Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3538z ostatnich 7 dni
13682z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudnik
ul. Rzeszowska 198
37-420 Rudnik nad Sanem
powiat: niżański
Tel.: +48 158766211, Faks: +48 158766215
rudnik@lublin.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rudnik nad Sanem
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 158766211,
Termin składania ofert: 2021-02-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudnik w roku 2021 - obręb Rudnik; szkółka; WPG

Numer referencyjny: ZG.270.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz grodzenia, gospodarki łowieckiej, gospodarki łąkowo-rolnej, szkółkarstwa, nasiennictwa, pozyskania choinek, utrzymania obiektów leśnych oraz inne prace z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Rudnik w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z ww zakresu i in. wynikających z załączników do SWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na III części (,,Pakiet")". Najmniejszą częścią zamówienia jest całkowity zakres prac opisany w kolejno ponumerowanych zał.odnoszących się do poszczególnych części. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami art. 139 ust 1-4 Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 196 040.73 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet I /1/ - leśnictwa:Borowina, Czarny Las, Groble, Kopki, Glinianka

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rudnik /leśnictwa:Borowina, Czarny Las, Groble, Kopki, Glinianka /

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie usług w szczególności dotyczy: pozyskania drewna, zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, nasiennictwa, zabezpieczania upraw, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki łowieckiej, gospodarki łąkowo-rolnej, pozyskania choinek, utrzymania obiektów leśnych oraz innych prac z zakresu gospodarki leśnej, opisanych w załączniku nr 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia. Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Wartość zamówienia podstawowego /bez uwzgl. usług podobnych oraz maksymalnej wartości i redukcji a także bez materiałów własnych zamawiającego) wyszacowano na kwotę:.2864357,63 PLN bez VAT. Szacunkowa maksymalna wartość z pkt. II.2.6 obejmuje zamówienie usług podobnych a także możliwość zrealizowania zamówienia w wys. 120 % dla tego postępowania.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Podana data początku realizacji W punkcie II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów jest szacowana. Początek realizacji zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 155 843.73 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zam. Obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załącznikach nr 3.1.1 do SWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji (dalej: ,,Opcja") w stosunku do każdego Pakietu, tj. możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości usług przewidzianych do wykonania (czynności analogiczne, jak ujęte w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1.1) lub do całkowitej rezygnacji z wykonania danej usługi, a także możliwość zmiany lokalizacji, jeżeli okaże się to konieczne z uwagi na specyfikę prowadzenia gospodarki leśnej.W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ ilości prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, mają charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji zamówienia może być mniejsza od ilości przedstawionej w SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji zamówienia zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 i 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000 PLN /wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert/. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. Szczegóły dot. wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2 %) określa dział 11 i 20 SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet II /2/- leśnictwa: Szkółka zespolona

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rudnik /

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie usług w szczególności dotyczy: szkółkarstwa i nasiennictwa, gospodarki łąkowo-rolnej i innych opisanych w załączniku nr 3.1.2 do SWZ.Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia. Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia.Wartość zamówienia podstawowego /bez uwzgl. usług podobnych oraz maksymalnej wartości i redukcji a także bez materiałów własnych zamawiającego) wyszacowano na kwotę: 501 685.15PLN bez VAT. Szacunkowa maksymalna wartość z pkt. II.2.6 obejmuje zamówienie usług podobnych a także możliwość zrealizowania zamówienia w wys. 120 % dla tego postępowania.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Podana data początku realizacji W punkcie II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów jest szacowana. Początek realizacji zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 903 033.27 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zam. Obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załącznikach nr 3.1.2, do SWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji (dalej: ,,Opcja") w stosunku do każdego Pakietu, tj. możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości usług przewidzianych do wykonania (czynności analogiczne, jak ujęte w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1.2) lub do całkowitej rezygnacji z wykonania danej usługi, a także możliwość zmiany lokalizacji, jeżeli okaże się to konieczne z uwagi na specyfikę prowadzenia gospodarki leśnej. Zakres przedmiotu zamówienia, który został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia może zostać pomniejszony o nie więcej niż 30 % ogólnej wartości zamówienia tzn. zostanie zrealizowany, w co najmniej 70 % lub też może zostać zwiększony o 20 % ogólnej wartości zamówienia. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy w ramach danej czynności może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanej usługi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ ilości prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, mają charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji zamówienia może być mniejsza od ilości przedstawionej w SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji zamówienia zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 i 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ ilości prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, mają charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji zamówienia może być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji zamówienia zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 i 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN /wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert/. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. Szczegóły dot. wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2 %) określa dział 11 i 20 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet III /3/- Wyprzedzające przygotowanie gleby

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rudnik

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie usług w szczególności dotyczy: szkółkarstwa i nasiennictwa, gospodarki łąkowo-rolnej i innych opisanych w załączniku nr 3.1.3 i in.do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Wartość zamówienia podstawowego /bez uwzgl. usług podobnych oraz maksymalnej wartości i redukcji a także bez materiałów własnych zamawiającego) wyszacowano na kwotę:76 202.07PLN bez VAT. Szacunkowa maksymalna wartość z pkt. II.2.6 obejmuje zamówienie usług podobnych a także możliwość zrealizowania zamówienia w wys. 120 %.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Podana data początku realizacji W punkcie II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów jest szacowana. Początek realizacji zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 137 163.73 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zam. Obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załącznikach nr 3.1.3 do SWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji (dalej: ,,Opcja") w stosunku do każdego Pakietu, tj. możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości usług przewidzianych do wykonania (czynności analogiczne, jak ujęte w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1.3) lub do całkowitej rezygnacji z wykonania danej usługi, a także możliwość zmiany lokalizacji, jeżeli okaże się to konieczne z uwagi na specyfikę prowadzenia gospodarki leśnej. Zakres przedmiotu zamówienia, który został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia może zostać pomniejszony o nie więcej niż 30 % ogólnej wartości zamówienia tzn. zostanie zrealizowany, w co najmniej 70 % lub też może zostać zwiększony o 20 % ogólnej wartości zamówienia. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy w ramach danej czynności może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanej usługi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ ilości prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, mają charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji zamówienia może być mniejsza od ilości przedstawionej w SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji zamówienia zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 i 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500 PLN /wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert/. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. Szczegóły dot. wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2 %) określa dział 11 i 20 SWZ.

CPV: 77200000, 77231000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200

Dokument nr: 022568-2021, ZG.270.1.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Nadleśnictwo Rudnik

Ul. Rzeszowska 198

37-420 Rudnik nad Sanem /sala narad- świetlica/.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie - otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_rudnik/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rudnik /leśnictwa:Borowina, Czarny Las, Groble, Kopki, Glinianka /

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rudnik /

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rudnik

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/05/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudnik
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
ul. Rzeszowska 198
Rudnik nad Sanem
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
37-420
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Sopała
E-mail: rudnik@lublin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 158766211
Faks: +48 158766215

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.