Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-01-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA LESKO
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko
powiat: leski
tel. 013 469-80-01
gmina@lesko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lesko
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. 013 469-80-01
Termin składania ofert: 2021-01-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający: Gmina Lesko, zaprasza do złożenia ofert na:
1.Przedmiot zamówienia:
l.l.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
,, Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2021 roku"
1.3.0kreślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonywanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2021 r. Całość przedmiotu
zamówienia składa się z usług z zakresu: pozyskania i zrywki drewna, prac z zakresu hodowli
i ochrony lasu oraz z zakresu wykonania infrastruktury leśnej.
Zamówienie podzielone jest na 4 zadania:
Nr 1/2021 - Sołectwo Dziurdziów - Usługi leśne w 2021 r.
Nr 2/2021 - Sołectwa Hoczew, Łączki - Usługi leśne 2021 r.
Nr 3/2021 - Sołectwo Bachlawa, Huzele, Weremień, Średnia Wieś - Usługi leśne 2021 r.
Nr 4/2021 - Sołectwo Bezmiechowa Dolna, Manasterzec - Usługi leśne 2021 r.
1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Pozyskanie drewna tj.:
a) przygotowanie stanowiska do ścinki,
b) ścinkę wyznaczonych drzew z obalaniem, okrzesywaniem i manipulacją drewna, zgodnie
z obowiązującymi normami (optymalna manipulacja drewna celem otrzymania możliwie
naj lepszych jakościowo sortymentów),
c) wyrzynkę dłużyc, kłód i grubizny stosowej, znoszenie grubizny stosowej, łupanie drewna
stosowego (zgodnie z normą),
d) zakończenie prac ścinkowych i uporządkowanie powierzchni manipulacyjnej- szczególnie
poskładanie okrzesanych gałęzi w miejscach gdzie nie ma odnowień naturalnych
i sztucznych {bezwzględnie w drzewostanach rębnych), uprzątnięcie śmieci, itp.
2) Zrywkę drewna, tj:
a) załadunek, transport po szlakach zrywkowych i wyładunek drewna na składzie, ułożeniem
zerwanego drewna na legarach,
b) układanie stosów zgodnie z obowiązującymi normami,
c) poprawa szlaku po wykonanej zrywce,
3) Prace z zakresu hodowli, ochrony oraz infrastruktury leśnej tj. :
a) czyszczenia wczesne,
b) pielęgnowanie gleby w uprawach,
c) melioracje,
d) zabezpieczenie chemiczne upraw przed zwierzyna repelentami,
e) prace przy odnowieniu sztucznym - sadzenie.
1.5. Podane w załączniku nr 1 ilości drewna do pozyskania, przewidziane do realizacji w okresie
obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu do 25% na
każde zadanie oddzielnie, co nie stanowi zmiany umowy.
1.6. Zadanie nie może być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.
1.7. Zamawiający wyznaczać będzie lokalizację składu pozyskanego drewna i docelowe miejsce zrywki
przy każdorazowym ,,zleceniu" usługi, ponadto zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji prac
w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadnionych potrzebą gospodarczą.
1.8. W przypadkach uzasadnionych interesem Zamawiającego, zastrzega się możliwość
niezrealizowania przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej wykonania pielęgnacji
i zabezpieczenia upraw. Powyższe nie stanowi zmiany umowy, ponadto za niezrealizowaną część
zlecenia Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.
1.9. Obowiązki Wykonawcy:
1) wykonanie prac będących przedmiotem umowy zgodnie z technologią dla prac leśnych,
z należytą starannością i rzetelnością;
2) wykonanie prac urządzeniami wskazanymi w ofercie, zapewniającymi prawidłowe i zgodnie
z wymogami BHP wykonanie przedmiotu umowy;
3) wykonanie prac przy pomocy wykwalifikowanej kadiy wskazanej w ofercie i posiadającej
niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, a także stosowne uprawnienia do
wykonywania poszczególnych usług będących przedmiotem umowy;
4) przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw i innych uregulowań
prawnych:
a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r., póz. 1320)
- w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu
gospodarki leśnej (Dz.U. z 2018 r., póz. 583, z późn. zin.),
c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r., Nr 58, poz.405,
z późn. zm.),
d) Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu
gospodarki leśnej z dnia 20 kwietnia 2012r.
e) Zarządzenia nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011
r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie
osoby (Zn. Spr. GB-021-2/2011).
