Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3747z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego oraz drogowej sygnalizacji...

Przedmiot:

Bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego oraz drogowej sygnalizacji świetlnej

Data zamieszczenia: 2021-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
powiat: wołomiński
tel.:22 667 68 86, 22 667 67 67, faks: 22 667 68 99
zp@radzymin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radzymin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.:22 667 68 86, 2
Termin składania ofert: 2021-01-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego oraz drogowej sygnalizacji
świetlnej, na drogach będących w zarządzie Gminy Radzymin
,Bieżąca
konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego oraz drogowej sygnalizacji świetlnej, na drogach
będących w zarządzie Gminy Radzymin ".
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie dotyczy wykonywania konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego oraz drogowej
sygnalizacji świetlnej, na drogach będących w zarządzie Gminy Radzymin.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności eksploatacyjne i konserwacyjne urządzeń oświetlenia
ulicznego i parkowego oraz drogowej sygnalizacji świetlnej na drogach będących w zarządzie
Gminy Radzymin, w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym gwarantującym pracę
tych urządzeń bez stwarzania zagrożenia dla osób postronnych, obsługi i otoczenia oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami.
1) Ilość lamp oświetleniowych na terenie Gminy Radzymin - 548 sztuk;
2) Ilość zegarów astronomicznych - 70 sztuk;
3) Linie napowietrzne stanowią około 80% wszystkich linii zasilających lampy;
4) Lokalizacja urządzeń drogowej sygnalizacji świetlnej - 4 przejścia dla pieszych w rejonie
skrzyżowań ulic: Konstytucji 3 Maja, Al. Jana Pawła II i Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie.
2. Szczegółowy zakres czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych oświetlenia ulicznego
i parkowego oraz drogowej sygnalizacji świetlnej obejmuje:
1) przeprowadzanie raz w tygodniu oględzin oświetlenia ulicznego i parkowego oraz drogowej
sygnalizacji świetlnej, w celu wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii;
2) dokonywanie naprawy uszkodzonych:
a) styków,
b) połączeń,
c) przewodów w oprawach i słupach,
d) wnęk bezpiecznikowych,
e) końcówek kabli,
f) sterowników sygnalizacji,
g) komór sygnałowych,
h) konsoli,
i) głowic sygnałowych,
j) detektorów itp.
3) wymianę uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej,
a w szczególności:
a) bezpieczników, główek bezpieczników, podstaw do bezpieczników,
b) styczników,
c) fotorezystorów,
d) żarówek (wymiana winna odbywać się w okresie załączonego oświetlenia
tj. w godz.ch wieczornych lub porannych),
e) przekaźników zmierzchowych,
f) opraw,
g) wysięgników,
h) słupów,
i) szaf oświetlenia wraz z przewodami i przekaźnikiem programowym,
j) przewodów na tablicach oświetleniowych,
k) kondensatorów w oprawach świetlnych,
l) dławików w oprawach oświetleniowych,
m) wkładek topikowych w słupach,
n) wkładek topikowych w stacjach,
o) bezpieczników mocy w stacjach ,
p) kloszy,
r) kabli linii oświetleniowych, przewodów,
s) zamknięć (drzwiczek) słupowych,
t) opasek zabezpieczających,
u) zegarów sterujących,
v) masztów sygnałowych,
w) uszczelek i soczewek sygnalizatorów,
x) odbłyśników,
y) wkładów LED itp.
4) czyszczenie opraw, mycie kloszy oraz wnęk słupów oświetleniowych przy wymianie żarówek;
5) konserwację szafek kablowych, oświetleniowych, tablic oświetleniowych w stacjach;
6) lokalizację oraz awaryjne naprawy uszkodzeń napowietrznej lub kablowej sieci oświetleniowej;
7) sprawdzanie układów zapłonowych opraw;
8) poprawianie opasek słupowych;
9) programowanie dobowego czasu świecenia lamp w taki sposób, aby świeciły tylko w niezbędnym
zakresie (oszczędność energii elektrycznej);
10) wyłączenie oświetlenia ulicznego w ciągu dwóch godzin od uzyskania informacji o nie wyłączeniu
oświetlenia w dzień przez urządzenia sterownicze i usunięcie awarii, w terminie jednego dnia od
momentu rozpoczęcia usuwania awarii;
11) sprawdzanie właściwego kierunku ustawienia komór sygnałowych, pionowości masztów, słupów i
fundamentów drogowej sygnalizacji świetlnej ;
12) sprawdzenie uszkodzeń zewnętrznych sygnalizatorów, braku osłon;
13) zapewnienie czytelności sygnałów świetlnych poprzez czyszczenie soczewek sygnalizatorów,
daszków i innych elementów wymagających utrzymania w czystości;
14) zabezpieczenie antykorozyjne sygnalizacji świetlnej (malowanie i usuwanie ognisk korozyjnych w
