Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Strzelce
ul. Grabowiecka 20A
22-500 Hrubieszów
powiat: hrubieszowski
Tel.: +48 825683210, Faks: +48 825683225
mariusz.jaslikowski@lublin.lasy.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Hrubieszów
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: Tel.: +48 825683210,
Termin składania ofert: 2021-02-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce w roku 2021 - pakiety 02, 03, 05.

Numer referencyjny: ZG.270.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, napraw i konserwacji leśnych szlaków komunikacyjnych oraz pozostałe prace związane z zagospodarowaniem lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Strzelce w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, napraw i konserwacji leśnych szlaków komunikacyjnych oraz pozostałe prace związane z zagospodarowaniem lasu, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1-3.3 oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 208 796.53 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce w roku 2021 - pakiety 02, 03, 05 (pakiet 02)

Część nr: 02
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
45342000 Wznoszenie ogrodzeń
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: leśnictwa Jarosławiec, Hrubieszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, napraw i konserwacji leśnych szlaków komunikacyjnych oraz pozostałe prace związane z zagospodarowaniem lasu wynikające z załącznika nr 3 do SWZ dla pakietu 02, na który składają się:

-- załącznik nr 3.1. - rozmiar prac według grup czynności,

-- załącznik nr 3.2. - układ sortymentowy pozyskania drewna,

-- załącznik nr 3.3. - zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

-- załącznik nr 3.4. - zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

-- załącznik nr 3.5. - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna,

-- załącznik nr 3.6. - katalog norm.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11.01.2021 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gosp. leśnej w jednostkach organiz. Lasów Państwowych. Określony w tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku 3.1. w jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodz.ch oraz godz.ch rzeczywistych. Zlecanie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach naturalnych (jednostkach miary) lub w godz.ch rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za: jednostki naturalne, normogodz. albo godz. rzeczywiste podane w Kosztorysie ofertowym według następujących zasad:

-- prace zlecane w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w Katalogu Norm wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21.11.2003 r. (,,Katalog norm"), zawartym w załączniku 3.6 do SWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych lub jednostkach naturalnych przeliczanych na ilości normogodzin zgodnie z Katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym,

-- prace zlecone w godz.ch rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm, zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w zleceniu, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym,

-- katalog norm stanowi załącznik nr 3.6 do SWZ. W trakcie realizacji umowy dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowić będzie podstawę przeliczenia jednostek naturalnych, w których nastąpi odbiór prac stanowiących przedmiot zlecenia na normogodz., które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.

Jakiekolwiek dodatki do pracochłonności, o których mowa w Katalogu norm nie mają zastosowania. Zamawiający w okresie realizacji usługi objętej umową dopuszcza wystąpienie innych kodów czynności niż określone w załącznikach nr 3.1, a występujących w Katalogu Norm Wzorcowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21 listopada 2003 roku - wówczas pracochłonność (ilość godzin) zostanie ustalona w oparciu o tę czynność i katalog normczasu - zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 153 710.66 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot tych zamówień, objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Strzelce.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, zawarty został w załączniku nr 4 do SWZ.

Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Strzelce.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce w roku 2021 - pakiety 02, 03, 05 (Pakiet 03)

Część nr: 03
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
45342000 Wznoszenie ogrodzeń
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: leśnictwa Grabowiec i Trzeszczany.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, napraw i konserwacji leśnych szlaków komunikacyjnych oraz pozostałe prace związane z zagospodarowaniem lasu wynikające z załącznika nr 3 do SWZ dla pakietu 03, na który składają się:

-- załącznik nr 3.1. - rozmiar prac według grup czynności,

-- załącznik nr 3.2. - układ sortymentowy pozyskania drewna,

-- załącznik nr 3.3. - zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

-- załącznik nr 3.4. - zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

-- załącznik nr 3.5. - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna,

-- załącznik nr 3.6. - katalog norm.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11.01.2021 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gosp. leśnej w jednostkach organiz. Lasów Państwowych. Określony w tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku 3.1. w jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodz.ch oraz godz.ch rzeczywistych. Zlecanie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach naturalnych (jednostkach miary) lub w godz.ch rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za: jednostki naturalne, normogodz. albo godz. rzeczywiste podane w Kosztorysie ofertowym według następujących zasad:

-- prace zlecane w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w Katalogu Norm wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21.11.2003 r. (,,Katalog norm"), zawartym w załączniku 3.6 do SWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych lub jednostkach naturalnych przeliczanych na ilości normogodzin zgodnie z Katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym,

-- prace zlecone w godz.ch rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm, zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w zleceniu, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym,

-- katalog norm stanowi załącznik nr 3.6 do SWZ. W trakcie realizacji umowy dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowić będzie podstawę przeliczenia jednostek naturalnych, w których nastąpi odbiór prac stanowiących przedmiot zlecenia na normogodz., które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.