5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż.
jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie mienia Zamawiającego lub
mających związek z prowadzonymi pracami;
6) terminowego wykonania przedmiotu umowy;
7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także
ruchem pojazdów;
9) dbanie o porządek na terenie wykonywania prac;
10) uporządkowanie terenu prac z wszelkich odpadów, np. opakowań po olejach, smarach
i innych środkach chemicznych, butelek szklanych, puszek, etc.;
11) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
12) zapewnienie, by na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę, obalanie
i wyróbkę drewna pilarką, przebywało co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość
kontaktowania się ze sobą;
13) zabezpieczenie by na miejscu wykonywania prac nie zostały dopuszczone do przebywania
osoby trzecie, ani nieposiadające wymaganych uprawień;
14) takie zabezpieczenie terenu wykonywanych prac, by nie dopuścić do uszkodzeń drzew
stojących, powyżej 15% ilości drzew na powierzchni objętej usługą, a w przypadku
przekroczenia tej ilości Zamawiający może naliczyć karę umowną, na zasadach i w wysokości
określonej w § 8 umowy;
15) zapewnienie pracownikom wykonującym pracę kamizelek odblaskowych albo ubrań ze
wstawkami w kolorze pomarańczowym lub innym jaskrawym kolorze.
16) koszty ubezpieczenia terenu wykonywanych usług i ubezpieczenia usług z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia mienia związanego
z realizacją przedmiotu umowy w celu zapewnienia odszkodowania odpowiadającego szkodzie
wyrządzonej w ubezpieczonych przedmiotach oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
17) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1.10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na pojedyncze zadania.
1) zamówienie jest podzielone na zadania,
2) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

CPV: 77200000-2, 77210000-5, 77211000-2, 77211100-3, 77211200-4, 77211300-5

Dokument nr: PGŚ. 271.1.2.2021

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Lesko,
ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, w dniu 29 stycznia 2021 r., o godz. 11:00, w Sali nr 109.

Składanie ofert:
a) ofertę należy złożyć w Kancelarii ogólnej - obsługa mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy
Lesko, 38-600 Lesko, Ul. Parkowa 1 (na parterze), w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.
do godz. 10.00.
b) dopuszczalne formy składania ofert:
zamknięta koperta z dopiskiem:
Urząd Miasta i Gminy Lesko
Oferta na przetarg pn.: ,, Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie
Lesko w 2021 roku - część nr.......".
Nie otwierać przed 29 stycznia 2021 r. przed godziną 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
1.11. Termin wykonania zamówienia.
1) Termin wykonywania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia
15 grudnia 2021 r.
2) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie. Zakres, lokalizacje oraz
terminy wykonywania poszczególnych prac Wykonawca będzie uzgadniał z pracownikiem
Urzędu Miasta i Gminy Lesko na podstawie odrębnych pisemnych ,,zleceń" Zamawiającego.
3) Bez ,,zlecenia" upoważnionego pracownika Urzędu, Wykonawca nie może wykonywać
jakichkolwiek usług stanowiących przedmiot umowy.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
2.1. w zakresie posiadania wymaganych uprawnień i zdolności finansowej:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zmówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału
w postępowaniu według formy spełnia/nie spełnia.
Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:
W celu spełnienia warunków udziału postępowania określonych w pkt 2.1, Wykonawca przedłoży wraz
z ofertą oświadczenie wg wzoru zawartego w załączniku nr 1 do zapytania, które będzie
potwierdzeniem spełnienia wymaganych warunków.