miarę potrzeby);
15) dokonywanie pomiarów:
a) rezystancji uziemienia, izolacji kabli,
b) napięć i obciążeń obwodów,
c) parametrów sieci kablowej sygnalizacyjnej i zasilającej;
16) sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej urządzeń oświetlenia
ulicznego i parkowego oraz urządzeń drogowej sygnalizacji świetlnej;
17) wykonywanie remontów awaryjnych obejmujące:
a) zabezpieczanie i usuwanie w trybie natychmiastowym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz zdrowia i życia ludzi, spowodowanych przez urządzenia
oświetleniowe i sygnalizacyjne w wyniku działania kataklizmów, wypadków
drogowych, działań wandali oraz innych nieprzewidzianych sytuacji,
b) likwidację wszelkich awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego i parkowego
w terminie niezwłocznym, nie dłuższym jednak niż 7 dni,
c) likwidację wszelkich awarii w urządzeniach drogowej sygnalizacji świetlnej w terminie
niezwłocznym, nie dłuższym jednak niż:
- 48 godzin w przypadku konieczności wbudowania elementów do sterowników
lub całych sygnalizatorów,
- 7 dni w przypadku uszkodzenia konstrukcji wsporczej w formie masztu lub innych
niewymienionych uszkodzeń drogowej sygnalizacji świetlnej,
- 28 dni w przypadku uszkodzenia konstrukcji bramowej lub wysięgnikowej.
Czas naprawy liczony jest od momentu stwierdzenia wystąpienia uszkodzenia.
d) naprawę bądź wymianę uszkodzonych kabli,
e) naprawę bądź wymianę zerwanych przewodów,
f) wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych,
g) wymianę uszkodzonych słupów i masztów sygnałowych,
h) wymianę uszkodzonych wysięgników, tabliczek ostrzegawczych, drzwiczek wnęk
latarni,
i) wymianę uszkodzonych uszczelek i soczewek sygnalizatorów, daszków, odbłyśników,
wkładów LED, bezpieczników itp.;
- Szacowany zakres awarii przedstawia dołączony do dokumentacji postępowania
Przedmiar robót.
- Zamawiający w trakcie realizacji umowy może zmniejszyć lub zwiększyć zakres napraw
awaryjnych - w zależności od bieżących potrzeb.
18) przystąpienie do usuwania awarii:
a) nie później niż w ciągu 12 godzin, w przypadku, gdy nie świeci jedna lampa,
b) nie później niż w ciągu 6 godzin, w przypadku, gdy nie świeci cały obwód lamp,
c) nie później niż w ciągu 2 godzin, w przypadku gdy wystąpi uszkodzenie urządzeń
oświetleniowych (np. złamanie wysięgnika, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita
lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii oświetleniowej, wyrwanie
drzwiczek wnęki słupa itp.). Wykonawca zobowiązany jest wówczas do doprowadzenia
uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego,
d) nie później niż w ciągu 2 godzin, w przypadku gdy wystąpi uszkodzenie konstrukcji
wsporczych sygnalizacji świetlnej, skutkujące zagrożeniami dla użytkowników drogi
(naruszenie skrajni drogowej lub pieszej, zagrożenie przewrócenia konstrukcji),
zagrożeniem porażenia elektrycznego użytkowników drogi,
19) wykonywanie prac eksploatacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, kwalifikacji personelu oraz przepisów BHP
w zakresie przedmiotu zamówienia;
20) wykonywanie przycinki zawadzających konarów i gałęzi drzew w obrębie opraw
oświetleniowych w celu zapewnienia
skuteczności oświetlenia, wraz z ich utylizacją;
21) pokrywanie kosztów utylizacji zużytych lamp i innych elementów oświetlenia ulicznego i
urządzeń sygnalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Ilekroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Umowie jest mowa o awarii oświetlenia lub drogowej
sygnalizacji świetlnej, należy przez to rozumieć:
1) brak zasilania układu pomiarowego zasilającego obwody pomiarowe;
2) brak zasilania pojedynczych obwodów oświetleniowych;
3) uszkodzenia lub zanieczyszczenia urządzeń sterujących załączaniem i wyłączaniem
oświetlenia;
4) uszkodzenia i zniszczenia słupów oświetleniowych (wywrócenia i złamania);
5) zniszczenia linii oświetleniowej;
6) brak wyświetlania sygnału przez sygnalizator (uszkodzenie źródła światła);
7) brak widoczności sygnałów (np. obrócony sygnalizator);
8) awaryjny tryb żółty migający (nieprzewidziany w harmonogramie pracy sygnalizacji
świetlnej);
9) wszystkie sygnalizatory ciemne (sygnalizacja nie działa);
10) przewrócenie lub złamanie konstrukcji wsporczej;
11) usterka lub zniszczenie sterownika lub jego modułów (uniemożliwiające poprawną pracę
urządzeń);
12) uszkodzenie lub zniszczenie sieci kablowej.
W przypadku stwierdzenia przez służby Wykonawcy sytuacji awaryjnej, Wykonawca ma obowiązek
zabezpieczenia miejsca bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. Niezależnie od tego
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dokonania zabezpieczenia.

