Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3454z ostatnich 7 dni
13144z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i wykonanie chodników z kostki betonowej

Przedmiot:

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i wykonanie chodników z kostki betonowej

Data zamieszczenia: 2021-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
ul. Sosnkowskiego 40 - 42
45-273 Opole
powiat: Opole
tel.: +48 77 46 24 700, fax.: +48 77 46 24 701
spoldzielnia@sm.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: tel.: +48 77 46 24 7
Termin składania ofert: 2021-02-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i chodnika
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy Ul. Sosnkowskiego 40 - 42 informuje, że ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i wykonanie chodników z kostki betonowej typu Polbruk w sąsiedztwie budynku położonego przy Ul. Grota Roweckiego 5, na terenie Osiedla Nr I - 2 zadania częściowe
wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i wykonanie chodników z kostki betonowej typu Polbruk w sąsiedztwie budynku położonego przy Ul. Grota Roweckiego 5, na terenie Osiedla Nr I Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu - 2 zadania częściowe
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie podzielone zostało 2 zadania częściowe. Oferent może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie/zadania, a w przypadku wykonania nawierzchni bezpiecznej na wybrany wariant lub na dwa warianty
ZADANIE NR 1 - WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PLACU ZABAW
NA TERENIE OSIEDLA NR I
Wykonanie nawierzchni piaskowej lub syntetycznej o powierzchni ok. 808,00 m2, w tvm usuniecie asfaltu o pow. 683.00 m2
Teren podlegający zagospodarowaniu na plac zabaw ma powierzchnię około 808,00 m2, w załączeniu mapka z aktualnym zagospodarowaniem.
Obecnie w miejscu planowanego placu zabaw znajduje się teren utwardzony o nawierzchni asfaltowej o pow. 683,00 m2 oraz w części o nawierzchni trawiastej o pow. 125,00 m2.
Na całym terenie (pod asfaltem oraz pod nawierzchnią trawiastą) mogą znajdować się płyty betonowe o gr. 25 cm.
Realizacja prac będzie skoordynowana z montażem urządzeń zabawowych i będzie prowadzona dwuetapowo.
Zamawiający zastrzega, że podane powierzchnie planowanej nawierzchni mogą ułec zmianie. Oferent może złożyć ofertę na wybrany przez siebie wariant lub na dwa warianty.
WARIANT l - wykonanie PIASKOWEJ nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, w tym:
Etap 1 - Przygotowanie nawierzchni - usunięcie asfaltu i płyt betonowych o grubości min. 25 cm, oraz wykorytowanie terenu pod urządzenia zabawowe na głębokość 40 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału po rozbiórkowego i urobku ( gruz, ziemia, piasek). Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu placu zabaw oraz sztuką budowianą. Obrzeża równe. Etap 2 - { po zakończonym montażu urządzeń zabawowych)
a) Wykonanie nawierzchni piaskowej - podłoże winno być równe, pozbawione zanieczyszczeń mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane. Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. Piasek musi być drobnoziarnisty ,,miękki", wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nie może zawierać kamieni i innych i innych niebezpiecznych cząsteczek. Warstwa piasku musi mieć co najmniej 40 cm głębokości. Dostarczony piasek musi posiadać aktualny atest higieniczny.
b) Uporządkowanie i zniwelowanie pozostałego terenu, ewentualne dowiezienie warstwy humusu na tereny przylegle, które uległy zniszczeniu podczas wykonywanych prac, posianie trawy sportowej, przeznaczonej na intensywne użytkowanie oraz odpornej na suszę.
WARIANT II - wykonanie SYNTETYCZNEJ nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
(np.i z tworzywa sztucznego, kauczuku, gumy itp.), w tym:_
Etap 1 - Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem i utylizacją materiału po rozbiórkowego, przygotowanie nawierzchni i wykonanie podbudowy pod ułożenie syntetycznej nawierzchni. Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta nawierzchni, technologią robót, koncepcją zagospodarowania terenu placu zabaw oraz sztuką budowlaną. W przypadku powierzchni nie przepuszczającej wody należy zapewnić odpowiedni spadek podłoża lub umożliwienie odprowadzania wody deszczowej w inny sposób np. drenaż. Etap 2 - ( po zakończonym montażu urządzeń zabawowych)
a) Wykonanie nawierzchni syntetycznej (np. modułowej, wylewanej) charakteryzującej się wysoką odpornością m.in. na promienie UV, na uderzenia oraz na wilgoć, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym ( np. czerwonym, ceglastym).
Nawierzchnia powinna być zamontowana po uprzednim przygotowaniu i wyrównaniu podłoża, poziom nawierzchni musi być dostosowany do nawierzchni wokół placu a krawędzie zabezpieczone prze podnoszeniem i deformacją.
Nawierzchnia powinna posiadać aktualne atesty ( w tym atest higieniczny), karty nawierzchni, certyfikaty jakości oraz instrukcję montażu i eksploatacji.
Grubość i rodzaj nawierzchni musi zapewniać wymaganą dla urządzeń zabawowych strefę bezpieczeństwa w przypadku upadku - do wysokości spadania, zgodnie z dostarczoną przez dostawcę urządzeń zabawowych specyfikacją oraz koncepcją rozmieszczenia urządzeń w terenie, zwymiarowanych stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń jak również wysokości upadku.
Karty urządzeń zabawowych wraz z wielkością strefy bezpieczeństwa i wysokościami swobodnego upadku - do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznie, po wcześniejszym złożeniu oświadczenia, co do wykorzystania w/w dokumentacji jedynie do celów niniejszego zamówienia.
b) Uporządkowanie i zniwelowanie pozostałego terenu, ewentualne dowiezienie warstwy humusu na tereny przyległe, które uległy zniszczeniu podczas wykonywanych prac, posianie trawy sportowej, przeznaczonej na intensywne użytkowanie oraz odpornej na suszę.
ZADANIE NR 2 - WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ NA TERENIE OSIEDLA NR I
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu Polbruk wokół nowopowstałego placu zabaw o powierzchni 180,00 m2 Zakres robót
o wykonanie koryta w gruncie,
o wywóz gruzu i urobku,
o ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej,
o wykonanie warstwy odsączającej z piasku
o wykonanie podbudowy z kruszywa bazaltowego wraz z zagęszczeniem
o wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 6cm i wymiarach 10x20 cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, na podsypce bazaltowej, spoiny wypełnione mączką bazaltową 0-2mm
o odtworzenie trawników wzdłuż chodnika (rekultywacja terenu humusem wraz z posianiem trawy)
Prace należy wykonać w sposób zgodny wymogami technologicznymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi oraz przepisami BHP i p.poż.
Plac budowy należy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczny i bezkolizyjny dostęp do klatek schodowych. Komunikacja musi przebiegać utwardzonymi i odgrodzonymi drogami. Powyższe należy zapewnić poprzez odcinkową realizację robót lub / i wykonanie utwardzonych dojść tymczasowych.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2021 r. o godz, 10:15 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 211