2.2. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym
okresie) jako samodzielny podmiot gospodarczy lub podwykonawca, zamówienia
o podobnym charakterze i zakresie, jakie obejmuje to zamówienie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na wartość nie mniejszą niż 60 000,00 zł.
b) posiada pozytywne poświadczenia (referencje) dotyczące wykonania prac. W przypadku gdy
Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie były wykonywane,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń.
2.3. w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia:
1) Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
a) w przypadku składania oferty na jedno zadanie co najmniej:
- dwiema profesjonalnymi pilarkami spalinowymi,
- jednym specjalistycznym ciągnikiem przystosowanym do zrywki mechanicznej drewna
(skider, forwarder) lub jeden ciągnik rolniczy przystosowany do zrywki drewna,
b) w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie co najmniej:
- trzema profesjonalnymi pilarkami spalinowymi,
- dwoma specjalistycznymi ciągnikami przystosowanymi do zrywki mechanicznej drewna
(skider, forwarder), lub dwoma ciągnikami rolniczymi przystosowanymi do zrywki
drewna,
2) Potencjał kadrowy:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
powierzone.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje
osobami posiadającymi zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego uprawniającego do
pracy pilarkami spalinowymi z zakresu pozyskania drewna:
a) w przypadku składania oferty na jedno zadanie - co najmniej 2 osobami posiadającymi
zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego uprawiającego do pracy pilarkami
spalinowymi z zakresu pozyskania drewna,
b) w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie - co najmniej trzema osobami
posiadającymi zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego uprawiającego do pracy
pilarkami spalinowymi z zakresu pozyskania drewna.
4. Oświadczenia i dokumenty, wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawce warunków udziału w postępowaniu.
4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, ma być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do
wykonywania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z
wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia,
powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji
przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
4.2. Wykonawca składając ofertę, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia,
jest zobowiązany dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
4.3. Wykaz usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jako samodzielny podmiot gospodarczy lub
podwykonawca, zamówienia o podobnym charakterze i zakresie, jakie obejmuje to zamówienie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o
tym czy usługi zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane,
4.4. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy usługi, w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
4.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
dysponowania.
4.6. Oświadczenie stwierdzające, iż osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane przez
Zamawiającego uprawnienia,
4.7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania
zamówienia,
4.8. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za
zgodność z oiyginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: ,,za zgodność
z oiyginałem" i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela,
4.9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała
procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.10. Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni od dna upływu terminu do składania ofert.
4.11. Wszystkie dokumenty Wykonawca zobowiązuje się opracować z najwyższą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.
5. Informacje na temat wykluczenia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom, powiązanym
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Wadium/ termin związania oferta.
7.1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokościach:
- 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) - dla zadania Nr 1/2021 - Sołectwo Dziurdziów
- 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) - dla zadania Nr 2/2021 - Sołectwa Hoczew, Łączki
- 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) - dla zadania Nr 3/2021 - Sołectwa Bachlawa,
Huzele, Weremień, Średnia Wieś
- 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla zadania Nr 4/2021 - Sołectwa Bezmiechowa Dolna,
Manasterzec
7.2. Wadium w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu składania ofert do
dnia 28 stycznia 2021 r. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku
bankowym Zamawiającego,
7.3. Wpłatę należy dokonać przelewem na rachunek Zamawiającego: BGK 0/LeskoNr 97 1130 1105
0005 2072 7320 0006. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym
wymaganiom wyklucza się.
7.4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
7.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
7.7. Termin związania oferta wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Opis sposobu obliczania ceny;
8.1. Cena oferowana brutto powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia, oraz ewentualnego ryzyka
wynikającego z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty, do
czasu jej złożenia.
8.2. Wartość oferty będzie liczona jako suma wartości poszczególnych pozycji cen jednostkowych
pomnożonych przez ilość jednostek miary, powiększona o podatek VAT.