Dokument nr: ZP.271.2.2.2021

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę można wysłać mailowo (skan oferty podpisany przez osobę upoważnioną lub w postaci
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), na
adres: zp@radzymin.pl lub złożyć pisemnie w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego
Pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 24, nie później niż do dnia 22 stycznia 2021 roku do godz. 1100.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

Wymagania:
III. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
Cena - 100%
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
(Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C =
 

x 100 pkt
gdzie: C min - cena brutto oferty najtańszej
C o - cena brutto oferty ocenianej
Wykonawca wypełnia formularz ofertowy zgodnie z jego treścią i wpisuje do formularza ofertowego:
1) miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto za usługi konserwacyjne oraz ryczałtową cenę brutto
za cały okres trwania umowy (A);
2) miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za utrzymanie i konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej
oraz ryczałtową cenę za okres trwania umowy (B);
3) wynagrodzenie brutto według stawek jednostkowych i szacowanego zakresu awarii (C), które będą
rozliczane wg faktycznie wykonanych usług usuwania awarii, w całym okresie obowiązywania
umowy, na podstawie zaoferowanych stawek. Ceny jednostkowe brutto stanowią załącznik do
formularza ofertowego.
Wykonawca po zsumowaniu wartości A, B i C otrzyma łączną cenę brutto oferty, która będzie stanowić
podstawę do oceny oferty w kryterium Cena.
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Szacunkowa ilość i zakres wykonywanych usług ujęte są w przedmiarze robót.
IV. Proponowane warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Ofertę stanowi:
1) wypełniony Formularz ,,Oferta cenowa" - załącznik nr 1;
2) ceny jednostkowe dotyczące awarii - wypełniony załącznik do formularza ofertowego.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1. Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.
2. Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zniszczone.

Kontakt:
VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest:
Piotr Mystkowski, 22 667 68 86, pmystkowski@radzymin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.