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 2 lutego 2021 r. o godz. 10:00
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. 114, w terminie do 02.02.2021 r. do godz.10.00.
3. W związku z stanem epidemii wywołanej wirusem Sars-Cov-2, wykonawcy nie mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
4. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, decyduje data doręczenia. Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie elektronicznej na adres e-mail przetargi@sm.opole.pl. Przesłane dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane do pliku *.pdf oraz spakowane do pliku w formacie *.zip zaszyfrowanego hasłem. Hasło do rozpakowania plików oferty należy wysłać na wyżej wskazany adres e-mail, w dniu otwarcia ofert, najpóźniej do godz. 10:00.
Oferent, najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, zobowiązany będzie dostarczyć ofertę w oryginale na adres Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.
6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, źe Zamawiający otrzyma na piśmie powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian lub wycofania oferty. Ofertę można wycofać lub wprowadzić do niej zmiany przed ostatecznym terminem składania ofert.
7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, zaparafowane i ułożone w kolejności wynikającej z punktu IX niniejszej SIWZ. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały bądź kserokopie) powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.

Wymagania:
li. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie udzielone zostanie w trybie zapytania o cenę, którego zasady określa Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, remontowe, dostawy i usługi przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Opoiu. Regulamin dostępny na stronie http://smlw.opole.pl/24/53/przepisv-spoldzielcze.html
2. W procedurze przetargowej nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Specyfikacja istotnych warunków została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. http://smlw.opoie.pl/44/63/przetarqi-remontowo-budowlane.html oraz wywieszona na tabiicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
XII,TERMIN 1 WYBÓR OFERT
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym.
2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 2 marca 2021 r. O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane wyłącznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub faksem lub drogą elektroniczną na adresy/numery wskazane w niniejszym punkcie, a udzielane odpowiedzi będą przekazywane Oferentom na adresy/numery wskazane w zapytaniu.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień co do treści SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej nie później niż do 29.01.2021 r. pod warunkiem, że pisemny wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 26.01.2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina doręczenia). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynie po terminie składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Zapytania powinny być składane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub mailem na adres przetargi@sm.opole.pl; spoldzielnia@sm.opole.pl

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są w sprawach formalnych: Pani Anna Feruś tel. 77/4624741, 77/4624702 i Pani Aleksandra Duliktel. 77/4624724, 77/4624702.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.