8.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. W cenie oferty należy uwzględnić obowiązujące
na wpływ terminu składania ofert stawki podatku VAT od towarów i usług.
8.4. Ceny netto określone w ofercie pozostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy.
8.5. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),
od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez
konieczności zmiany umowy.
8.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami wynikającymi z kosztorysów cenowych, a podanymi
w ofercie, rozstrzygająca będzie cena, wynikająca z kosztorysów cenowych. Rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
8.7. Cena ofertowa obejmuje całość usług i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji
kalkulacji ofertowej oraz uwzględniać będzie wszelkie niżej określone koszty związane z realizacja
zamówienia, jak również podatek VAT.
8.8. Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kalkulacji ofertowej
powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi wymaganej jakości,
w wymaganym terminie, włączając w to:
a) koszty bezpośrednie, w tym:
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania usługi, obejmujące płace bezpośrednie, płace
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac;
- koszty wszelkiego sprzętu, niezbędnego do wykonania usługi;
b) koszty ogólne, w lym:
- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obejmujące wynagrodzenie tych
pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty
ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które
według Wykonawcy obciążają usług;
- koszty oznakowania robót i zabezpieczenia warunków bhp, p.poż., wykonania niezbędnych
zabezpieczeń miejsc wykonywania usług;
- koszty ubezpieczenia terenu wykonywanych usług i ubezpieczenia usług z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia mienia związanego
z realizacją przedmiotu umowy w celu zapewnienia odszkodowania odpowiadającego
szkodzie wyrządzonej w ubezpieczonych przedmiotach oraz ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej;
- koszty uporządkowania oraz przywrócenia terenu po wykonanych usługach do stanu
pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód podmiotom trzecim;
- koszty każdorazowego zabezpieczenia terenu wykonywania usług;
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty wykonania usługi, które mogą wystąpić
w związku z wykonywaniem usług objętych w/w zamówieniem oraz podyktowane przepisami
technicznymi i prawnymi;
c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę:
- ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk;
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem usług,
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikającymi z treści dokumentacji przetargowej oraz przepisów dotyczących wykonywania
usług będących przedmiotem zamówienia. Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w
formularzu cenowym, Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami
przetargowymi.
8.9. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek Wykonawcą, dotyczących
złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek wymiany w jej treści, za wyjątkiem poprawy
przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich w treści, polegających na niezgodności
oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.
8.10. Kształtując cenę należy uwzględnić, iż:
a) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania określone w pkt. 1
i wynikające z przedmiotu zamówienia i odbioru robót, z uwzględnieniem dodatkowo robót
przygotowawczych i porządkowych, podatku VAT, itp.;
b) ceny robót przewidzianych do wykonania w okresie obowiązywania umowy nie będą podlegały
waloryzacji ze względu na inflację.
8.11. Cena winna uwzględnić obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. stawki wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej (ustawa z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -j.t. Dz.U. 2020. póz. 2207, z póź.zm.).
UWAGA;
Przy podawaniu ceny ofertowej, zaokrąglenia w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku,
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę, powoduje zaokrąglenie drugiej cyfiy po
przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie
ulega zmianie.
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
9.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Oferowana cena - 100% - 100 pkt
W powyższym kryterium oceniania będzie cena brutto oferty (PC ). Maksymalną ilość punktów
otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę , pozostali będą oceniani według wzoru:
PC = najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badanej oferty x 100
9.2. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
10. Wybór Wykonawcy.
10.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podanie wyżej kryterium oceny ofert.
10.2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lesko.
10.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą w postępowaniu, zobowiązany
jest do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania, w ciągu 7 dni od
daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o przyjęciu oferty.
10.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez
podania przyczyny. Wykonawca nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń wobec
Zamawiającego.

Kontakt:
11. Osoby unoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Oskar Dacko, e-mail: lesnik@lesko.pl,
tel. (13) 469-80-01 wew. 71

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.