Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wycinka i nasadzenie drzew w lesie

Przedmiot:

Wycinka i nasadzenie drzew w lesie

Data zamieszczenia: 2021-01-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
powiat: nyski
j.krzywon@www.nysa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-01-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wycinka i nasadzenie drzew w lesie na działkach nr 441 i 442 obręb Skorochów
Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Wycinka i nasadzenie drzew w lesie na działkach nr 441 i 442 obręb Skorochów.
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
Wycinka i nasadzenie drzew w lesie na działkach nr 441 i 442 obręb Skorochów.
Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie cięć sanitarnych na terenie leśnym na powierzchni 3,63 ha. (typowanie drzew do usunięcia
leży w gestii Wykonawcy. W pierwszej kolejności do usunięcia należy uwzględnić posusz topolowy i
sosnowy rosnący w zasięgu rzutu drogi wojewódzkiej, powiatowej i działek prywatnych).
2. Usunięcie z terenu zadrzewionego bezpośrednio przyległego do w/w lasu 41 szt. topól o o pni
w zakresie 28-54 cm.
3. Nasadzenie na działkach nr 441 i 442 obręb Skorochów łącznie 1000 szt. drzew z rodzaju dąb, buk
(600 szt.), sosna (400 szt.) z zabezpieczeniem pni przed zwierzyną leśną. Wielkość drzew zgodna z
materiałem produkowanym przez szkółki leśne.
4. Uprzątnięcie i zutylizowanie gałęzi z wyciętych drzew - dopuszcza się rozplantowanie pozostałości po
zrąbkowaniu na terenie leśnym.
5. Pozyskane z prac wycinkowych drewno Wykonawca złoży w obrębie działki leśnej w miejscu
możliwym do jego wywiezienia.

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie Ul. Kolejowa 15 w pokoju nr
226 ( II piętro) w dniu 29.01.2021 r. o godz. 10.50

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 10:00.
9. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski w Nysie Ul. Kolejowa 15; Kancelaria
(parter) - do dnia 29.01.2021 r. do godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Wykonawcy
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
,,Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na wycięcie drzew w lesie w Skorochowie"
Nie otwierać przed dniem: 29.01.2021 r. godz. 10.00"

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia : do 31.03.2021 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty
130.000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
5. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o
ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.*
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny*
c) zdolności technicznej i zawodowej
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o:
- dysponowanie osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje w zakresie:
Kierownik prac - posiadający wykształcenie minimum średnie leśne.
oraz
- Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał prace tożsame z
przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł w każdym roku.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
3) wykaz dostaw/usług z dowodami określającymi czy zostały wykonane należycie,*
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych i wariantowych.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i
siedziby.
6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium
1 Cena ( C ) 100 100
2
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
Ci
C min o Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
12. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie
pisemnej.

Kontakt:
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
3. Jacek Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania,
zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.