Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektów planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko...

Przedmiot:

Wykonanie projektów planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowania fitosocjologicznego

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278
03-841 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 225173300, Faks: +48 225173361
rdlp@warszawa.lasy.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 225173300,
Termin składania ofert: 2021-02-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektów planu urządzenia lasu na okres 2023-2032 dla Nadleśnictw Garwolin i Płońsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Łuków

Numer referencyjny: ER.270.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77231900 Usługi sektorowego planowania lasów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektów planów urządzenia lasu na okres 2023-2032 dla Nadleśnictw Garwolin i Płońsk wraz z prognozą oddziaływania tych planów na środowisko oraz wykonanie opracowania fitosocjologicznego wraz z aktualizacją siedlisk przyrodniczych dla lasów Nadleśnictwa Łuków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 7,c8 i 9 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 857 230.50 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Garwolin wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71351500 Usługi badania gleby
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren Nadleśnictwa Garwolin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Garwolin wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko należy opracować wg Instrukcji urządzania lasu, wprowadzonej do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zarządzeniem nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r., wykonanie prac urządzeniowych dla lasów i gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo Garwolin o pow. ogólnej 16 056 ha oraz zasięgu terytorialnym 1 397 km2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 100 ha powierzchni opracowania z tytułu zmian w stanie posiadania nadleśnictwa, co pozostanie bez wpływu na wartość zamówienia.

Wykonawca wykorzysta do sporządzenia PUL materiały będące w dyspozycji RDLP w Warszawie:

-- numeryczne modele terenu (NMT, NMPT o rozdzielczości 1 m - mozaiki),

-- chmurę punktów ze skanowania lotniczego pozyskaną w ramach projektu ISOK,

-- baza danych obiektów topograficznych (BDOT 10k),

-- inne zobrazowania fotogrametryczne np. uzyskane za pomocą bezzałogowych statków powietrznych.

W ramach prac przygotowawczych Wykonawca na swój koszt pozyska ortofotomapę (w miarę możliwości nie starszą niż 3 lata) lub ,,anaglify" z zasobu ośrodków dokumentacji geodezyjnej, którą po zakończeniu prac przekaże Zamawiającemu. Wykonawca przekaże kopię pozyskiwanych danych do biura RDLP w Warszawie na nośniku elektronicznym (dysk HDD >= 2 TB).

Aktualizację leśnej mapy numerycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującym standardem leśnej mapy numerycznej (część I Instrukcji urządzania lasu - rozdział VII).

Wykonawca zaktualizuje (usunie nieaktualne lub nieistniejące albo naniesie brakujące) dane przestrzenne na LMN znajdujące się w zasięgu terytorialnego działania nadleśnictwa posiadające numer inwentarzowy w bazie SILP nadleśnictwa;

Wykonawca naniesie brakujące dane przestrzenne lub dokona ich korekty będących w stanie posiadania nadleśnictwa i figurujące w bazie SILP (po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem nadleśnictwa) dotyczące w szczególności zgodności LMN z danymi:

-- dojazdów przeciwpożarowych, infrastruktury ppoż. oraz punktów czerpania wody w nadleśnictwach,

-- ochrony przyrody w nadleśnictwach (w tym aktualizacja z danymi GDOŚ) i zgodność z POP,

-- ewidencji gruntów i budynków odnośnie działek ewidencyjnych.

Wykonawca podda weryfikacji poprawność innych danych przestrzennych LMN z ich poprawnością na gruncie, w szczególności:

-- infrastruktury łowieckiej,

-- siedzib leśnictw i nadleśnictwa,

Granice i nazewnictwo obrębów ewidencyjnych powinny być zgodne z ewidencją gruntów i budynków.

Wydruki map należy wykonać w oparciu o część III Instrukcji urządzania lasu.

Prognozę oddziaływania na środowisko należy wykonać zgodnie z treścią uzgodnień z RDOŚ i PWIS (w załączeniu) oraz zgodnie z ,,Ramowymi wytycznymi w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu", wprowadzonymi do stosowania w dniu 28 sierpnia 2013 r. przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Głównego Konserwatora Przyrody.

