Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki
ul. Dworcowa 8A
11-612 Kruklanki
powiat: giżycki
Tel.: +48 874217045, Faks: +48 874217053
bartlomiej.marczak@bialystok.lasy.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kruklanki
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Tel.: +48 874217045,
Termin składania ofert: 2021-02-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2021 - II

Numer referencyjny: SA.270.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa, gospodarki łowieckiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prac z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa, gospodarki łowieckiej, wynikające z załącznika nr 3 do SWZ. Przewiduje się udzielenie zamówień w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie do 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego przy usługach jak w zdaniu poprzednim.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 151 927.46 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 Leśnictwo Kuty

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2021. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością kredytową) w wys. co najmniej 50 000 PLN. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 200 000 PLN brutto. Wymagany potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 1 przyczepa samozaładowcza lub forwarder, 2 szt. pilarek spalinowych, 1 kierowca ciągnika, 2 osoby które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z par. 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach Unii Europejskiej. Szacunkowa wartość brutto pakietu 477 927,78 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Stosownie do dyspozycji art. 139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne

Kryteria oceny ofert:

-- cena 60 % wagi,

-- samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia 40 % wagi. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 7 Leśnictwo Sarnianka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2021. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością kredytową) w wys. co najmniej 50 000 PLN. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 200 000 PLN brutto. Wymagany potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 1 przyczepa samozaładowcza lub forwarder, 2 szt. pilarek spalinowych, 1 kierowca ciągnika, 2 osoby które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z par. 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach Unii Europejskiej. Szacunkowa wartość brutto pakietu 404 193,12 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Stosownie do dyspozycji art. 139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne

Kryteria oceny ofert:

-- cena 60 % wagi,

-- samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia 40 % wagi. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 14 Leśnictwo Duży Kamień

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2021. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością kredytową) w wys. co najmniej 50 000 PLN. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 200 000 PLN brutto. Wymagany potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 1 przyczepa samozaładowcza lub forwarder, 3 szt. pilarek spalinowych, 1 kierowca ciągnika, 3 osoby które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z par. 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach Unii Europejskiej. Szacunkowa wartość brutto Pakietu 548 051,91 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Stosownie do dyspozycji art. 139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne. Kryteria oceny ofert: cena 60 % wagi; samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia 40 % wagi. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 19 Leśnictwo Olszewo

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. . z 2020 r., poz. 6 - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2021. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością kredytową) w wys. co najmniej 50 000 PLN. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 200 000 PLN brutto. Wymagany potencjał techniczny i kadrowy to co najmniej: 1 ciągnik zrywkowy lub przystosowany do zrywki drewna, 1 przyczepa samozaładowcza lub forwarder, 3 szt. pilarek spalinowych, 1 kierowca ciągnika, 3 osoby które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z par. 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach Unii Europejskiej. Szacunkowa wartość brutto pakietu 577 855,18 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Stosownie do dyspozycji art. 139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne

Kryteria oceny ofert:

-- cena 60 % wagi,

-- samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia 40 % wagi. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 20 Łowiectwo

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77600000 Usługi myśliwskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2021. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością kredytową) w wys. co najmniej 5 000 PLN. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 10 000 PLN brutto. Szacunkowa wartość brutto pakietu 61 392,38 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Stosownie do dyspozycji art. 139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne

Kryteria oceny ofert:

-- cena 60 % wagi,

-- samodzielna realizacja całości zamówienia 40 % wagi.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 22 Szkółka Zielonki

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2021. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością kredytową) w wys. co najmniej 30 000 PLN. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 100 000 PLN brutto. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie z zakresu pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin. Szacunkowa wartość brutto pakietu 244 717,43 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Stosownie do dyspozycji art. 139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne

Kryteria oceny ofert:

-- cena 60 % wagi,

-- samodzielna realizacja całości zamówienia 40 % wagi.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 23 Nasiennictwo

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu nasiennictwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2021. Wymaga się dysponowania kwotą (lub zdolnością kredytową) w wys. co najmniej 5 000 PLN. Wykazać należy doświadczenie w zakresie usług leśnych, tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tychże usług na kwotę nie mniejszą, niż 10 000 PLN brutto. Szacunkowa wartość brutto pakietu 23 586,12 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/03/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Stosownie do dyspozycji art. 139 Pzp, Zamawiający zastosuje odwróconą zasadę oceny ofert. SWZ jest dostępna na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne

Kryteria oceny ofert:

-- cena 60 % wagi,

-- samodzielna realizacja całości zamówienia 40 % wagi. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

CPV: 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77600000, 77231000

Dokument nr: 032250-2021, SA.270.3.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Siedziba Nadleśnictwa Borki, Ul. Dworcowa 8A, 11-612 Kruklanki

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez użycie portalu https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki. Dopuszcza się obecność dowolnych osób.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Borki

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/05/2021

Kontakt:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki
ul. Dworcowa 8A
Kruklanki
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
11-612
Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Marczak
E-mail: bartlomiej.marczak@bialystok.lasy.gov.pl
Tel.: +48 874217045
Faks: +48 874217053

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.