Jakiekolwiek dodatki do pracochłonności, o których mowa w Katalogu norm nie mają zastosowania. Zamawiający w okresie realizacji usługi objętej umową dopuszcza wystąpienie innych kodów czynności niż określone w załącznikach nr 3.1, a występujących w Katalogu Norm Wzorcowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21 listopada 2003 roku - wówczas pracochłonność (ilość godzin) zostanie ustalona w oparciu o tę czynność i katalog norm czasu - zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 161 812.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot tych zamówień, objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Strzelce.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, zawarty został w załączniku nr 4 do SWZ.

Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Strzelce.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce w roku 2021 - pakiety 02, 03, 05 (Pakiet 05)

Część nr: 05
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
45342000 Wznoszenie ogrodzeń
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: leśnictwo Liski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, napraw i konserwacji leśnych szlaków komunikacyjnych oraz pozostałe prace związane z zagospodarowaniem lasu wynikające z załącznika nr 3 do SWZ dla pakietu 05, na który składają się:

-- załącznik nr 3.1. - rozmiar prac według grup czynności,

-- załącznik nr 3.2. - układ sortymentowy pozyskania drewna,

-- załącznik nr 3.3. - zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

-- załącznik nr 3.4. - zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

-- załącznik nr 3.5. - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna,

-- załącznik nr 3.6. - katalog norm.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11.01.2021 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gosp. leśnej w jednostkach organiz. Lasów Państwowych. Określony w tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku 3.1. w jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodz.ch oraz godz.ch rzeczywistych. Zlecanie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach naturalnych (jednostkach miary) lub w godz.ch rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za: jednostki naturalne, normogodz. albo godz. rzeczywiste podane w Kosztorysie ofertowym według następujących zasad:

-- prace zlecane w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w Katalogu Norm wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21.11.2003 r. (,,Katalog norm"), zawartym w załączniku 3.6 do SWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych lub jednostkach naturalnych przeliczanych na ilości normogodzin zgodnie z Katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym,

-- prace zlecone w godz.ch rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm, zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w zleceniu, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym,

-- katalog norm stanowi załącznik nr 3.6 do SWZ. W trakcie realizacji umowy dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowić będzie podstawę przeliczenia jednostek naturalnych, w których nastąpi odbiór prac stanowiących przedmiot zlecenia na normogodz., które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.

Jakiekolwiek dodatki do pracochłonności, o których mowa w Katalogu norm nie mają zastosowania. Zamawiający w okresie realizacji usługi objętej umową dopuszcza wystąpienie innych kodów czynności niż określone w załącznikach nr 3.1, a występujących w Katalogu Norm Wzorcowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21 listopada 2003 roku - wówczas pracochłonność (ilość godzin) zostanie ustalona w oparciu o tę czynność i katalog normczasu - zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 893 273.62 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot tych zamówień, objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Strzelce.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, zawarty został w załączniku nr 4 do SWZ.

Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Strzelce.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

CPV: 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

Dokument nr: 032406-2021, ZG.270.1.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 lutego 2021 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej siedziby Nadleśnictwa Strzelce (ul. Grabowiecka 20A, 22-500 Hrubieszów). Zamawiający najpóźniej przed otw. ofert, udost. na str. internet. postęp. info o kwocie przeznacz. na sfin. zamówienia oraz poszczególnych części pakietów.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otw. ofert następuje poprz. uż. mech. do odszyfr. ofert dostęp. po zalog. w zakł. Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskaz. pliku do odszyfr. Zamawiający, niezwł. po otw. ofert, udost. na str. internet prowadz. postępow. info. o:

1) nazwach albo imion. i nazwisk. oraz siedzib. lub miejsc. prowadz. dział. gosp. albo miejscach zamieszk. Wyk., których oferty zost. otwarte;

2) cenach ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: leśnictwa Jarosławiec, Hrubieszów.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: leśnictwa Grabowiec i Trzeszczany.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: leśnictwo Liski.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/04/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Strzelce
ul. Grabowiecka 20A
Hrubieszów
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
22-500
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Jaślikowski
E-mail: mariusz.jaslikowski@lublin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 825683210
Faks: +48 825683225

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.