Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3454z ostatnich 7 dni
13144z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie terenów zielonych polegających na koszeniu trawników

Przedmiot:

Utrzymanie terenów zielonych polegających na koszeniu trawników

Data zamieszczenia: 2021-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
ul. A. Struga 29
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
tel.: 918192421, Fax: 915771535
sekretariat@tbs.stargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 918192421, Fax
Termin składania ofert: 2021-02-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie terenów zielonych polegających na koszeniu trawników
o ogólnej powierzchni 123 097 m2 oraz przycinaniu żywopłotów o długości 2 759 mb znajdujących się na posesjach budynków mieszkalnych oraz terenów administrowanych przez Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, Rejon Eksploatacji Budynków należących do Miasta-Gminy Stargard oraz będących własnością Stargardzkiego TBS. Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania.
ZADANIE NR 1
Obejmuje w sezonie tj. od 15 kwietnia do 30 listopada pięciokrotne koszenie trawników o pow. 32 909 m2 , oraz dwukrotne przycinanie żywopłotów o długości 607 mb znajdujących się na posesjach budynków mieszkalnych oraz terenów administrowanych przez Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, Rejon Eksploatacji Budynków oraz będących własnością Stargardzkiego TBS, Gminy Miasta Stargard.
ZADANIE NR 2
Obejmuje w sezonie tj. od 15 kwietnia do 30 listopada pięciokrotne koszenie trawników o pow. 64 733 m2 (w tym trzykrotne koszenie trawników na pow. 16 086 m2 oraz dwukrotne koszenie trawników o pow. 3079 m2 ), oraz dwukrotne przycinanie żywopłotów o długości 230 mb znajdujących się na posesjach budynków mieszkalnych oraz terenów administrowanych przez Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, Rejon Eksploatacji Budynków oraz będących własnością Gminy Miasta Stargard.
ZADANIE NR 3
Obejmuje w sezonie tj. od 15 kwietnia do 30 listopada pięciokrotne koszenie trawników o pow.:
Część A - 37 413 m2 oraz dwukrotne przycinanie żywopłotów o długości 1974 mb znajdujących się na posesjach budynków mieszkalnych oraz
terenów administrowanych przez Rejon Eksploatacji Budynków, Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych oraz będących własnością Stargardzkiego TBS, Gminy Miasta Stargard.
Część B - 27 320 m2 na osiedlowym boisku oraz na przyległych terenach zielonych znajdujących się na terenie Stargardu u zbiegu ulic Aleja Żołnierza oraz 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty.
2.2. Zakres prac:
1) Koszenie trawników, tak aby po koszeniu wysokość trawy wynosiła od 5 do 8 cm
2) Trawa na całej powierzchni zieleńca powinna mieć jednakową wysokość.
3) Skoszoną trawę należy zgrabić, resztki trawy usunąć z chodników, okienek piwnicznych, opasek wokół budynków oraz wywieźć w tym samym dniu, w którym zostaną wykonane roboty.
4) Po przycięciu żywopłotu powierzchnia powinna być równa, ścinki należy wywieźć w tym samym dniu w którym zostaną wykonane prace.
Prace, o których mowa w punkcie 2.2. odbywać się będą na zgłoszenie Zamawiającego i należy je zakończyć w terminie 14 dni od otrzymania informacji o konieczności wykonania usługi.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy zgłoszenia drogą mailową, Wykonawca niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania również mailem.
Liczba koszeń trawy oraz przycinanie żywopłotów będzie wynikała z potrzeb należytego utrzymania zieleni.

Składanie ofert:
5. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Stargardzkiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. (Punkt Obsługi Klienta) lub przesłać na adres Zamawiającego:
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Struga 29
73-110 Stargard
,, Oferta na utrzymanie terenów zielonych zadanie nr ....."
Nie otwierać przed 15.02.2021 r. do godz. 9.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia
od 15 kwietnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Wymagania:
2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do swojej oferty:
4.1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:
Strona 2 z 3
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia w każdym zadaniu będzie dysponował urządzeniami pozwalającymi wykonać usługę tj. kosy spalinowe - 3 szt. o min. mocy 1,4 kW każda, podkaszarki spalinowe - 2 szt. o min mocy 0,5 kW każda, kosiarki spalinowe - 3 szt. o min mocy 5 kM każda, nożyce spalinowe - 1 szt. oraz samochód skrzyniowy o min. ładowności 0,9 t. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca dostarcza wykaz wg załącznika nr 4 do ogłoszenia.
4.2 Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej 4 osobami wyznaczonymi do realizacji jednego zadania. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie powinien dysponować odpowiednio 8 lub 12 osobami. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca dostarcza wykaz wg załącznika nr 3 do ogłoszenia.
4.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100 000,00 zł PLN i obejmującej okres wykonywania zamówienia.
4.4 Do oferty Wykonawca załącza formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia.
4.5 Do oferty Wykonawca załącza formularz cenowy - wg załącznika nr 2 do ogłoszenia.
4.6 Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Struga 29
73-110 Stargard
,, Oferta na utrzymanie terenów zielonych zadanie nr ....."
Nie otwierać przed 15.02.2021 r. do godz. 9.00
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
6.1. Cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym zadaniu oraz stawkę podatku VAT należy ująć w Formularzu oferty. Cenę oferty brutto należy podać cyframi i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku - (wzór załącznik nr 1 do ogłoszenia).
6.2 Wykonawca musi podać w Formularzu cenowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wzór załącznik nr 2 do ogłoszenia) cenę jednostkową brutto za jednokrotne koszenie 1m2 trawy oraz za jednokrotne przycinanie 1mb żywopłotów.
6.3. Cena oferty podana w Formularzu oferty musi wynikać z Formularza cenowego i winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
6.4. Cena jednostkowa musi zawierać koszty związane ze składowaniem, wywozem i utylizacją materiałów powstałych w wyniku prowadzonych robót będących przedmiotem zamówienia.
7. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w każdym zadaniu wyłącznie na podstawie jedynego kryterium - ceny:
Cena ofertowa - 100% = 100 pkt
Ocena ofert w każdym zadaniu będzie dokonana komisyjnie i będzie przebiegała następująco:
Strona 3 z 3
Każdej rozpatrywanej ofercie komisja przyznana punkty za cenę oferty wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
liczba pkt oferty badanej =
najniższa cena oferty [zł] brutto
x 100 pkt
badana cena oferty [zł] brutto
Za najkorzystniejszą ofertę w danym zadaniu zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.
Z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza w każdym zadaniu zostanie zawarta umowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 ( tereny Gminne i zasób własny TBS) oraz załącznik nr 9

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.