Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3747z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla termomodernizacji budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla termomodernizacji budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-01-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Gliwice
Marcina Kasprzaka 23 23
44-121 Gliwice
powiat: Gliwice
32 270 87 94 17
techniczny@stare.gliwice.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27926
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 270 87 94 17
Termin składania ofert: 2021-02-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla termomodernizacji budynku mieszkalnego

,Głęboka Termomodernizacja zasobu mieszkaniowego wraz ze zmianą systemu wykorzystania dostarczonego ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Stare Gliwice" w Gliwicach POIS.01.07.01-00-0012/19 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020. Umowa nr POIS.01.07.01-00-0012/19

Opis
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla termomodernizacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy Ul. Kasprzaka 23 w Gliwicach w zakresie działań projektu: ,,Głęboka Termomodernizacja zasobu mieszkaniowego wraz ze zmianą systemu wykorzystania dostarczonego ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Stare Gliwice" w Gliwicach POIS.01.07.01-00-0012/19 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020. Umowa nr POIS.01.07.01-00-0012/19 zwana dalej ,,Projektem" oraz zawierającego pozostałe działania remontowe wykonywane w ramach zadań własnych Zamawiającego.
Okres gwarancji
36 miesiecy

CPV: 71220000-6

Dokument nr: 2021-13514-27926, POIS/7/2020

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.07.01-00-0012/19 - Głęboka Termomodernizacja zasobu mieszkaniowego wraz ze zmianą systemu wykorzystywania dostarczanego Ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Stare Gliwice" w Gliwicach
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
19.2. Nie będzie możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
19.2.1. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,
19.2.2. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający oraz Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mogli przewidzieć; wartość zmiany nie przekracza 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
19.2.3. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 19.1 , w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia firmy dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
19.2.4. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy.
19.3. Pozostałe warunki zmiany umowy niezależne od stron umowy.
19.3.1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
19.3.2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i jej załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,
19.3.3. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SWZ.
19.3.4. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, w tym związane ze zmianą finansowania, zmianę zakresów rzeczowych zakończonych i wyodrębnione technicznie elementy robót, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersją przedmiotowego Harmonogramu.
19.4. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z okoliczności:
19.4.1. wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;
19.4.2. działania organów administracji lub innych podmiotów, a w szczególności: wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy:
19.4.3. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemii) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy;
19.4.4. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, pomimo zachowania należytej staranności;
19.4.5. przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy i na które Wykonawca nie mógł mieć wpływu.
19.4.6. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: siła wyższa (np. klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, katastrofy, epidemie, strajki generalne lub lokalne) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy oraz mająca wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
19.4.7. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego skutkuje jego przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień,
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
8.2. Zatrudnione do wykonania i podpisane pod projektami osoby Wykonawcy winny posiadać aktualne, wymagane prawem polskim uprawnienia projektowe i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, oraz powinny należeć do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymować się ważnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej o wartości co najmniej 50 000,00 euro.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
9.1.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na podstawie przedstawionych referencji, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował 30 oddzielnych zamówień na projekty techniczne tożsame z przedmiotem zamówienia (projekty termomodernizacyjne w obiektach budowlanych, a zwłaszcza budynków mieszkalnych).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
9.1.2. Ponadto Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ
Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2 do SWZ.
Wykaz prac projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na projekty techniczne tożsame z przedmiotem zamówienia (projekty termomodernizacyjne w obiektach kubaturowych), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty instalacyjne zostały wykonane należycie i prawidłowo przekazane Zamawiającemu, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego projekty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
Dowód, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą kwotę 50 000,00 euro. Np. uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Umowa regulująca zasady realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, np. umowa konsorcjum (jeśli występuje).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
12.8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia lub jego całości Podwykonawcy.
12.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z warunkami niniejszej SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-20
Data ostatniej zmiany
2021-01-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 70%
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 70
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie oferenta w realizacji analogicznych zadań 10%
Punktowane będzie przedstawienie dodatkowej ilości referencji ponad wymagalną ilość wg pkt 9.1.1 przedstawionych referencji według schematu:
10 referencji - 5 pkt.
20 referencji- 10pkt
Więcej referencji niż powyżej -10 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Skrócenie terminu wykonania 20%
Punktowane będzie zobowiązanie oferenta o skrócenie terminu wykonania zadania wobec wymaganego terminu zakończenia zadania o ilość dni kalendarzowych:
7 dni - 10 pkt.
14 dni - 20pkt
Więcej dni niż powyżej -20 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Ryszard Poradzisz
tel.: 32 270 87 94 17
e-mail: techniczny@stare.gliwice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.