w skali od 2 do 10 punktów: 2 punkty przyznaje się za spełnienie minimalnych oczekiwań zamawiającego, tj. wykonanie dwóch podobnych zleceń w ciągu ostatnich trzech lat, 5 punktów przyznaje się za wykonanie od trzech do pięciu podobnych zleceń w ciągu ostatnich trzech lat, 10 punktów przyznaje się za wykonanie więcej niż pięciu podobnych zleceń w ciągu ostatnich trzech lat. Aby uzyskać końcową liczbę punktów, otrzymane punkty podstawia się do następującego wzoru: P2= (PR/PN) x 50 P2 - łączna liczba punktów dla kryterium doświadczenia PR - liczba punktów uzyskanych przez ofertę rozpatrywaną PN - najwyższa liczba otrzymanych punktów spośród wszystkich ofert Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2 = 50 3) Łączna punktacja dla oferty (P) będzie wyliczona według wzoru: P = P1 + P2 Maksymalna liczba punktów do uzyskania łącznie = 100 4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę najniższą cenowo.
UWAGA: Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 KC, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Małgorzata Ptaszek, tel. 56 611 86 20, mail: m.ptaszek@um.torun.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.