Aktualizacja programu ochrony przyrody zostanie wykonana zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji urządzania lasu, powołanej zarządzeniem nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. Ponadto będzie się ona opierała na zweryfikowanych w terenie informacjach, w tym również dotychczas nieuwzględnionych w opracowaniu jak ,,Inwentaryzacja gatunków roślin, zwierząt, innych organizmów i siedlisk przyrodniczych" z lat 2006-2007. Szczegółowy zakres prac, jakie w ramach przedmiotu zamówienia ma wykonać Wykonawca, zawarty jest w załączniku nr 7.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji prac urządzeniowych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 415 729.50 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla części I zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Płońsk na lata 2023-2032, wraz z prognozą oddziaływania projektu planu na środowisko oraz aktualizacja programu ochrony przyrody

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71351500 Usługi badania gleby
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren Nadleśnictwa Płońsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa należy opracować wg Instrukcji urządzania lasu, wprowadzonej do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zarządzeniem nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. Powierzchnia ogólna nadleśnictwa 11 067 ha zasięg terytorialny 1 369 km2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 100 ha powierzchni opracowania z tytułu zmian w stanie posiadania nadleśnictwa, co pozostanie bez wpływu na wartość zamówienia.

Wykonawca wykorzysta do sporządzenia PUL materiały będące w dyspozycji RDLP w Warszawie:

-- numeryczne modele terenu (NMT, NMPT o rozdzielczości 1 m - mozaiki),

-- chmurę punktów ze skanowania lotniczego pozyskaną w ramach projektu ISOK,

-- baza danych obiektów topograficznych (BDOT 10k),

-- inne zobrazowania fotogrametryczne np. uzyskane za pomocą bezzałogowych statków powietrznych.

Prognozę oddziaływania na środowisko należy wykonać zgodnie z treścią uzgodnień z RDOŚ i PWIS (w załączeniu) oraz zgodnie z ,,Ramowymi wytycznymi w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu", wprowadzonymi do stosowania w dniu 28 sierpnia 2013 r. przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Głównego Konserwatora Przyrody.

Aktualizacja programu ochrony przyrody zostanie wykonana zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji urządzania lasu, powołanej Zarządzeniem nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. Ponadto będzie się ona opierała na zweryfikowanych w terenie informacjach, w tym również dotychczas nieuwzględnionych w opracowaniu jak ,,Inwentaryzacja gatunków roślin, zwierząt, innych organizmów i siedlisk przyrodniczych" z lat 2006-2007. Szczegółowy zakres prac, jakie w ramach przedmiotu zamówienia ma wykonać Wykonawca, zawarty jest w załączniku nr 8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji prac urządzeniowych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 324 130.50 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla części II zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego wraz z aktualizacją siedlisk przyrodniczych dla Nadleśnictwa Łuków

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren Nadleśnictwa Łuków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań fitosocjologicznych wraz z aktualizacją siedlisk przyrodniczych dla Nadleśnictwa Łuków.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia musi się odbyć w oparciu o pełne opracowanie fitosocjologiczne na podstawie Instrukcji urządzania lasu 2011 część II Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych.

3. Powierzchnia opracowania:

Nadleśnictwo Łuków - 15 037 ha gruntów leśnych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany do ?100 ha powierzchni opracowania, która to zmiana może być wynikiem weryfikacji ewidencji gruntów, obrotu nieruchomościami (zamian, kupna/sprzedaży), przeniesienia lub wygaszenia zarządu w trakcie wykonywania prac, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia. Szczegółowy zakres prac, jakie w ramach przedmiotu zamówienia ma wykonać Wykonawca, zawarty jest w załączniku nr 9.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji prac urządzeniowych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 117 370.50 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) dla części III zamówienia.

CPV: 77231900, 71351500, 77231400, 90711400, 77231000

Dokument nr: 032405-2021, ER.270.3.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, pokój nr 27.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1) Piotr Okapiec, adres e-mail: piotr.okapiec@warszawa.lasy.gov.pl

2) Andrzej Kur, adres e-mail: andrzej.kur@warszawa.lasy.gov.pl

3) Michał Piasecki, adres e-mail: michal.piasecki@warszawa.lasy.gov.pl

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania oraz odszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/plbip/dg/rdlp_warszawa/zamowienia_.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren Nadleśnictwa Garwolin.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren Nadleśnictwa Płońsk.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren Nadleśnictwa Łuków.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/05/2021

Kontakt:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278
Warszawa
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
03-841
Polska
E-mail: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl
Tel.: +48 225173300
Faks: +48 225173361

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.